Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Vammaispalvelut, omaishoidon tuki

Keywords:

Unfortunately this content has not yet been translated. The website is still incomplete. We apologize for the inconvenience this may cause.

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa. Omaishoidon tuen tavoitteena on tukea ja mahdollistaa kotona toteutettavaa hoivaa.

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon järjestämisestä laaditaan omaishoitajan kanssa omaishoitosopimus.

Omaishoidon tuen hoitopalkkioluokkia on neljä. Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Tuki maksetaan hoitajalle (omainen tai muu läheinen henkilö). Omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio on veronalaista tuloa.

Palveluja hoidettavalle voivat olla esimerkiksi:

  • apuvälinepalvelut
  • kotipalvelut ja kotisairaanhoito tai
  • tilapäishoito laitoksessa tai tehostetussa palveluasumisessa

Omaishoitajan hoitotehtävää tukevia palveluja voivat tarvittaessa olla:

  • valmennus ja koulutus hoitotehtävää varten
  • omaishoitajalle järjestettävät hyvinvointi- ja terveystarkastukset sekä
  • omaishoitajan hyvinvointia ja hoitotehtävää tukevat sosiaali- ja terveyspalvelut.

Omaishoidon tuesta vastaava työntekijä tekee palvelutarpeen arvioinnin omaishoidon tukea hakevaan perheeseen. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota kokonaisvaltaiseen hoidon sitovuuteen ja vaativuuteen sekä hoidettavan toimintakykyyn huomioiden fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä suoriutuminen päivittäisistä henkilökohtaisista toiminnoista.

Requirements

Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu eli palveluita järjestetään hyvinvointialueen varaamien määrärahojen edellyttämässä ja mahdollistamassa laajuudessa.

Omaishoidon tuki perustuu omaishoidon tuesta annettuun lakiin (2005/937) ja siihen myöhemmin tehtyihin muutoksiin, Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen hyväksymiin myöntämisperusteisiin ja palkkioluokkiin sekä näitä täydentäviin Varsinais-Suomen hyvinvointialueen omaishoidon tuen toimintaohjeisiin.

Omaishoito on aina hoidettavan henkilökohtaiseen hoitoon ja huolenpitoon annettavaa apua, ei kodin ulkopuolista asiointia eikä kodinhoidollisia töitä. Omaishoidon tukea ei myönnetä, jos muut palvelut turvaavat hoidettavan hoidon ja huolenpidon paremmin kuin omaishoidon tuki.

Omaishoitaja voi olla omainen, sukulainen tai muu läheinen henkilö, joka soveltuu omaishoitajan tehtävään terveytensä ja toimintakykynsä puolesta.

Hoidettavan kodin on oltava terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva.

User instruction

Voit hakea omaishoidon tukea täyttämällä hakemuksen omaishoidontuesta. Liitä hakemuksen liitteeksi lääkärinlausunto tai hoitokertomus tai voimassa oleva kuntoutussuunnitelma, josta selviää omaishoidettavan terveydentila ja toimintakyky. Kun hakemuksesi on vastaanotettu, vammaispalvelujen omaishoidon työntekijä on sinuun yhteydessä ja sopii omaishoidon palvelutarpeen arviointia varten ajan kotikäynnille. Lisätietoja omaishoidon tuen hakemisesta ja myöntämisestä saat oman alueesi vammaispalvelujen omaishoidon työntekijältä.