Skip to main content

This website is under construction. We are continuously adding more information in English. We apologize for the inconvenience this might cause and thank you for your patience.

Published on 9.4.2024, 15:32

Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelse godkände planen för löneharmonisering

Keywords:

Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) förbereder sig på att söka ändring i fullmakten att uppta lån, välfärdsområdesstyrelsen godkände planen för löneharmonisering och förenhetligandet av tjänstebeteckningar.

Varha aluehallitus

Varhas investeringsplan för 2025-2028 tillställdes finansministeriet för godkännande i december 2023. Eftersom Varhas budget för 2024 uppvisar ett underskott, förutser man att en fullmakt att uppta lån för att genomföra den framlagda investeringsplanen 2025–2028 inte beviljas. Ändringen av fullmakten att uppta lån förutsätter en plan av välfärdsområdet för att balansera ekonomin, dvs. ett bevis på tillräcklig ekonomisk bärkraft.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade föreslå välfärdsområdesfullmäktige att välfärdområdesfullmäktige beslutar inleda en ansökan för att ändra fullmakten att uppta lån 2025. Ansökan om ändring inleds ifall finansministeriet inte beviljar en tillräcklig fullmakt för att genomföra investeringsplanen för 2025-2028. Varha förutser att finansministeriets beslut om fullmakten att uppta lån 2025 kommer i maj.

Två faser i löneharmoniseringen

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att harmoniseringen av de uppgiftsrelaterade lönerna kommer att genomföras i Varha i två faser. Den första fasen genomförs under innevarande avtalsperiod, som upphör 30.4.2025. Den andra fasen inleds när SH-avtalets och VÄLKA:s nya lönesättningssystem tas i bruk i sin helhet. Cirka 21 000 av Varhas anställda hör till dessa två avtal.

Tidtabellen preciseras när det avtalas nationellt om följande avtalsperiod och de lönejusteringspotter som hänför sig till den. Välfärdsområdesstyrelsen överförde befogenheten att godkänna löneharmoniseringen av de uppgiftsrelaterade lönerna till personalsektionen.

Ändringar i 655 tjänstebeteckningar

Som en del av förenhetligandet av villkoren för anställningsförhållande inledde man i Varha också förenhetligande av tjänstebeteckningar. Ändringarna i beteckningar har beretts i resultatområdena, och ledningsgruppen har stakat ut principer för förenhetligande av beteckningarna. Välfärdsområdesstyrelsen beslutar om ändringar i tjänstebeteckningar. Ändringen av beteckningen ändrar inte villkoren för tjänsteförhållandet, innehållet i uppgifterna eller lönesättningen. Välfärdsområdesstyrelsen godkände en ändring av totalt 655 tjänstebeteckningar.

Ändring i sammanträdestidtabellen

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att ändra den sammanträdestidtabell om vilken det beslutades 24.10.2023 så att den aftonskola som man hade beslutat att börjar 16.4.2024 kl. 13 ändras till ett välfärdsområdesstyrelsens ordinarie sammanträde. Ändringen behövdes på grund av beredningstidtabellerna för ärendena.

Det beslöts om övriga ärenden, vilka inte nämns i detta meddelande, enligt föredragningslistan.