Hyppää pääsisältöön

Ikääntyneiden kuntoutus ja arviointi

Avainsanat:

Kuntoutus ja arviointi voidaan tehdä erityisessä kuntoutus- ja arviointiyksikössä tai asiakkaan kotona.

Kuntoutus ja arviointi yksiköissä

Ikääntyneiden palveluiden yksiköissä toteutettava ajallisesti rajattu, suunniteltu ja tavoitteellinen kuntouttava arviointijakso iäkkään kotona asumisen tueksi.

Toiminta yksiköissä on kuntoutumista ja toimintakykyä edistävää hoitoa ja kuntoutusta, jota toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä. Moniammatillisen työryhmän jäseninä ovat pääsääntöisesti lääkäri, sairaanhoitaja, lähihoitaja, fysioterapeutti ja/tai toimintaterapeutti sekä tarvittaessa geronomi tai sosionomi.

Kuntoutusjaksolla tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa. Kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet, toiveet ja mielipiteet sekä hänen fyysiset, psyykkiset, kognitiiviset ja sosiaaliset voimavaransa. Asiakasta avustetaan ja tuetaan suoriutumaan päivittäisistä toimista mahdollisimman itsenäisesti. Asiakkaat osallistuvat oman henkilökohtaisen kuntoutussuunnitelmansa toteuttamiseen sekä yksiköissä järjestettävään kuntouttavaan toimintaan, kuten liikunta- ja virikeryhmiin.

Kuntoutus ja arviointi kotona

Kotona toteutettava ajallisesti rajattu, suunniteltu ja tavoitteellinen kuntouttava arviointijakso iäkkään kotona asumisen tueksi.

Kuntouttava arviointijakso on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Jakso toteutetaan tehostettuna ja intensiivisenä kotihoitona, jossa pääpaino on asiakkaan toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen kuntoutumista tukevilla toimenpiteillä. Tavoite on, että asiakas pystyy omia voimavarojaan hyödyntämällä asumaan omassa kodissaan mahdollisimman omatoimisesti ja turvallisesti. Jakson päätteeksi moniammatillinen tiimi arvioi asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa tarvittavat yksilölliset kotona asumista tukevat ja turvaavat palvelut.

Säännöllisen kotihoidon aloittaminen edellyttää kuntouttavaa arviointijaksoa. Jos kuntouttavan arviointijakson jälkeen todetaan säännöllisen kotihoidon tarvetta, asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa sovitaan kaikkien hoitoon osallistuvien työnjako sekä määritellään hoidon yksilöllinen toteuttaminen.

Palvelun maksullisuus

Palvelusta peritään hyvinvointialueen määrittämä asiakasmaksu.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Ympärivuorokautista lyhytaikaista kuntouttavaa arviointijaksoa voi tarvita silloin, kun iäkkään toimintakyky on heikentynyt siinä määrin, että toimintakyvyn riittävyyttä ja turvallisuutta kotona asumiseen on tarpeen arvioida. Jaksoille voidaan tulla joko suoraan sairaalasta tai palvelutarpeen arvioinnin kautta ohjattuna. Jakson tavoitteena on iäkkään palaaminen turvallisesti omaan kotiinsa ja elinpiiriinsä.

Kuntouttava arviointijakso kotona käynnistyy palvelutarpeen arvioinnin tai sairaalasta suunnitellun kotiutumisen kautta. Myös iäkkään henkilön oma tai hänen läheistensä huoli itsenäisestä kotona pärjäämisestä voi käynnistää jakson.

Miten saat palvelua?

Kuntoutus- ja arviointijaksolle hakeudutaan asiakasohjauksen kautta.

Asiointikanavat

Kauppatorin Monitori

Kotikuntoutus, Kaarina

Kurjenmäkikodit, Turku