Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 30.5.2024 14.01

Organisaatiota esitetään uudistettavaksi: aluehallitus käsittelee asiaa 4. kesäkuuta

Avainsanat:

Varha suunnittelee uudistavansa organisaatiotaan neljällä tulosalueella. Aluehallitukselle esitetään uudistuksia sotepalveluiden, ikääntyneiden palveluiden, Tyks-sairaalapalveluiden sekä pelastuspalveluiden organisoitumiseen. Muutos on osa Varhan vaiheittaista muutosta kohti entistä paremmin palvelevaa organisaatiota.

Kaksi vaaleanturkoosia sydäntä turkoosilla pohjalla.

Uudistusten tavoitteena on sujuvoittaa asiakaspalvelua, vauhdittaa yhtenäisen Varhan muodostumista sekä tehostaa toimintaa.

Aluehallitus käsittelee esitystä tiistaina 4. kesäkuuta. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2025 alusta. Uudistuksia tehdään nyt, jotta ensi vuoden talousarvio voidaan laatia uuden organisaation mukaisesti. Uudistusten suunnitelmia on käsitelty talven 2023-24 aikana tulosalueiden yhteistoimintaelimissä ja käsittelyä jatketaan tarvittavin osin. Osa esitettävistä muutoksista edellyttää hallintosäännön muutosta.

Ensihoitopalveluja esitetään keskitettäväksi pelastuspalveluihin

Ensihoitopalvelut ja kiireelliset päivystysluonteiset kotiin vietävät palvelut esitetään keskitettäväksi Pelastuspalveluihin. Uudistuksen tarkoituksena on syventää palveluintegraatiota lähipalveluna sekä turvata pelastustoimen ja ensihoidon yhteistyötä. 

Toistaiseksi ensihoidosta on huolehdittu Tyks-sairaalapalveluissa ja Pelastuspalveluissa hyvinvointialuetta edeltäneen työnjaon mukaisesti.

Tyks-sairaalapalveluissa jatkossa viisi tulosryhmää

Tyks-sairaalapalvelujen organisaatiota esitetään uudistettavaksi vastaaman nykytilanteen vaatimuksia hoidollisten resurssien ja tarpeiden kohtaamiseksi. Yhdistämällä nykyisiä tulosryhmiä ja niiden palvelualueita esitetään keskitettäväksi hallinnollista työtä. Siten työpanosta vapautuu suoraan potilastyöhön.

Tyks-sairaalapalvelujen tulosryhmät 1.1.2025 alkaen olisivat: 

 • Tyks päivystys- ja konservatiiviset erikoisalat 
 • Operatiivisten alojen tulosryhmä 
 • Naisten- ja lastentautien tulosryhmä 
 • Psykiatrian tulosryhmä 
 • Diagnostiset palvelut ja lääkehuolto 

Nykyistä tehokkaampia toimintamalleja haetaan organisaation jokaiselle tasolle.  Tyksin nykyinen organisaatio on yli kymmenen vuotta vanha, eikä se enää vastaa potilaan hoitopolkua. Hoidon tarvetta aiheuttavien sairauksien ilmaantuvuudessa on tapahtunut muutoksia ja esimerkiksi syntyvyyden myötä lapsiväestön määrässä. Tällä hetkellä Tyks-sairaalapalveluissa on 17 tulosryhmää. 

Sote-palveluiden aluemallista ollaan luopumassa – tavoitteena asiakaslähtöisyys

Sote-palveluiden väliaikaiseksi tarkoitetusta aluemallista ollaan esityksen mukaan luopumassa. Toimintaa ja taloutta siirrytään johtamaan linjassa matriisin sijaan. Paikallinen ja alueellinen osaaminen säilytetään, jotta asiakkaiden palvelu ja lähijohtaminen onnistuvat.

Muutoksen tavoitteena on asiakaslähtöisyys. Käytännössä sote-palvelut organisoitaisiin asiakkaiden ja potilaiden palvelujen mukaisesti. Uudistuksella tavoitellaan myös esihenkilö- ja alaismäärien yhdenmukaistamista ja kevennetään kustannusrakennetta. 

Osana muutosta yliopistollinen sote-keskus esitetään yhdistettäväksi sote-keskuspalvelut -tulosryhmään. 

Sote-palvelujen tulosryhmät 1.1.2025 alkaen olisivat: 

 • Asiakas- ja palveluohjauksen tulosryhmä muodostuu asiakasohjauksen, ostopalveluiden koordinaation, taloussosiaalityön sekä yhteiset palvelut -palvelualueista. 
 • Sote-keskuspalvelujen tulosryhmä muodostuu avoterveydenhuollon, suun terveydenhuollon, toimintakykyä tukevien palveluiden, päihde- ja mielenterveyspalvelujen, yliopistollisen sote-keskuksen sekä yhteiset palvelut -palvelualueista. 
 • Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosryhmä muodostuu perhekeskuspalvelut, lapsiperheiden erityispalvelut sekä yhteiset palvelut -palvelualueista.
 • Sosiaali- ja vammaispalvelujen tulosryhmä muodostuu työikäisten palvelut, vammaispalvelut sekä yhteiset palvelut –palvelualueista.  

Ikääntyneiden palveluissa vähennetään hallinnon kerroksia

Ikääntyneiden palveluissa palveluiden yhtenäistämistä pyritään vauhdittamaan organisoitumalla uudelleen.  Esitettävä uusi organisaatio vähentää hallinnon kerroksia, suoraviivaistaa johtamisrakennetta, siirtää päätöksenteon lähemmäs asiakastyötä sekä vahvistaa talouden hallintaa. Organisaatio rakentuu maantieteellisten palvelualueiden sijaan palvelulähtöisesti.

Ikääntyneiden palvelujen tulosryhmät 1.1.2025 alkaen olisivat: 

 • Ikääntyneiden asiakasohjaus ja sosiaalityö 
 • Kotona asumista tukevat palvelut 
 • Asumispalvelut 
 • Tulosalueen keskitetyt tukipalvelut