Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 26.6.2024 08.40

Tyksin organisaatiomuutos voimaan 1.1.2025

Avainsanat:

Tyks-sairaalapalveluiden organisaatiota on perusteltua muuttaa vastaaman nykytilanteen vaatimuksia hoidollisten resurssien ja tarpeiden kohtaamisen osalta. Osin yhdistämällä nykyisiä tulosryhmiä ja näiden alaisia palvelualueita voidaan keskittää hallinnollista työtä ja toisaalta näin vapauttaa työpanosta suoraan potilastyöhön.

Tyks Kompassisairaala

Tyks Kompassisairaala valmistuu syksyllä 2024.

Taloudellinen tilanne edellyttää nykyistä tehokkaampia toimintamalleja organisaation jokaisella tasolla. 1.1.2025 lukien esitetään, että Tyks-sairaalapalveluiden palveluiden organisaatiossa olisi viisi tulosryhmää. Varhan aluehallitus päätti eilen 25.6.2024 kokouksessaan lakkauttaa 1.1.2025 lukien Tyksin tulosalueella olevat nykyiset 17 tulosryhmät ja perustaa 1.1.2025 lukien Tyksin tulosalueelle viisi tulosryhmää.

Aiempi organisaatiorakenne on luotu yli kymmenen vuotta sitten, eikä enää täysin vastaa nykyistä muuta palvelutuotanto-organisaatiota sekä potilaan hoitopolkua. Hoidon tarvetta aiheuttavien sairauksien ilmaantuvuudessa on tapahtunut muutoksia, kuten myös esimerkiksi syntyvyyden myötä niin synnytysten kuin seurannaisena lapsiväestön määrässä. Organisaatiota on perusteltua muuttaa vastaaman nykytilanteen vaatimuksia hoidollisten resurssien ja tarpeiden kohtaamisen osalta.

Tulosryhmät ovat:

  • Tyks Medisiininen, yleislääketiede ja päivystys -tulosryhmä
  • Operatiivisten alojen tulosryhmä
  • Naisten- ja lastentautien tulosryhmä
  • Psykiatrian tulosryhmä
  • Diagnostiset palvelut ja lääkehuolto -tulosryhmä

Tulosryhmä 1: Tyks Medisiininen, yleislääketiede ja päivystys

Tulosryhmä yhdistää aiemmat Tyks Akuutin, YLE-vuodeosastojen ja Medisiinisen tulosryhmät, jotka muuttuvat vastaavasti Päivystyksen, YLE-vuodeosastojen ja geriatrian ja Medisiinisen toiminnan palvelualueiksi.

Näiden tulevien palvelualueiden välillä on merkittävää synergiaa muun muassa päivystyksellisesti sairaalaan tulevien potilaiden hoitopolun osalta. Potilasmäärien ruuhkatilanteissa tässä tulosryhmässä tehtävillä resurssien siirroilla ja lisäpaikkojen avaamisella voidaan suurin osa akuuteista tilanteista hoitaa ilman tarvetta koko sairaalapalveluiden laajuisiin toimenpiteisiin (joita voidaan tarvittaessa tehdä). Tavoitteena on myös koko vuodeosastokapasiteetin vielä paremman hyödyntämisen mahdollistaminen. Etävastaanottotoiminnan malleja kehitetään ja yhtenäistetään.


Tulosryhmä 2: Operatiiviset alat

Uusi tulosryhmä yhdistää merkittävän osan operatiivista toimintaa sisältävistä nykyisistä tulosryhmistä. Synergiaa haetaan hallinnollisten tehtävien lisäksi muun muassa leikkaussalikapasiteetin ohjauksesta ja tehostamisesta, päivä- ja polikliinisen kirurgian lisäämisestä, ns. HERKO (heräämöstä kotiin) - ja LEIKO (leikkauksesta kotiin) -toiminnan edelleen kehittämisestä ja yhtenäistämisestä.

Lisäksi niin avovastaanotto- kuin osastohoitoa erityisesti vuodeosastokapasiteetin ja toimintatapojen optimointia kehitetään hakemalla synergiaa yli erikoisalojen. Uusi kuntoutuksen palvelualue tarjoaa paitsi tulosryhmän sisällä myös muille sairaalapalvelualueille kuntoutuspalveluja sekä aiemmin asiantuntijapalveluiden tulosryhmän tarjoamat palvelut.

Myös verkostomaisten osaamiskeskusten kehittäminen ja muodostaminen helpottuu tulosryhmän muodostamisen myötä (esimerkiksi Kuntoutuskeskus, haavakeskus, selkäkeskus, syöpäkeskus).


Tulosryhmä 3: Naisten- ja lastentaudit

Tulosryhmä muodostuu lastentautien ja naistentautien palvelualueista. Suurin hoidollinen synergia liittyy elämän alkuvaiheen hoitoon, mahdollistaen toiminnallisten prosessien uudistamista myös tulevien palvelualueiden välillä. Muuta synergiaa haetaan mm. Tyks Majakkasairaalassa toimimisen myötä syntyvien etujen myötä. Tulosryhmä muodostaa luontevan yhteistyötahon Sote-palvelujen tulosalueen LaNuPe-tulosryhmälle.


Tulosryhmä 4: Psykiatria

Tulosryhmä säilyy rakenteeltaan pitkälti ennallaan ja sen muodostavat Lasten psykiatrian, Nuorten psykiatrian, Psykoosien hoidon, Akuuttipsykiatrian ja mielialahäiriöiden sekä Vanhus-, neuro- ja riippuvuuspsykiatrian palvelualueet. Omana tulosryhmänä säilyminen on perusteltua psykiatristen erikoisalojen erityisluonteen vuoksi, mutta toisaalta myös näihin aloihin liittyvien ratkaisujen hakemisen. Lisäksi mahdollisten uusien yhteistyömallien ja -rakenteiden muodostaminen Sotekeskusten kanssa säilyy ketteränä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että toimintamallit yhdenmukaistuvat muiden tulosryhmien kanssa, vaikka tulosryhmä sinällään rakenteeltaan muuttuu varsin vähän.


Tulosryhmä 5: Diagnostiset palvelut ja lääkehuolto

Tulosryhmä yhdistää koko Varhalle palveluja tuottavat kuvantamisen, laboratoriotoiminnan ja lääkehuollon palvelualueet. Hallinnolliset synergiat ovat helpoimmin saavutettavissa, mutta yhdessä lääkehuollon kanssa myös logistiikan kehittäminen edelleen luo synergiaa. Asiantuntijapalveluiden osalta keskeistä on mahdollisen kuntoutuksen palvelualueen luominen ja sijoittuminen, jonka suhteen suunnittelu työryhmätyöskentelynä on vielä kesken.

Palvelualueen ja sitä alempien organisaatiotasojen perustaminen on hyvinvointialuejohtajan päätösvaltuuksiin sisältyvä asia, eikä hallituksen tarvitse tästä päättää. Yllä olevaan rakenteeseen voi täten tulla vielä muutoksia muilta kuin nyt hallituksen päätettäväksi kuuluvan tulosryhmärakenteen osalta.

Tulosryhmien alaiset palvelualue- ja palveluyksikkömuutokset toteutetaan päätöksenteossa viimeistään elokuun aikana, jotta tarkempi henkilöstörakenteen suunnittelu uusilla tulosryhmillä voidaan aloittaa.


Tarvittavien virkojen perustaminen

Nykyisessä organisaatiossa on olemassa olevat tulosryhmäjohtajien tehtävät, jotka muusta Varhan organisaatiorakenteesta poiketen eivät ole virkoja vaan virkaan liittymättömiä asemia, jotka määrätään viranhaltijoille erikseen lisätehtävänä suostumuksen pohjalta. Tämän vuoksi nyt esitettävän tulosryhmärakenteen muutos ei edellytä välttämättä uusien virkojen perustamista ainakaan tässä vaiheessa. Uuden organisaation muodostumisen myötä on kuitenkin tarpeen lakkauttaa nykyiset tulosryhmäjohtajien asemat ja perustaa vastaavasti uudet asemat vastaavin kelpoisuusehdoin uusien tulosryhmien johtamiseen.

Vastaavasti muutosketju ulottuu edelleen seuraaviin organisaatiotasoihin eli palvelualue- ja palveluyksikkötasolle. Toimivalta asemien lakkauttamiseen ja perustamiseen sekä tulosryhmäjohtajien osalta asemiin määräämiseen on lautakunnalla, eivätkä nämä edellytä siten hallituksen erillistä päätöstä.

Organisaatiouudistuksen myötä hallinnon tehtäviä myös poistuu. Uuden organisaatiorakenteen pohjalta käytävien YT-neuvotteluiden on suunniteltu alkavan elokuussa. Uudistuksen myötä mahdollistuva henkilöstötarpeen vähentyminen täsmentyy käynnissä olevan tarkemman henkilöstörakenteen suunnittelun myötä.

Muutosvaiheen johtaminen pohjautuu vielä nykyisen organisaatiomallin mukaisiin tehtäviin, joiden lisäksi ilmoittautumismenettelyllä on jo valittu määräaikaiset muutosjohtajat (tulosryhmäjohtaja ja tulosryhmäylihoitaja oman toimen ohella) kullekin uudelle tulosryhmälle. Vakituisiin vastaaviin lisätehtäviin valitaan henkilöt syksyn 2024 aikana. Aikataulu sallii kuitenkin näiden tehtävien mahdollisen virka- tai lisätehtäväluonteen tarkemman suunnittelun.