Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 25.1.2024 17.06

Varha yhtenäistää korvaushoidon käytäntöjä

Avainsanat:

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) yhtenäistää opioidiriippuvuuden korvaushoidon hoitokäytäntöjä. Hoitoa toteutetaan jatkossa yhdenmukaisesti potilaan asuinpaikasta riippumatta. Korvaushoidon painopiste siirtyy erikoissairaanhoidosta perustasolle ja kynnys korvaushoidon aloittamiseen madaltuu. Samalla korvaushoidon porrastus muuttuu Turussa suositusten mukaiseksi.

Kaksi vaaleanviolettia sydäntä tummanvioletilla pohjalla.

Varsinais-Suomen alueella arvioidaan olevan noin 1700–3000 opioidien ongelmakäyttäjää, joista korvaushoidon piirissä on noin 650 henkilöä. Huumausaineena käytetyin opioidi Suomessa on buprenorfiini, jota useimmiten käytetään suonensisäisesti.

Opioidikorvaushoito on opioidiriippuvuuden lääkkeellistä ja psykososiaalista hoitoa. Korvaushoidon tavoitteena on vähentää opioidien käyttöä, rikollisuutta ja suonensisäiseen käyttöön ja yliannostuksiin liittyviä riskejä. Korvaushoitolääkityksen avulla opioidiriippuvuus on mahdollista saada hallintaan, jolloin myös kuntoutuminen ja riippuvuuden muu hoito mahdollistuvat.

Korvaushoidon arviointiin aiempaa helpommin

Varhassa päihdepalvelujen kehittämisessä on ollut tavoitteena siirtää korvaushoidon painopistettä erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon, yhtenäistää Varsinais-Suomen terveyskeskusten toimintakäytäntöjä valtakunnallisen korvaushoitosuosituksen ja keväällä 2023 päivitetyn asetuksen mukaisesti sekä nopeuttaa korvaushoidon aloittamista.

 Vuoden 2024 alussa suurin osa korvaushoidon arvioinneista tehdään sote-keskuspalvelujen päihde- ja mielenterveyspalveluissa ja arviointiin pääsee koko Varhan alueella aikaisempaa helpommin. Kriteerien täyttyessä korvaushoito on mahdollista aloittaa heti arvioinnin päätyttyä, kertoo päihdepalvelujen ylilääkäri Tuuli Kuisma.  

Turussa korvaushoitoa on muista alueen kunnista poiketen järjestetty osana erikoissairaanhoitoa. Toiminta muuttuu vaiheittain helmikuun aikana, kun ensimmäisenä valtaosa terveysasemilla korvaushoitoa saavista siirtyy Turun päihde- ja mielenterveyspalveluiden potilaiksi. Tämän jälkeen päihde- ja mielenterveyspalveluihin siirtyvät turkulaiset Tyks-sairaalapalveluiden riippuvuuspsykiatrian korvaushoitopotilaat. Korvaushoitoa järjestetään vuoden 2024 ajan entisissä Turun Mäntymäen sairaala-apteekin tiloissa.

Huumekuolemia voidaan ehkäistä nopealla hoitoon pääsyllä

Varhan päihdepalvelujen kehittämisessä korvaushoidon järjestäminen on ollut keskeinen kehittämiskohde. Kehittämistyötä on tuettu Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa.

Varhan kehittämistyö vastaa THL:n huumekuolemien ehkäisyn asiantuntijaryhmän suosituksia.  Merkittävin yksittäinen toimenpide huumekuolemien, myrkytysten ja yliannostusten ehkäisemisessä on nopea ja vaivaton hoitoon pääsy. Erityisesti nuorten huumekuolemat ovat Suomessa hälyttävän yleisiä muuhun Eurooppaan verrattuna ja huumemyrkytysten määrä on Suomessa kaksinkertaistunut 2000-luvulla. Eniten myrkytyskuolemia aiheuttaa buprenorfiini yhdistettynä bentsodiatsepiinien ja alkoholin käyttöön.