Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 12.6.2024 10.53

Varhan tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2023

Avainsanat:

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksessaan havaintoja ja suosituksia hyvinvointialueen ensimmäisen toimintavuoden taloudesta, toiminnasta ja hallinnosta. Arviointikertomuksessa nostetaan esiin hyvinvointialueen talouden, henkilöstön, palvelujen ja valtion ohjauksen haasteita sekä arjen toiminnan ongelmia.

Kaksi vaaleanturkoosia sydäntä turkoosilla pohjalla.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomuksen hyvinvointialueen ensimmäiseltä toimintavuodelta 2023. Arviointikertomus on käsitelty aluevaltuustossa 12.6.2024.

Arviointikertomuksen mukaan hyvinvointialueen ensimmäistä toimintavuotta leimasivat paheneva henkilöstöpula ja kiristyvään talouteen liittyvät haasteet. Asiakkaille näkyvimpiä haasteita olivat heikkenevä hoitoonpääsy, potilasvahinkojen hidas käsittely sekä viivästynyt laskutus ja laskutusvirheiden hidas korjaaminen.

Säästötoimien vaikutusten arviointi on vielä kesken

Hyvinvointialueen talousarvio ei toteutunut suunnitellusti, vaan alijäämä oli 27,7 miljoonaa euroa (23,2%) suurempi kuin tavoite. Hyvinvointialuelaki vaatii vuonna 2023 kertyneiden alijäämien kattamista vuoden 2026 loppuun mennessä. Tämä edellyttää mittavia säästötoimenpiteitä, jotka on käynnistetty jo vuoden 2023 lopulla ja jotka jatkuvat myös tulevina vuosina. Säästötoimenpiteillä on vaikutuksia henkilöstöön ja toimintaan.

Tarkastuslautakunta pitää talouden tasapainottamista välttämättömänä, mutta huomauttaa, että säästötoimien vaikutuksia palvelujen laatuun ja henkilöstön hyvinvointiin ei ole vielä täysin arvioitu. Tarkastuslautakunta toteaa, että hyvinvointialueen henkilöstö on toiminut erittäin kovan paineen alaisena hyvinvointialueen ensimmäisenä toimintavuotena. Koko Varhan henkilöstölle kuuluu suurkiitos jaksamisesta ja sisukkuudesta haastavassa tilanteessa.

Henkilöstömitoitukset saatava lakisääteisten rajojen edellyttämille tasoille

Sote-alan henkilöstön saatavuus on vuonna 2023 ollut heikkoa niin Varsinais-Suomessa kuin muuallakin Suomessa. Tarkastuslautakunta on erittäin huolissaan Varhan henkilöstön saatavuudesta ja pitovoimasta, jotka ovat heikentyneet merkittävästi. Saatavuusvaje edellyttää toimintatapojen muutoksia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Henkilöstön puute vaikeuttaa jopa hyvinvointialueen lakisääteisistä velvoitteista huolehtimista.

Tarkastuslautakunta suosittelee, että hyvinvointialue pyrkii nopeasti lisäämään henkilöstöä niissä toiminnoissa, joiden henkilöstömitoitus on alle lakisääteisen rajan, jotta henkilöstömitoitus saadaan lain mukaiselle tasolle.

Palvelustrategia antaa päätöksenteolle raamit

Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta esittää huolensa siitä, että hyvinvointialueen palveluita ja toimintaa ohjataan kovin yksityiskohtaisesti lainsäädännöllä, joka lisäksi on monelta osin kiristynyt vuonna 2023 tai vuoden 2024 alusta. Samaan aikaan on kiristetty hyvinvointialueiden taloudellista liikkumavaraa äärimmilleen. Tilanne on ristiriitainen ja edellyttää hyvinvointialueelta mukautumista muuttuvaan tilanteeseen ja resurssivajeeseen.

Tarkastuslautakunta korostaa, että palvelustrategian tulee toimia hyvinvointialueen johtamisen välineenä ja sen avulla organisaation tulee pystyä tekemään valintoja toiminnan painopistealueisiin huomioiden palvelutarpeet ja taloudellinen liikkumavara.

Tarkastuslautakunta on myös erittäin huolissaan tilintarkastusyhteisön esille nostamista merkittävistä puutteista hankintatoimessa ja sopimustenhallinnassa. Tarkastuslautakunta pitää niiden korjaamista välttämättömänä ja kiireellisenä väärinkäytösten estämiseksi.

Tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksessaan useita suosituksia hyvinvointialueen talouden ja toiminnan kehittämiseksi. Tarkastuslautakunta seuraa suositustensa toteutumista ja raportoi niistä vuoden 2024 arviointikertomuksessa.