Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 10.1.2023 16.58

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen päätökset 10.1.2023

Avainsanat:
Varha aluehallitus

Aluehallitus sai kevätkauden ensimmäisessä kokouksessa tiistaina kattavan selvityksen palvelutuotannon käynnistämisen onnistumisista ja esiin nousseista pulmatilanteista.

Aluehallitus kuuli tiistaina hyvinvointialueen johtavien virkahenkilöiden selvityksen hyvinvointialueen toiminnan käynnistämisestä. Tekniseen tukeen on alkuvuoden aikana tullut noin tuhat yhteydenottoa päivässä. Ilmenneistä häiriöistä yli 70 prosenttia on saatu ratkaistua nopeasti ja työ jatkuu. Hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen kertoi, että kaikki yhteydenotot ristiintaulukoidaan, jotta varmistetaan pulmien ratkaisu tärkeysjärjestyksessä. Aluehallitus kiitti henkilökuntaa, joka hyvällä asenteella ja korkealla työmoraalilla jaksaa hoitaa työnsä suuren muutoksen keskellä.

 Aluehallitus päätti 8.11.2022 omaishoidon tuen myöntämisperusteista ja hoitopalkkioista. Aluehallitus hyväksyi yksityiskohtainen toimintaohjeen toimintakäytäntöjen yhtenäistämiseksi koko hyvinvointialueella. Omaishoidon tuen sijaishoitajille päätettiin maksaa saman suuruisia kulukorvauksia kuin lyhytaikaisessa perhehoidossa on vuoden alusta lähtien maksettu. Osa hyvinvointialueen kunnista on maksanut omaishoidon tuen sijaishoitajille palkkion lisäksi kulukorvauksia. Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyessä on tarkoituksenmukaista yhtenäistää käytännöt ja maksaa sijaishoitajille kulukorvauksia koko hyvinvointialueella. Omaishoitajien sijaisten varsinaisista palkkioista päätettiin jo marraskuussa. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen. Varhan hallitus linjasi syksyllä, että määrärahojen riittävyyttä tarkkaillaan ja tilanteeseen reagoidaan tarvittaessa.

Tiistaina hyväksyttiin Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle omistajaohjauksen periaatteet sekä konserniohje. Varsinais-Suomen hyvinvointialue voi omistaa osakkeita yhtiöistä, joita se tarvitsee palvelujen ja niihin liittyvien tukipalvelujen järjestämisessä. Sidosyksikköyhteisöjen (inhouse) omistaminen on yksi keino organisoida omaa toimintaa yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina. Hyvinvointialue voi perustellusta syystä omistaa myös markkinoilla toimivia yhteisöjä. Varsinais-Suomen hyvinvointialuekonserni muodostuu hyvinvointialueesta ja sen tytäryhteisöistä. Hyvinvointialueen tytäryhteisöjä ovat Länsirannikon Työterveys Oy, Myllykoti Oy ja Oy Vasso Ab sekä Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy. Lisäksi konserniin kuuluu TYKSin koulutus- ja vapaa-ajanviettokeskuksen säätiö. Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on seitsemän osakkuusyhteisöä, joissa Varhalla on 20-50 prosentin omistusosuus: Laitilan Terveyskoti Oy, 2M-IT Oy, Kaarea Oy, Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy, Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö Oy, Kiinteistö Oy Kuskinkuja ja Kiinteistö Oy Malminselkä. Lisäksi Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on pienempiä omistusosuuksia useista yhteisöistä.

Lisätietoa: 

Tarmo Martikainen 

Hyvinvointialuejohtaja 

0505584579

tarmo.martikainen@varha.fi

 

Egentliga Finlands välfärdsområde Pressmeddelande:

Beslut vid Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelses sammanträde 10.1.2023

Välfärdsområdesstyrelsen fick vid sitt första sammanträde under vårterminen en omfattande utredning om hur inledningen av serviceproduktionen har lyckats samt om de problemsituationer som uppstått. Välfärdsområdesstyrelsen hörde på tisdagen en omfattande utredning av de ledande tjänsteinnehavarna i välfärdsområdet om hur välfärdsområdets verksamhet har inletts. Tekniska stödet har kontaktats cirka tusen gånger per dag under början av året. Över 70 % av de störningar som förekommits har blivit avgjorda snabbt och arbetet pågår. Välfärdsområdesdirektör Tarmo Martikainen berättade om att det görs en korstabell för alla kontakbegäranden för att man kan säkerställa att problemen löses i prioritetsordning. Välfärdsområdesstyrelsen tackade personalen som med en god attityd och hög arbetsmoral orkar utföra sitt arbete i mitten av den stora förändringen.

Välfärdsområdesstyrelsen beslöt 8.11.2022 om bestämningsgrunder för stödet för närståendevård och vårdarvoden. Välfärdsområdesstyrelsen godkände en detaljerad verksamhetsanvisning för förenhetligande av verksamhetspraxis i hela välfärdsområdet. Det beslöts att det betalas lika stora ersättningar för kostnader till avlösare inom stödet för närståendevården som det har betalats inom kortvarig familjevård från början av året. En del av kommunerna i välfärdsområdet har utöver arvodet betalat ersättningar för kostnader till avlösare inom stödet för närståendevård. När välfärdsområdet inleder sin verksamhet är det ändamålsenligt att förenhetliga praxis och betala ersättningar för kostnader till avlösare i hela välfärdsområdet. Det beslöts om egentliga arvoden till avlösare för närståendevårdare redan i november. Stödet för närståendevård är bundet till anslag. Styrelsen för Varha stakade ut en linje i höstas att man betraktar hur anslaget räcker till och vid behov reagerar man till situationen.

På tisdagen godkändes det principerna för ägarstyrningen i samt koncerndirektivet för Egentliga Finlands välfärdsområde. Egentliga Finlands välfärdsområde kan äga aktier i de bolag som det behöver för att organisera servicen och stödtjänsterna i anslutning till dem. Att äga sammanslutningar som är anknutna enheter till välfärdsområdet (inhouse) är ett medel att organisera den egna verksamheten tillsammans med de andra upphandlande enheterna som ändamålsenliga helheter. Av en motiverad anledning kan välfärdsområdet äga även sammanslutningar som opererar på marknaden. Egentliga Finlands välfärdsområdeskoncern bildas av välfärdsområdet och dess dottersammanslutningar. Välfärdsområdets dottersammanslutningar är Länsirannikon Työterveys Oy, Myllykoti Oy och Oy Vasso Ab samt Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy. Därtill hör ÅUCS-stiftelsen för utbildnings- och fritidscentrum till koncernen. Egentliga Finlands välfärdsområde har sju intressesammanslutningar (20-50 % ägarandel): Laitilan Terveyskoti Oy, 2M-IT Oy, Kaarea Oy, Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy, Finlands Ömsesidiga Patientförsäkringsbolag Ab, Kiinteistö Oy Kuskinkuja och Kiinteistö Oy Malminselkä. Därtill har Egentliga Finlands välfärdsområde mindre ägarandelar i flera sammanslutningar.

Mera information:

Tarmo Martikainen

Välfärdsområdesdirektör

0505584579

tarmo.martikainen@varha.f