Hyppää pääsisältöön

Vammaisten sosiaalipalvelut

Avainsanat:

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut tukevat vammaisten henkilöiden työ- ja toimintakykyä sekä omatoimisuutta, jotta vammainen henkilö voi elää mahdollisimman itsenäistä ja omien valintojensa mukaista elämää sairaudestaan tai vammastaan huolimatta.

Varsinais-Suomen Hyvinvointialueen vammaispalvelut huolehtivat vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisten palveluiden järjestämisestä ja myöntämisestä vammaisille.

Vaikeavammaisille suunnatut palvelut kuuluvat hyvinvointialueen erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin, joka tarkoittaa, että kunnan tulee järjestää nämä palvelut riippumatta taloudellisesta tilanteestaan. Näitä ovat esimerkiksi

  • Kuljetuspalvelut
  • Palveluasuminen (erilaisia toteuttamistapoja)
  • Asunnon muutostyöt ja kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet
  • Henkilökohtainen apu
  • Erityishuolto-ohjelman perusteella myönnettävät palvelut, kuten kehitysvammaisten henkilöiden työ- tai päivätoiminta

Kaikille vammaisille tarkoitettuja palveluita ja taloudellisia tukitoimia järjestetään hyvinvointialueen talousarviossaan varaamien määrärahojen puitteissa. Tällaisia palveluja ovat mm. taloudellinen tuki päivittäistoimissa tarvittaviin välineisiin, autoon ja erityiskustannuksiin sekä sopeutumisvalmennus ja kuntoutusohjaus. Lisäksi Varsinais-Suomen vammaispalveluiden kautta voit hakea omaishoidontukea, perhehoitoa sekä sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluita.

Vammaispalvelujen sosiaalipalveluja voit hakea vammaispalveluhakemuksella tai olemalla yhteydessä alueesi vammaispalvelujen työntekijään. Tämän jälkeen sinulle tehdään yksilöllinen palvelutarpeen arvio, jossa keskustellaan sinun tilanteestasi ja tuen tarpeistasi yhdessä sinun ja sosiaalityöntekijän kesken. Mukana voi olla lisäksi sinulle tärkeitä henkilöitä ja terveydenhuollon ammattihenkilö.

Arvioinnin tueksi tarvitaan terveydenhuollon selvitys tai lausunto, joka kuvaa tämänhetkistä terveydentilaasi ja sitä, miten toimit ja millaista apua tarvitset arjen tilanteissa. Parhaiten arvioinnin tueksi soveltuu sellaisen hoitavan tahon lausunto, jossa tunnetaan tilanteesi parhaiten. Lausunnon tulisi olla mahdollisimman tuore, enintään vuoden vanha. Vammaispalvelujen työntekijä neuvoo sinua tarvittaessa terveydenhuollon tietojen toimittamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Palvelun maksullisuus

Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaiset erityispalvelut ovat maksuttomia.

Asiakkaan maksettavaksi saattaa kuitenkin tulla asiakasmaksulain mukaisia asiakasmaksuja, kuten ateriamaksu, kuljetuspalveluiden omavastuuosuus tai normaaliin asumiseen liittyvät kustannukset, kuten vuokra, sähkö- ja vesimaksu sekä ruoka-aineiden raaka-ainemaksu.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Vammaispalvelut on tarkoitettu henkilöille, joiden sairaus, vamma tai toimintarajoite on pitkäaikainen tai pysyvä ja tämän vuoksi henkilö tarvitsee tukea ja apua arjessa toimimiseen. Vammaispalvelut on tarkoitettu täydentämään muita sosiaali- ja terveyspalveluita silloin, kun ne eivät ole vammaisen ihmisen tarpeisiin nähden riittäviä ja sopivia.  

Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti (vähintään noin vuoden) erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Arvion haetun palvelun myöntämisedellytysten täyttymisestä tekee vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä tai - ohjaaja. Tavanomaisesta ikääntymisestä johtuva sairastaminen ja toimintakyvyn heikkeneminen eivät kuulu vammaispalvelulain mukaisesti myönnettävien palvelujen ja tukitoimien piiriin.

Vaikeavammaisten palvelut on tarkoitettu henkilöille, joiden avun, palveluiden tai tukitoimien tarve on runsasta, ja jotka tarvitsevat välttämättä hakemaansa palvelua selviytyäkseen tavanomaisista päivittäisistä toimistaan, kuten pukemisesta, ruokailuista, wc käynneistä, liikkumisesta ym. Vaikeavammaisuus määritellään laissa jokaisen vaikeavammaisille suunnatun palvelun kohdalla omalla tavallaan.

Kehitysvammalain mukaisia palveluita myönnetään henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja. Erityishuolto-ohjelma on asiakirja, johon kirjataan ne palvelut, jotka henkilö saa kehitysvammalain nojalla.

Miten saat palvelua?

Ole yhteydessä oman alueesi vammaispalvelujen työntekijään tai täytä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vammaispalveluhakemus. Hakemuksen voit täyttää ja lähettää verkkosivujen kautta tai tulostaa ja lähettää täytetyn hakemuksen alueesi vammaispalvelutoimistoon. Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua haetaan omalla, erillisellä hakemuslomakkeellaan, samoin omaishoidontukea.

Jos sinulla on jo asiakkuus Varhan vammaispalveluissa ja haluat hakea uutta palvelua tai muutosta sinulle jo myönnettyyn palveluun, voit ottaa yhteyttä sinulle nimettyyn Varhan vammaispalvelujen työntekijään.

Jos et tiedä mitä palvelua sinun kannattaisi hakea, voit olla yhteydessä alueesi vammaispalvelujen palveluohjaukseen tai sosiaalitoimistoon tai valita hakemuksesta kohdan palvelutarpeen arvio. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vammaispalveluista saat tarvittaessa apua ja neuvontaa hakemuksen täyttämiseen ja siihen, millaisia liitteitä hakemaasi palveluun liittyen tarvitaan.

Mikäli kaipaat ohjausta ja neuvontaa vammaispalveluihin liittyen, voit olla puhelimitse yhteydessä oman alueesi vammaispalveluihin.

Asiointikanavat

Vammaispalveluhakemus

Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut