Hoppa till huvudinnehåll

Socialservice för personer med funktionsnedsättning

Nyckelord:

Service enligt handikappservicelagen stöder funktionsförmågan, arbetsförmågan och självständigheten hos personer med funktionsnedsättning så att de trots sjukdom eller funktionsnedsättning kan leva så självständigt som möjligt och i enlighet med sina egna val.

Service som riktar sig till personer med svår funktionsnedsättning omfattas av välfärdsområdets särskilda skyldighet att ordna service. Det betyder att kommunen ska ordna den här servicen oberoende av sin ekonomiska situation. Bland annat följande tjänster ingår i servicen:

  • färdtjänst
  • serviceboende (finns olika alternativ)
  • ändringsarbete i bostaden och installation av fasta hjälpmedel
  • personlig assistans
  • tjänster som beviljas utifrån specialomsorgsprogrammet, såsom arbets- och dagverksamhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

All service och alla ekonomiska stödåtgärder för personer med funktionsnedsättning ordnas inom ramen för de anslag som välfärdsområdet reserverat i sin budget. Det kan till exempel gälla ekonomiskt stöd för apparater och anordningar som behövs i vardagen, för bil och särskilda kostnader, samt för anpassningsträning och rehabiliteringshandledning. Du kan också ansöka om närståendevård, familjevård och färdtjänst enligt socialvårdslagen via Egentliga Finlands funktionshinderservice.

Du kan ansöka om socialservice genom att ansöka om funktionshinderservice eller genom att kontakta funktionshinderservicen i din region. Efter det görs en bedömning av ditt servicebehov, där du och en socialarbetare tillsammans diskuterar din situation och dina stödbehov. En närstående person eller vårdpersonal kan också delta i diskussionen.

Som stöd för bedömningen behövs en utredning eller ett utlåtande från hälso- och sjukvården som beskriver ditt nuvarande hälsotillstånd samt hur din vardag fungerar och hurdan hjälp du behöver. Det är bäst om den enhet som behandlar dig och som känner till din situation från tidigare kan skriva utlåtandet. Utlåtandet ska vara så aktuellt som möjligt, högst ett år gammalt. Personalen vid funktionshinderservicen hjälper vid behov med frågor som gäller inlämnande av dina uppgifter från hälso- och sjukvården.

Vad kostar det?

Särskild service enligt lagen om lagen om service och stöd på grund av handikapp och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda är kostnadsfri.

Vissa kundavgifter enligt klientavgiftslagen kan ändå tas ut av dig, såsom måltidsavgift, självriskandel för färdtjänst eller kostnader i anslutning till normalt boende, såsom hyra, el- och vattenavgift samt avgift för livsmedelsråvaror.

För vem?

Funktionshinderservicen är avsedd för personer som har långvarig och bestående sjukdom, funktionsnedsättning eller funktionshinder och som därför behöver stöd och hjälp i vardagen. Funktionshinderservicen kompletterar andra social- och hälsovårdstjänster när de inte räcker till eller lämpar sig för behoven hos en person med funktionsnedsättning.  

En person med funktionshinder är en person som till följd av ett funktionshinder eller en sjukdom har särskilda svårigheter att sköta sina dagliga sysslor under en längre tid (minst cirka ett år). En socialarbetare eller socialhandledare bedömer huruvida förutsättningarna för att beviljas servicen uppfylls. Sjukdom och nedsatt funktionsförmåga till följd av normalt åldrande hör inte till de tjänster och stödåtgärder som beviljas med stöd av lagen om service och stöd på grund av handikapp.

Servicen för personer med svår funktionsnedsättning är avsedd för personer som har ett stort behov av hjälp, tjänster eller stödåtgärder och som har ett nödvändigt behov av de tjänster de ansöker om för att klara sina dagliga sysslor, såsom påklädning, matlagning toalettbesök och rörlighet. Svår funktionsnedsättning definieras i lagen skilt för varje tjänst som riktar sig till personer med svår funktionsnedsättning.

Servicen enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda beviljas personer som på grund av medfödd eller i utvecklingsåldern erhållen sjukdom eller skada hämmats eller störts i sin utveckling eller sina psykiska funktioner och som inte med stöd av någon annan lag kan få den service de behöver. Specialomsorgsprogrammet är ett dokument i vilket man antecknar de tjänster som en person får med stöd av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.

Gör så här

Kontakta funktionshinderservicen i din region eller fyll i ansökan om funktionshinderservice. Blanketten kan fyllas i och skickas elektroniskt. Du kan också skriva ut en pdf-blankett och skicka den ifyllda ansökan till den region som ansvarar för funktionshinderservice i din kommun. Färdtjänst i enlighet med lagen om service och stöd på grund av handikapp ansöks med en annan ansökningsblankett. Det samma gäller ansökan om stöd för närståendevård.

Om du redan är klient hos funktionshinderservicen i Varha och vill ansöka om en ny tjänst eller om ändring i en redan beviljad tjänst ska du kontakta din egen kontaktperson vid funktionshinderservicen.

Om du inte vet vilken tjänst du ska ansöka om kan du kontakta kundhandledningen vid funktionshinderservicen eller socialbyrån i din region. Du kan också välja "bedömning av servicebehovet" i din ansökan. Funktionshinderservicen i Egentliga Finlands välfärdsområde hjälper dig vid behov med att fylla i ansökan och ta reda på vilka bilagor du behöver bifoga.

Om du behöver hjälp i frågor som gäller funktionshinderservice är du välkommen att ringa funktionshinderservicen i din region.

Servicekanaler

Vammaispalvelutoimisto, Kaarina

Vammaispalvelutoimisto, Loimaa, Oripää

Vammaispalvelutoimisto, Naantali