Hyppää pääsisältöön

Hoitotakuu perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa

Kiireettömän hoidon hoitoon pääsyn enimmäisajat perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa tiukentuivat koko Suomessa 1.9.2023. Jatkossa potilaan tulee uusissa asioissa tai pahenemisvaiheessa päästä terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle 14 vuorokaudessa, jos hoidon tarpeen arviossa niin todetaan. Suun terveydenhuollossa hoitotakuu on syyskuun alusta neljä kuukautta. Ennen 1.9.2023 perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon tuli päästä kolmessa kuukaudessa ja suun terveydenhuollossa kuudessa kuukaudessa.

Mitä hoitotakuu tarkoittaa?

Hoitotakuu tarkoittaa potilaan oikeutta päästä terveydenhoitoon tietyn ajan sisällä kiireettömissä asioissa. Hoitoon pääsystä säädetään terveydenhuoltolaissa. Hoitoon pääsylle on säädetty tietyt enimmäisajat ja ne ovat yhdenmukaiset koko maassa.

Yhteys toimintayksikköön on saatava saman arkipäivän aikana.

Tiukentuvan hoitotakuun piiriin kuuluvat sairauksien pahenemisvaiheet ja uudet terveydelliset ongelmat. Hoitosuunnitelmien mukaiset käynnit ja esimerkiksi lausuntoja varten tehtävät käynnit tulee toteutta kohtuullisessa ajassa viimeistään 3 kk sisällä. Hoitotakuun ulkopuolelle jää terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluja kuten terveysneuvontaa, seulontoja ja rokotuksia.

Kiireetöntä hoitoa tarjotaan hyvinvointialueella asuville sosiaali- ja terveyskeskuksissa. Ensiapuun ja kiireelliseen hoitoon on päästävä potilaan asuinpaikasta riippumatta nopeasti, jos hoidon tarpeen arviossa niin todetaan. Kiireellistä hoitoa varten sosiaali- ja terveyskeskuksissa ja sairaaloissa on päivystysvastaanotot.

Mikä ei kuulu hoitotakuuseen?

Kaikki asiat eivät kuulu hoitotakuuseen, esimerkiksi kroonisten sairauksien hoitosuunnitelman mukaiset hoitotapahtumat. Nämä vastaanotot ajoitetaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti.

14 vuorokauden enimmäisaika ei koske:

  • hoito- tai kuntoutussuunnitelman mukaisia hoitotapahtumia,
  • perusterveydenhuollossa toimivan muiden lääketieteen erikoisalojen kuin yleislääketieteen erikoislääkärin vastaanottoja,
  • hoitotapahtumia, jotka tehdään yksinomaan terveydenhuollossa laadittavan todistuksen tai lausunnon saamiseksi,
  • terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluja kuten terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia eikä muita ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palveluita.

Nämäkin palvelut tulee kuitenkin järjestää kohtuullisessa ajassa enintään kolmen kuukauden kuluessa tai hoito-/kuntoutussuunnitelman mukaisesti.

Suun terveydenhuollossa 4 kk enimmäisaika ei ole voimassa kaikissa tilanteissa:

  • Hoitotakuun enimmäisaikoja ei sovelleta tilanteissa, joissa potilaalle on määritelty yksilöllinen tutkimus- tai hoitoväli. Tutkimus tai hoito järjestetään hoitosuunnitelmaan mukaisesti, jollei hoidon tarpeen arviossa tule esille asiasta poikkeavaa.
  • Neuvolatoimintaan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat määräaikaistarkastukset järjestetään sitä koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Pääseekö Varhassa hoitoon lain määräämässä ajassa?

Varhassa on perusterveydenhuollossa toistaiseksi vaihtelua alueiden välillä, mutta työskentelemme koko ajan sen eteen, että hoitotakuu meillä toteutuu. Puhelimitse tai Omaolon kautta meihin saa yhteyden saman päivän aikana. Tällä hetkellä hoitohenkilökunnan vastaanotolle pääsee pääsääntöisesti kiristyvän hoitotakuuajan rajoissa. Lääkäreille voi sen sijaan olla vaihtelevasti pitempiä jonoja.

Terveysasemien toimintamalleja tullaan yhtenäistämään koko alueella niin, että potilaan hoito järjestyy sujuvasti ja samalla tavalla terveysasemasta riippumatta (esim. hoidontarpeen arvio ja hoitoonohjaus, hoitosuunnitelmat, moniammatillinen yhteistyö ja hoidonjatkuvuuden tukeminen). Myös digitaalisten itse- ja omahoitopalveluiden tarjontaa laajennetaan ja yhtenäistetään. Omaolo-palvelut otetaan täysimittaisesti käyttöön koko Varhan alueella. Etäpalvelutuotanto palvelee koko hyvinvointialuetta ja kohdennetusti niitä alueita, joissa on työtekijävajetta. Myös uutta henkilökuntaa tullaan rekrytoimaan. Lisäksi yhteistyötä yksityisten toimijoiden kanssa kehitetään.

Suun terveydenhuollossa pääsee hoitoon pääsääntöisesti neljän kuukauden sisällä. Toiminta on kuitenkin hyvin ruuhkautunutta, etenkin suurissa asutuskeskuksissa.

Suun terveydenhuollossa varaudutaan työntekijäresurssin lisäämiseen ja toiminnan jatkuvaan kehittämiseen, jotta palvelut ja hoito sujuvoittuvat ja hoitoon pääsy helpottuu. Sähköisiä palveluita lisätään, esimerkiksi Omaolo-oirearvio otettiin käyttöön keväällä 2023. Yhteistyötä yksityisten toimijoiden kanssa kehitetään esimerkiksi palvelusetelin muodossa.

Mitä asiakas voi tehdä, jos hän ei pääse hoitoon lain määräämässä ajassa?

Varsinaissuomalainen voi jättää palautetta hoitotakuun toteutumisesta Varhan asiakaspalautepalveluun varha.fi/palaute tai olemalla yhteydessä suoraan toimipisteeseen, jossa asioi. Asiakkaalla on myös oikeus tehdä puutteellisesta hoidosta tai hoitoon pääsystä muistutus.

Lisätietoa asiakkaan ja potilaan oikeuksista: Asiakkaan ja potilaan oikeudet.