Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 25.11.2022 16.22

THL uppdaterade rekommendationerna om coronavaccinationer av barn under 12 år – en del barn kan ha nytta av vaccinet

Nyckelord:

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har uppdaterat rekommendationerna om coronavaccin för barn under 12 år. THL rekommenderar inte coronavaccin för alla barn, men enligt en individuell bedömning kan en del barn ha nytta av vaccinet.

THL rekommenderar att kommunerna på basis av individuell prövning erbjuder coronavaccination för barn i åldern 6 månader till 4 år. Barn i denna ålder som har en grundsjukdom som eventuellt ökar risken för en allvarlig coronasjukdom kan ha nytta av grundvaccinationsserien för coronavaccinationer. Omfattande coronavaccinationer av små barn är dock inte nödvändiga i det nuvarande epidemiläget.

– Kommunerna, och från och med nästa års början välfärdsområdena, ansvarar för att ordna vaccinationerna och informerar om var och när man kan få coronavaccin. Vaccinationen av det egna barnet kan diskuteras med den behandlande läkaren eller till exempel på rådgivningen, berättar THL:s sakkunnigläkare Anniina Virkku. 

Grundsjukdomar som eventuellt ökar risken för allvarlig coronasjukdom är till exempel allvarliga hjärt- och lungsjukdomar samt vissa neurologiska sjukdomar. Dessutom löper personer med kraftig immunbrist en högre risk. THL preciserar riskgrupperna för små barn på sin webbplats. 

Statsrådet har med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar utfärdat en förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer. Enligt 2 § 2 mom. i förordningen kan vaccin erbjudas personer som fyllt 5 år och äldre. THL föreslår för social- och hälsovårdsministeriet en ändring av förordningen enligt vilken coronavaccin kan erbjudas även barn som fyllt 6 månader och äldre. Vaccinationerna av personer under 5 år kan inledas först i och med ändringen i förordningen. 

Ny rekommendation även för 5–11-åringar

THL har tidigare rekommenderat två doser coronavaccin för barn i åldern 5–11 år som hör till riskgrupper och för barn vars närmaste krets omfattar en person med kraftig immunbrist. Det rekommenderas att även andra 5–11-åringar erbjuds möjlighet att ta två vaccindoser. 

Enligt den nya rekommendationen kan 5–11-åringar som har någon grundsjukdom som eventuellt ökar risken för allvarlig coronasjukdom ha nytta av vaccinationsserien utifrån individuell prövning. För övriga 5–11-åringar rekommenderar THL inte längre på medicinska grunder att coronavaccinationer erbjuds. Deras vaccinationer behöver dock inte avbrytas genast. THL rekommenderar att i synnerhet redan påbörjade vaccinationsserier kan kompletteras till slut. 

För de grupper som rekommenderas vaccin är fördelarna med vaccinationen större än de eventuella biverkningarna av vaccinationen. 

För grupper för vilka vaccin inte rekommenderas har vaccinet inga fördelar eller nackdelar när man jämför den medicinska grunden eller så är nyttan av vaccinet ringa eller osäker. 

– För friska barn i åldern 5–11 år rekommenderas inte längre att vaccinationer erbjuds, eftersom risken för allvarlig coronasjukdom är mycket liten hos dem. Detta påverkas av de nu cirkulerande variantvirusen samt skyddet som tidigare coronavirussmitta och redan erhållna vaccindoser medför, förklarar THL:s överläkare Hanna Nohynek.

Coronarekommendationerna för 12–17-åringar förblir oförändrade. THL rekommenderar tre coronavaccindoser för barn och unga i åldern 12–17 år som hör till riskgrupper. För övriga 12–17-åringar rekommenderas två doser coronavaccin.

Det behövs mer forskningsrön om vacciner för småbarn

Barn insjuknar sällan i allvarlig coronasjukdom. I maj 2022 konstaterades antikroppar som berättar om en tidigare coronavirusinfektion hos 73 procent av personer under 18 år inom HUS-området. Sammanlagt påträffades antikroppar som bildats som en samverkan mellan antingen coronavirussmitta eller smitta och vaccination hos 76 procent av 1–4-åringarna, 89 procent av 5–11-åringarna och 98 procent av 12–17-åringarna. Eftersom coronaviruspandemin har fortsatt efter våren 2022 är det sannolikt att en allt större del av barnen och ungdomarna för närvarande har antikroppar som bildats till följd av smitta.

Undersökningar visar att underliggande sjukdomar ökar risken för allvarlig coronasjukdom hos barn. Barn som hamnat på sjukhus i Finland har bland annat haft immunbristtillstånd, kroniska hjärt- och lungsjukdomar samt neurologiska sjukdomar och tillstånd.

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderade i oktober att mRNA-vaccin godkänns även för barn mellan 6 månader till 4 år. Europeiska kommissionen godkände utvidgningen av försäljningstillståndet. För barn i denna åldersgrupp används Biontech-Pfizers vaccin Comirnaty 3 mikrogram/dos, som innehåller mindre aktiv substans än vaccinet för äldre barn eller vuxna. 

Coronavaccinerna för barn i åldern 6 månader till 4 år har konstaterats vara säkra. Det behövs dock mer forskningsrön om deras säkerhet och kliniska effekt. 

THL fortsätter att följa upp effekten och säkerheten hos coronavaccin för barn samt epidemisituationen och ger senare noggrannare anvisningar om grundsjukdomar som eventuellt ökar risken för allvarlig sjukdom och om doseringen av vaccin för barn. 

THL följer upp forskningsrön som samlas in samt epidemins utveckling både i Finland och på andra håll och ändrar vid behov rekommendationerna på medicinska grunder.  

Rekommendationerna om coronavaccin grundar sig på bedömningar av den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor (KRAR) och THL.