Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 31.3.2023 15.43

Vi behöver säkerställa tjänsterna inom svenskspråkig funktionshinderservice - både inom och utanför Egentliga Finland

Nyckelord:

Svenska Expert- och utvecklingscentret (EUC), som fram till årsskiftet var en del av Kårkulla samkommun, tillhör idag Egentliga Finlands välfärdsområde. Då den samlade funktionshinderexpertisen i Svenskfinland överfördes från Kårkulla till Egentliga Finlands välfärdsområde, placerades EUC i en alldeles egen särställning - att säkerställa svenskspråkig krävande funktionshinderservice nationellt.

Malin Haapanen, Matts Dahlström

Malin Haapanen, Matts Dahlström

EUC erbjuder idag ett brett utbud av service i form av experttjänster och svenskspråkiga tjänster inom krävande multiprofessionellt stöd till hela Svenskfinland. Experttjänsterna består bland annat av specialläkartjänster, rehabiliteringsplaner, psykologtjänster och multiprofessionellt stöd vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Experttjänsterna erbjuds till servicetagare, närstående och professionella. Svenska tjänster inom krävande multiprofessionellt stöd består av kris- undersöknings- och rehabiliteringsperioder vid KUR-enheten, särskilt krävande boendeservice och dag- och verksamhet.

Ledande socialarbetare Malin Haapanen understryker att omställningen med överföringen till Egentliga Finlands välfärdsområde ännu pågår, då EUC söker sin plats både inom och utanför välfärdsområdet. Eftersom det tidigare kundunderlaget splittrades på åtta olika välfärdsområden har ett stort ansvar för framtidens svenska funktionshinderservice lagts på Egentliga Finlands välfärdsområdes axlar.

Inom EUC arbetar man aktivt och målmedvetet med utvecklandet av funktionshindertjänster, och målsättningen är att svensktalande servicetagare och deras anhöriga i hela Finland skall få service på det egna modersmålet även i framtiden, berättar Malin Haapanen.

Det stora geografiska verksamhetsområdet och ökad efterfrågan på tjänster inom Egentliga Finland för med sig utmaningar. Utmaningarna märks främst i att många processer inom producerandet av tjänsterna ännu är öppna, speciellt gäller det tjänster som säljs utanför Egentliga Finland.

Dessa processer behöver förenklas, säger Malin Haapanen.

Glädjande är att efterfrågan på EUC:s experttjänster i Egentliga Finland har ökat, vilket beror på att tjänsterna och servicen blivit mer lättillgängliga för personer bosatta inom välfärdsområdet. Å andra sidan medför det att de svenska expertresurserna inte vill räcka till.

Ansvarig sjukskötare och utvecklare Matts Dahlström vid kris-, undersöknings- och rehabiliteringsenheten KUR, uttrycker glädje och tacksamhet över att själva övergången till Egentliga Finlands välfärdsområde förlöpte utan större förändringar för servicetagarna.

Detta var den främsta målsättningen med själva övergångsfasen, säger Matts Dahlström.

Han ser försiktigt positivt på framtiden och möjligheter och storskalefördelar som välfärdsområdet kan medföra till verksamheten. Det är ändå viktigt att komma ihåg att övergången till Egentliga Finlands välfärdsområde är en utmaning för många i personalen. Den tidigare helt svenskspråkiga arbetsmiljön präglas nu av en stor organisation, där finskan är huvudspråk.

En förhoppning är att svenskans ställning som administrativt språk tryggas inom välfärdsområdet – det är viktigt också med tanke på tryggandet av en fortsatt god funktionshinderservice på svenska i hela Finland.