Hoppa till huvudinnehåll

Bindningar

På den här sidan finns det länkar till sökfunktionen för föredragningslistor och protokoll i Egentliga Finlands välfärdsområde.

Centrala förtroendevalda och tjänsteinnehavare inom Egentliga Finlands välfärdsområde ska lämna en redogörelse för sina bindningar. Syftet med redogörelsen för bindningar  är att öka öppenheten och transparensen inom beslutsfattandet.

Register över bindningar i Egentliga Finlands välfärdsområde (på finska)

Bestämmelserna angående redogörelse för bindningar finns i § 89 i lagen om välfärdsområden (611/2021). Redogörelse ska ges för bindningar som gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, betydande förmögenhet och andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och
tjänsteuppdrag.

De förtroendevalda och tjänsteinnehavarna ska meddela ändringar i bindningar inom två månader från den tidpunkt då ändringen har trätt i kraft.

Redogörelsen för bindningarna ska lämnas till revisionsnämnden i välfärdsområdet som ansvarar för att skyldigheten att meddela bindningar iakttas och den upprätthåller ett register över bindningarna. På registret tillämpas dataskyddslagen.

Kontaktuppgifter

Egentliga Finlands välfärdsområde
Revisionsnämnden
PB 52
20521 Åbo

Tilläggsinformation:

Revisionsnämndens föredragande, utvärderingsdirektör Synnöve Niemi
Tfn. 050 438 1826
E-post: fornamn.efternamn@varha.fi