Hoppa till huvudinnehåll

Välfärdsområdesstyrelsen

Välfärdsområdesstyrelsen svarar för beredningen och verkställigheten av välfärdsområdesfullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Välfärdsområdets verksamhet leds övergripande i enlighet med den välfärdsområdesstrategi som välfärdsområdesfullmäktige har godkänt samt den servicestrategi som ingår i strategin.

Välfärdsområdesstyrelsen leder beredningen av välfärdsområdesfullmäktiges beslut och verkställandet av dem samt välfärdsområdets verksamhet, förvaltning och ekonomi.Välfärdsområdesstyrelsen svarar för samordningen av verksamheten, tillgången till tjänster, tjänsternas tillgänglighet, ägarstyrningen och personalpolitiken samt sörjer för den interna kontrollen, riskhanteringen och avtalshanteringen i välfärdsområdet. Välfärdsområdesstyrelsen ansvarar också för ordnandet av internrevision.

Välfärdsområdesstyrelsen har 15 ledamöter. Välfärdsområdesfullmäktige beslutar om välfärdsområdesstyrelsens sammansättning och mandattid. Bland välfärdsområdesstyrelsens ledamöter väljer välfärdsområdesfullmäktige ordförande och två vice ordförande. Varje ledamot har en personlig ersättare.

Medlemmarna i välfärdsområdesstyrelsen

Suppleanter inom parentes.

Föredragande: Välfärdsområdesdirektör

Bindningar

Centrala förtroendevalda och tjänsteinnehavare inom Egentliga Finlands välfärdsområde ska lämna en redogörelse för sina bindningar. Syftet med redogörelsen för bindningar är att öka öppenheten och transparensen inom beslutsfattandet. Egentliga Finlands välfärdsområdes register över bindningar.

Sammanträden för välfärdsområdesstyrelsen

Under vårterminen 2024 sammanträder välfärdsområdesstyrelsen tisdagar kl. 13 enligt följande:

 • 16.1.2024
 • 30.1.2024
 • 13.2.2024
 • 27.2.2024
 • 12.3.2024
 • 26.3.2024
 • 9.4.2024
 • 16.4.2024
 • 23.4.2024
 • 7.5.2024
 • 21.5.2024
 • 28.5.2024 (Mötet inställt)
 • 4.6.2024
 • 18.6.2024

Under höstterminen 2024 sammanträder välfärdsområdesstyrelsen tisdagar kl. 13 enligt följande:

 • 13.8.2024
 • 27.8.2024
 • 10.9.2024
 • 24.9.2024
 • 8.10.2024
 • 22.10.2024
 • 5.11.2024
 • 19.11.2024
 • 3.12.2024
 • 17.12.2024