Hoppa till huvudinnehåll

Budget och ekonomiplan

Budgeten upprättas för ett kalenderår i taget. Budgetåret är ekonomiplaneperiodens första år. Ekonomiplanen ska vara i balans eller visa ett överskott under en treårsperiod. Om inte det ackumulerade underskottet i balansräkningen täcks inom tre år kan Finansministeriet inleda ett bedömningsförfarande.

 • Budgeten och ekonomiplanen 2024–2026 baserar sig på programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet.
 • I programmet föreslås åtgärder för att balansera ekonomin med 270 miljoner euro före utgången av 2026.
 • Välfärdsområdesstyrelsen godkände  programmet för produktivitet och ekonomisk effektivitet i december 2023.
 • Programmet grundar sig på ett principbeslut som fattades av välfärdsområdesfullmäktige i november 2023.

Totala intäkter i budgeten 2024: 371 miljoner euro

 • Försäljningsintäkterna består främst av universitetssjukhusets tjänster till andra välfärdsområden och kunder.
 • I avgiftsintäkterna ingår ändringarna i klientavgiftsförordningen som trädde i kraft i början av 2024.
 • I bidrag och understöd ingår 17,5 miljoner euro i statligt stöd för etablering och utveckling av verksamheten.
 • Övriga verksamhetsintäkter består främst av hyresintäkter och extern finansiering av forskningsverksamhet.

Totala verksamhetskostnader i budgeten 2024: 2 466 miljoner euro

 • Personalkostnaderna utgör 53 % av kostnaderna.
 • Inköp av kundservice-, social- och hälsotjänster utgör 64 % av inköpen (469 mn euro).
 • Övriga verksamhetskostnader består huvudsakligen av hyreskostnader för lokaler och utrustning.