Hoppa till huvudinnehåll

För proffs

Karriärberättelse: Tommi, skolkurator

Tommi Aaltonen arbetar som skolkurator inom Reso grundutbildning, och cirkulerar i fyra olika lågstadier. Innan karriären som skolkurator verkade Tommi inom internationella finansieringsbranschen under 11 års tid. Efter att Tommi fått egna barn väcktes intresset för utvecklandet av barn och ungas välmående, och intresset växte sig så starkt att han inledde studier inom det sociala området.

En person sitter i skolans korridor och lutar sig på en stolsrygg vänd åt fel håll. Personen har på sig en gul skjorta och tittar in i kameran. I bakgrunden finns barnkläder på en klädhängare.

Barnen i centrum för arbetet – att kunna stödja och uppmuntra ger innehåll och mening i arbetet

Byggandet av förtroende för en öppen dialog, och att få saker att gå framåt, ger en stark drivkraft i Tommis arbete. Känslan av att han i sitt arbete kan stärka välmående både på grupp- och individnivå och inom familjerna är fascinerande. För Tommi är det viktigt att upprätthålla hoppet, att stödja barnen i deras uppväxt och utveckling och att aktivt söka lösningar till svåra situationer.

–  I mitt jobb får jag se effekterna av barn visas uppskattning, lyssnas på och uppmuntras samt av att stödåtgärder sätts sin i rätt tid och på så sätt hjälper i rätt riktning. Detta om något, ger drivkraft i arbetet beskriver Tommi.

Tommi njuter av variationen i arbetet. Arbetsveckan innehåller elevmöten, upprätthållandet av kontakt till familjerna, aktiviteter i grupper och klasser, Kiva Koulu –saker samt nätverks- och projektarbeten.

Betydelsefullheten och meningen med arbetet föds genom samarbete och samverkan

Känslan av att arbetet är betydelsefullt och uppskattat föds genom samarbete och samverkan med andra. Tommi upplever att uppskattningen i arbetet innehåller element som att bli behandlad som expert, visandet av förtroende och konstruktiv växelverkan. Men uppskattning är även att visa respekt och uppskattning för andras arbete, samt att man håller sig till överenskomna verksamhetsmodeller och både lyssnar och för en aktiv dialog.

Från arbetsgivarens håll upplever han att uppskattningen i arbetet vilar på ett gott förmanskap, tillräckliga resurser och skolningsmöjligheter, delandet av information och ansvar, öppen diskussionskultur och sporrandet till givandet av respons samt flexibilitet i arbetet. Även lönen är en väsentlig del så man talar om visandet av uppskattning för arbetet, sett från både ett arbetsgivar- och samhällsperspektiv.

Inom arbetsgemenskapen uppskattar Tommi öppenhet, en bra dialog, transparant kommunikation, uppmuntrande ord, kamratstöd och humor. En bra arbetsdag bygger på viktiga grundpelare: en bra arbetsmiljö, varierande arbetsuppgifter, en tillräcklig känsla av kontroll över de egna arbetsuppgifterna samt att arbetet leder någon vart och att man hittar nya inspirationskällor.

Fördomar för yrket visade sig i praktiken

Barnen är i en central roll i Tommis arbete, och han utför som tilltänkt ett mångsidigt och förebyggande barnskyddsarbete. Förväntningarna gällande att arbeta med känslo- och interaktionsförmågor i situationer som rör barnens skolgång, kamratförhållande eller andra förändringar i livet som påverkar skolgången har gått i uppfyllelse. Även förväntningarna gällande möjligheterna till stödjandet av barn i tidigare nämna situationer genomen den multiprofessionella arbetsgemenskapen och genom stödjandet av samarbete mellan hem och skola har gått i uppfyllelse.

Genom tidigare barnskyddserfarenhet visste Tommi att arbetet kommer att kräva psykisk uthållighet och förmågan att kunna avgränsa arbetet. En värld som ständigt förändras medför ständigt förändrande arbetselement som kräver att man fokuserar och anammar nya modeller samt utvecklar sig själv. Detta har Tommi kommit till insikt med under arbetes gång. 

– Jag kan bara konstatera att mina fördomar gällandet arbetet har till stor del infriats, summerar Tommi.

Tommi går med på att avslöja en okänd sak hos sig själv, och han berättar att arbetskollegorna knappast ens vet att han som yngre deltog i en frågesportstävling på TV.

När vi frågar om Tommis superkraft tar han sina egna barn till hjälp. 

– Som ordspråket lyder, från barnens mun får man höra sanningen, och därför frågade jag mina barn om saken. Till svar fick jag: "pappa kommer alltid ihåg att ta med vattenflaskor och bananer när vi skall på utfärd. Pappa är även rolig och bra på att lyssna."