Hoppa till huvudinnehåll

Stöd för familjevårdare

Rätt sorts och riktat stöd till familjevårdaren gynnar i sista hand särskilt barnet som placerats i familjevård. Att stärka det regionala samarbetet för att tillhandahålla stödtjänster är ett förnuftigt och ekonomiskt tillvägagångssätt för alla parter.

Denna sida är under uppbyggnad och kommer att uppdateras.

Barnskyddet ska stödja föräldrar, vårdnadshavare och andra personer som ansvarar för barnets vård och uppfostran genom att erbjuda de tjänster och stödåtgärder som behövs. Stöd för familjevårdare omfattar stöd till både den person som är placerad i familjevård och familjevårdarens familj. Familjevårdaren får stöd genom t.ex. förberedande utbildning, möjlighet till ledighet, handledning och kamratstöd samt möjlighet att delta i fortbildningsdagar. Alla dessa stödformer ingår i familjevårdslagen och de ska framgå i uppdragsavtalen. Notera att den förberedande utbildningen inte minskar eller eliminerar behovet av mångsidigt stöd även efter placeringen.

Den placerande kommunen  har det huvudsakliga ansvaret för att erbjuda stöd. Ett fungerande samarbete mellan familjevårdaren och socialarbetaren som ansvarar för placeringen är väsentligt för att familjevården ska lyckas och för att rätt stödåtgärder ska kunna ordnas vid rätt tidpunkt. Familjevårdaren måste ha aktuella kontaktuppgifter till den socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter och till de viktigaste samarbetsparterna. Hembesök är en del av samarbetet mellan socialservicen och familjevården. Hembesök görs minst en gång per år, men oftare vid behov. Under hembesöket träffar socialarbetaren alla familjemedlemmar. Utöver hembesök har socialservicen kontakt med familjevårdaren minst fyra gånger per år (via e-post, telefonsamtal, möten). Klientplanen uppdateras minst en gång per år. Uppdragsavtalet granskas även utgående från klientplanen.

Ansvarig arbetstagare

För att kunna ordna stöd ska den placerande kommunen utse en ansvarig arbetstagare för varje person i behov av familjevård. Den ansvariga arbetstagaren kan vara en socialarbetare som ansvarar för barnets angelägenheter eller en annan arbetstagare med rätt utbildning (t.ex. en socialhandledare). En förhandling om klientplanen hålls med familjevårdaren, och utöver det har familjevårdaren möjlighet att träffa den ansvarige arbetsgivaren minst två gånger om året. Under det första året av placeringen ska minst fyra möten ordnas. Möjlighet till intensivt stöd tryggas särskilt i början av familjeplaceringen och när klientens livssituation ändras.

Familjehandledare

Familjehandledarna på enheten för vård utanför hemmet ska framför allt ge ett starkt stöd till familjevårdaren, vilket direkt påverkar det placerade barnets välbefinnande och ökar chansen att placeringen ska lyckas. Stödet ska vara behovsbaserat och erbjuda konkret hjälp till familjevårdare i olika situationer.

Familjehandledarens uppgift är främst att stödja en ny eller utmanande placering, ge vägledning, rådgivning och professionellt stöd i frågor som gäller barnets vård och uppfostran samt familjevård. Familjehandledaren inleder sitt arbete med en familj  tillsammans med en socialarbetare på enheten för vård utanför hemmet. Därefter har familjehandledaren kontakt med familjevårdaren och med socialarbetaren som ansvarar för barnets angelägenheter.

Fortbildning för familjevårdare

Fortbildningen ska beakta familjevårdarens tidigare utbildning samt familjevårdens innehåll, krav och behov. Den placerande kommunen ansvarar för att familjevårdaren får den utbildning  som behövs. Familjevårdare får ersättning för två dagars fortbildning per år. Familjevårdaren kan delta i utbildningar som arrangeras av den placerande kommunen inom landskapet eller nationellt. Om familjevårdaren deltar i ett utbildningstillfälle med ett separat program för barnen får hela familjen betalt för utbildningstillfället (inklusive kostnaderna för deltagande och boende för familjevårdarens sambo eller partner, biologiska barn och familjevårdsbarn).

Enheten för vård utanför hemmet ordnar två fortbildningsdagar per år i samarbete med Åbo stad och enheten för utveckling av barnskyddet i Satakunta. Enheten för vård utanför hemmet informerar både barnskyddsarbetare och familjevårdare om utbildningstemat. Utbildningarna är kostnadsfria för familjevårdare. 

Mentorskap

Mentorskap innebär att en mer erfaren arbetstagare ger råd och hjälp till en yngre eller oerfaren arbetstagare, till exempel en familjevårdare. Mentorn kan också vägleda och stödja fosterfamiljen i olika krissituationer.

Du kan kontakta familjevårdare som arbetar i Egentliga Finland och som genomgått mentorutbildning via enheten för vård utanför hemmet. Mentorrelationen varar mellan sex månader och ett år. En plan och ett avtal om de praktiska arrangemangen upprättas innan mentorskapet börjar.

Arbetshandledning

Familjevårdare får individuell handledning, familjehandledning eller grupphandledning enligt behov för att stödja vården och uppfostran av barnet samt familjevårdarens egna resurser och krafter. Det är viktigt att säkerställa att arbetshandledaren har genomgått en godkänd handledarutbildning på minst 60 studiepoäng. Innan arbetshandledningen inleds ska familjevårdaren och den placerande kommunen komma överens om hur handledningen ska genomföras. Den placerande kommunen står för kostnaderna för arbetshandledningen. Enheten för vård utanför hemmet har kontaktuppgifter till arbetshandledarna.

Kamratstödsgrupper

I kamratstödsgrupperna delar man tankar och erfarenheter samt diskuterar också svåra situationen som kan uppstå i familjevårdarvardagen. Kamratstödsgrupper ger familjevårdarna en möjlighet att lära sig av andras erfarenheter, att utöka sin yrkeskunskap och stärka sina resurser. Familjevårdare möter många utmanande och svåra situationer i sin uppgift. Att dela sina erfarenheter och känslor med andra i en kamratstödsgrupp förebygger utmattning och gör det ibland lättare att hantera sådana situationer.    

Den placerande kommunen står för de familjespecifika kostnaderna. Beslutet att delta i en kamratstödsgrupp bör fattas på förhand tillsammans med socialarbetaren från den placerande kommunen. Enheten för vård utanför hemmet startar kamratstödsgrupper i olika regioner enligt behov och anmälda föräldrar. Gruppen börjar så fort det finns tillräckligt många deltagare.

På e nationell nivå arrangeras kamratstödsgrupper för b.la. familjevårdare som upplevt ett oväntat avbrott i placeringen samt för ensamstående familjevårdare.

Ihan iholla-gruppen

Gruppens mål är att

  1. öka medvetenheten om det egna sättet att uppfostra i förhållande till det placerade barnets behov
  2. familjevårdarna blir mer medvetna om hur sättet de blivit uppfostrade på påverkar deras eget föräldraskap
  3. ge information om terapeutiskt föräldraskap
  4. främja barnets känslomässiga färdigheter tillsammans med familjevårdaren samt att ge familjevårdarna verktyg för att ta upp och benämna känslor och erfarenheter.

Enheten för vård utanför hemmet arrangerar Ihan iholla-grupper i olika regioner enligt behov och önskemål. Familjer som är intresserade av gruppen kan hänvisas till att kontakta enheten för vård utanför hemmet. En grupp startas så fort det finns tillräckligt många deltagare.

Avlösare för familjevårdare

Kommunen kan vid behov (som när familjevårdaren behöver ledigt eller av annan orsak är tillfälligt frånvarande) ingå ett uppdragsavtal med en avlösare som uppfyller kraven i  6 § i familjevårdslagen och som förbinder sig att ta hand om det placerade barnet hos familjevårdaren. Vård utanför hemmet kan arrangeras på det sätt som avses ovan om familjevårdaren samtycker till det och arrangemanget bedöms vara fördelaktigt för personen i behov av vård.

I uppdragsavtalet med avlösaren ska följande ingå: överenskommet vårdarvode och utbetalning, vid behov överenskommelse om ersättning av omkostnader, uppdragsavtalets giltighetstid samt vid behov även andra omständigheter relaterade till vård utanför hemmet.

Avlösaren är inte anställd av kommunen som ingått avtalet. Avlösarens rätt till utbildning och stöd fastställs i 15 § i familjevårdslagen och  avlösarens rätt till social trygghet i lagens 20 §.

Avlösaren tecknar ett separat uppdragsavtal för varje person som ska vårdas under perioden som avlösaren vikarierar familjevårdaren.