Hoppa till huvudinnehåll

Vårdgarantin inom primärvården och mun- och tandvården

De maximala väntetiderna för att få icke-brådskande vård inom primärvården och mun- och tandvården skärptes i hela Finland den 1 september 2023. I fortsättningen ska det vara möjligt att träffa en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården inom 14 dagar, om bedömningen av vårdbehovet förutsätter det och om det är fråga om nya problem med hälsan eller stadier då befintlig sjukdom förvärras. För mun- och tandvårdens del innebär vårdgarantin att det från början av september ska vara möjligt att få icke-brådskande vård inom fyra månader. Före 1.9.2023 var de maximala väntetiderna för icke-brådskande undersökning eller vård inom primärvårdens öppna sjukvård en månad och inom mun- och tandvården sex månader.

Vad innebär vårdgarantin?

Vårdgarantin avser rätten att få icke-brådskande hälso- och sjukvård inom en viss tid. Bestämmelser om maximala väntetider som gäller i hela landet finns i hälso- och sjukvårdslagen.

En kund som kontaktar hälso- och sjukvården ska få kontakt med verksamhetsenheten under samma vardag.

Den skärpta vårdgarantin omfattar stadier då sjukdomen förvärras samt nya problem med hälsan. Mottagningsbesök i enlighet med vårdplaner eller  till exempel för  utlåtanden måste ordnas inom en skälig tid, senast inom tre månader. Tjänster som främjar hälsa och välbefinnande, såsom hälsorådgivning, hälsoundersökningar och screening, omfattas inte av vårdgarantin.

Icke-brådskande vård tillhandahålls vid social- och hälsocentralerna för personer som bor i välfärdsområdet. Första hjälpen och brådskande vård måste finnas tillgänglig omedelbart, oavsett var patienten bor. Social- och hälsocentralerna och sjukhusen har jourmottagning för brådskande vård.

Vad omfattas inte av vårdgarantin?

Allt omfattas inte av vårdgarantin, till exempel vård enligt en vårdplan för kronisk sjukdom. I dessa fall kommer man överens om vårdtiderna i den individuella vårdplanen.

Maximitiden på 14 dygn gäller inte

  • vård enligt en vård- eller rehabiliteringsplan
  • primärvårdsmottagningar hos specialistläkare inom andra medicinska specialiteter än allmänmedicin
  • vård som ges med det enda syftet att kunna ge ett intyg eller ett utlåtande inom hälso- och sjukvården
  • tjänster som främjar hälsa och välbefinnande, som till exempel hälsorådgivning, hälsoundersökningar och andra förebyggande hälsovårdstjänster.

Även dessa tjänster ska dock ordnas inom en skälig tid: senast inom tre månader eller inom den tid som anges i vård- eller rehabiliteringsplanen.

Maximitiden på fyra månader inom mun- och hälsovården tillämpas inte i följande fall:

  • Individuella undersöknings- eller vårdintervall har bestämts för patienten. Undersökningen eller vården ordnas i enlighet med vårdplanen, om det inte vid bedömningen av vårdbehovet framkommer något som avviker från detta.

  • Regelbundna hälsoundersökningar vid rådgivningarna och inom skol- och studerandehälsovården ordnas enligt den lagstiftning som gäller dem

Kommer invånare i Egentliga Finland att få vård inom de lagstadgade tidsfristerna?

Situationen inom primärvården varierar mellan regionerna, men vi arbetar hela tiden för att uppnå vårdgarantin inom hela Varha. Per telefon eller via Omaolo (tjänst för symtombedömning) får man kontakt med oss under samma dag. För närvarande är väntetiden för att få en mottagningstid hos vårdpersonalen i regel inom den skärpta vårdgarantins gränser, men kön till läkarmottagning varierar och kan vara längre.

Verksamhetsmodellerna för hälsostationerna kommer att harmoniseras i hela regionen så att patientvården ordnas smidigt och på samma sätt oberoende av hälsostation (t.ex. bedömning av vårdbehovet, vårdhänvisning, vårdplaner, multiprofessionellt samarbete samt stöd för kontinuitet i vården). Vi kommer att utöka och harmonisera utbudet av digitala tjänster för egenvård,  samt införa alla Omaolo-tjänster inom hela Varha. Distanstjänsterna tillhandahålls hela välfärdsområdet och kommer särskilt att riktas till de områden där det råder brist på arbetskraft. Vi kommer att rekrytera mera personal samt utveckla samarbetet med privata aktörer.

Inom mun- och tandvården får man i regel vård inom fyra månader. Verksamheten är dock mycket överbelastad, särskilt i stora befolkningscentrum.

Mun- och tandvården förbereder sig på att öka personalresurserna och fortlöpande utveckla verksamheten, för att på så sätt kunna erbjuda smidigare tjänster och vård. De elektroniska tjänsterna utökas, till exempel infördes Omaolo under våren 2023. Samarbetet med privata aktörer kommer att utvecklas, till exempel genom servicesedlar.

Vad kan jag göra om jag inte får vård inom den lagstadgade tidsfristen?

Den som bor i Egentliga Finland kan lämna respons på hur vårdgarantin uppnåtts via Varhas kanal för kundrespons: varha.fi/respons eller genom att kontakta verksamhetsstället direkt. Som kund har du också rätt att framställa en anmärkning om bristande vård eller tillgången till vård.

Mer information om kundens och patientens rättigheter: Klientens och patientens rättigheter