Hoppa till huvudinnehåll

Ändringsarbete i bostad

Nyckelord:

Du kan få ersättning för att anpassa din stadigvarande bostad om du har särskilt svårt att röra dig i den på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, som inte i huvudsak beror på åldrande.

Om det behövs ändringsarbeten i din bostad p.g.a. långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning eller om fasta hjälpmedel behöver installeras, kan du få ersättning för skäliga kostnader. Syftet är är att du ska kunna röra dig och sköta dina dagliga sysslor så självständigt som möjligt i ditt hem. Du kan även låna utrustning kostnadsfritt för långvarigt bruk.

En socialarbetare eller socialhandledare inom funktionshinderservicen fattar beslut om ändringsarbete i bostaden. Beslutet grundar sig på individuell bedömning av servicebehovet. Du bör själv skaffa tillstånd för ändringsarbetet av bostadens ägare eller av disponenten, samt komma överens om tidpunkten för ändringsarbete och övervakning.

Ett läkarutlåtande, eller annan tillräcklig utredning från hälso- och sjukvården, om din sjukdom eller funktionsnedsättning samt om hur den påverkar din funktionsförmåga ska lämnas in innan stöd kan beviljas. Dessutom behövs en rekommendation av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (t.ex. en ergo- eller fysioterapeut eller rehabiliteringshandledare) om nödvändiga ändringsarbeten. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska också bedöma om de hjälpmedel för medicinsk rehabilitering som tillhandahålls av Hjälpmedelscentralen kan hjälpa dig att röra dig och klara av dina nödvändiga dagliga funktioner hemma.

Om ändringsarbetet utförs av Varha, ansvarar välfärdsområdets fastighetstjänster för genomförandet. Kontakta den person vid funktionshinderservicen som beviljat tjänsten om du har frågor eller respons som gäller ändringsarbetet.

Du kan också själv genomföra ändringsarbetena utifrån en förhandsuppskattning som gjorts av funktionshinderservicen, eller ansöka om ersättning i efterhand inom 6 månader. Välfärdsområdet bedömer alltid kostnadernas nödvändighet och skälighet på samma grunder, även om du ansöker om ersättning i efterhand. Det här kan innebära att alla faktiska kostnader för det genomförda ändringsarbetet inte ersätts i sin helhet, om man till exempel bedömer att ändringsarbetet inte var nödvändigt, kostnaderna inte var skäliga eller att ett mindre eller förmånligare ändringsarbete skulle ha varit nog för dina behov. För att undvika en sådan situation är det bra att göra en skriftlig ansökan om ändringsarbetet innan det genomförs.

För vem?

Tjänster och stödåtgärder enligt handikappservicelagen ordnas för personer med funktionsnedsättning, som inte får tillräckliga och lämpliga tjänster eller förmåner med stöd av någon annan lag.

Personer med svår funktionsnedsättning får ersättning för ändringsarbeten i bostaden i enlighet med handikappservicelagen. Som svår funktionsnedsättning betraktas när det gäller den här tjänsten en person som på grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning har särskilt svårt att röra sig eller i övrigt klara sig på egen hand i sin varaktiga bostad.

Ändringsarbeten i din bostad och dess omedelbara närhet som är nödvändiga på grund av din funktionsnedsättning ersätts och är kostnadsfria för dig. Renovering av bostaden och förbättring av boendekomforten ersätts inte.

En sakkunnig i socialt arbete bedömer om det finns förutsättningar att bevilja tjänsten i enlighet med handikappservicelagen, samt om den stödåtgärd du ansöker om är nödvändig och om kostnaderna är skäliga. Socialarbetaren eller socialhandledaren fattar beslutet enligt eget omdöme och egen bedömning med beaktande av din helhetssituation samt huruvida du uppfyller förutsättningarna för tjänsten.

Gör så här

Fyll i ansökan om handikappservice för att ansöka om stöd för ändringsarbete i bostaden. Du kan fylla i och skicka in ansökan på webbplatsen varha.fi eller skriva ut och skicka den ifyllda ansökan till funktionshinderservicen i din kommun. Du kan också kontakta funktionshinderservicen i din kommun.

Till din ansökan ska du bifoga ett utlåtande av den offentliga hälso- och sjukvården som redogör för ditt nuvarande hälsotillstånd och din funktionsförmåga samt för hur långvarig din sjukdom eller funktionsnedsättning är. Utlåtandet kan med fördel ges av den enhet som känner till din sjukdom eller funktionsnedsättning från tidigare. Dessutom behövs en rekommendation av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården (t.ex. en ergo- eller fysioterapeut eller rehabiliteringshandledare) om nödvändiga ändringsarbeten.

Om du redan är klient hos funktionshinderservicen i Varha och vill ansöka om en ny tjänst eller ändring i en redan beviljad tjänst ska du kontakta din egen kontaktperson vid funktionshinderservicen.

Om du behöver hjälp med ansökan kan du kontakta funktionshinderservicen i din kommun.

Servicekanaler

Sosiaalipalvelujen neuvonta, Lieto

Sosiaalitoimisto, Aura