Hoppa till huvudinnehåll

Hemvård för äldre

Nyckelord:

Hemvårdstjänsten omfattar hemvård enligt socialvårdslagen samt hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen. Målet med servicen är att stöda boende hemma genom en service som ordnas hemma och som svarar mot behoven i anslutning till upprätthållandet av funktionsförmågan samt vården och omsorgen.

Regelbunden hemvård stöder boende hemma och självständigt liv samt sporrar till att använda egna resurser. Hemvårdstjänsterna inleds med en bedömningsperiod under vilken tjänsterna vid behov kan ökas, minskas eller avslutas.

Beviljandet av hemvårdstjänster baserar sig på välfärdsområdets gemensamma grunder för beviljande av hemvård. Bedömningen av servicebehovet grundar sig på en utredning av det individuella servicebehovet.

Tjänsterna skrivs in i vård- och serviceplanen och de utvärderas regelbundet, varefter tjänsterna enligt klientens behov kan ökas, minskas eller avslutas.

Hemvård kan produceras som välfärdsområdets egen verksamhet, som inköpta tjänster eller med servicesedel tillsammans med avtalsserviceproducenter.

Hemvårdsklientens service kan produceras på distans med hjälp av tekniskt understödda tjänster, om det är möjligt med beaktande av klientens funktionsförmåga.

Vad kostar det?

Regelbunden hemvård är avgiftsbelagd. Månadsavgiften bestäms enligt klientens vård- och serviceplan och avgiften påverkas av hushållets storlek och de sammanlagda bruttoinkomsterna. Som stöd för boende hemma är det möjligt att få hem även stödtjänster utifrån en bedömning av servicebehovet.

För vem?

Du kan få hemvårdstjänster om:

  • Din funktionsförmåga är betydligt nedsatt och du kan inte självständigt eller med hjälp av anhöriga/närstående klara av regelbundna, grundläggande dagliga aktiviteter som att äta, klä dig, gå på toaletten, tvätta dig, annan basvård eller medicinering. Vi utreder ditt servicebehov genom att bedöma din funktionsförmåga, kartlägga sjukdomar som försämrar din förmåga att klara dig hemma, dina boendeförhållanden och ditt sociala nätverk.
  • Du behöver vård som kräver yrkeskunnighet, undersökning och övervakning på grund av din sjukdom eller nedsatta funktionsförmåga, och kan inte använda hälsovårdstjänster utanför hemmet.
  • Din anhörig tar hand om dig och behöver stöd av hemtjänsten för sitt eget orkande.

Denna tjänst är avgiftsbelagd.

Gör så här

Om du inte ännu är klient hos tjänster för äldre och vill ha mer information om boendeservice för äldre, ta kontakt med klienthandledningen för äldre i Egentliga Finland.

Servicen kan också ordnas med servicesedel.

Om du är ny kund kan du kontakta kundvägledningen för äldre.

Om du är redan hemvårdskund, får du kontaktuppgifter av ditt eget hemvårdsteam när kundrelationen börjar.

Servicekanaler