Hoppa till huvudinnehåll

Öppenvård inom barnskyddet

Nyckelord:

Öppenvården inom barnskyddet är en helhet av tjänster som är till för att stödja och främja barnets uppväxt och utveckling samt föräldrarnas möjligheter att tillgodose barnets behov. Stödåtgärderna inom öppenvården ska stödja barnet, barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare när barnets rätt till en trygg och stimulerande uppväxtmiljö, en balanserad och mångsidig utveckling samt rätt till skydd inte uppfylls eller riskerar att inte uppfyllas.

När ett barn blir klient hos barnskyddets öppenvård utses en ansvarig socialarbetare för barnet. Socialarbetaren gör upp en klientplan tillsammans med barnet, barnets föräldrar och andra närstående. I klientplanen antecknar man vilka stödbehov barnet och familjen har, samt vilka åtgärder som ska vidtas. Socialarbetaren försöker hitta lösningar tillsammans med klienten, ordnar stödåtgärder och tjänster samt följer upp och utvärderar hur de genomförs och om de har önskad effekt. Öppenvården samarbetar bland annat med dagvården, skolväsendet, hemvården, polisen, fostrings- och familjerådgivningen samt psykiatriska polikliniken för barn och unga.

Barnskyddsarbetet är konfidentiellt och personalen har tystnadsplikt. Barn och familjer som är klienter hos barnskyddets öppenvård stöds på olika sätt i barnets egen uppväxtmiljö. Om öppenvårdens stödåtgärder visar sig vara otillräckliga eller oändamålsenliga och barnets hälsa och utveckling är allvarligt hotade, kan omhändertagande och vård utom hemmet bli aktuellt.

Vad kostar det?

Tjänsten är kostnadsfri.

För vem?

Ett barn under 18 år kan vara klient hos barnskyddet. Barnskyddets stöd och tjänster beviljas barn och deras familj som är klienter hos barnskyddet.

Behovet av barnskydd bedöms i samband med bedömningen av servicebehovet. Bedömningen görs efter att socialvården har fått en barnskyddsanmälan eller har kontaktats gällande barnet eller familjen. Barnet har rätt till barnskyddets tjänster efter att en socialarbetare bedömt att det finns ett behov för barnskydd. I brådskande fall kan barnet bli klient hos barnskyddet omedelbart. Klientrelationen avslutas när behovet av barnskydd upphör eller när barnet fyller 18 år.

Gör så här

Du kan kontakta barnskyddet om du är orolig för ditt barn, din egen eller din familjs situation och behöver hjälp med att lösa situationen. Socialhandledarna och socialarbetarna i Fackla-teamen (socialrådgivning, handledning och bedömning av servicebehov) erbjuder handledning och råd med låg tröskel.

Du kan också fylla i formuläret "Kontakt med socialvården för bedömning av stödbehovet" på Varhas webbplats, eller göra en barnskyddsanmälan.

Var och en som märker att ett barn eller en ung person är i behov av hjälp kan kontakta barnskyddet, även anonymt. Barnskyddet kan kontaktas av till exempel barnet eller den unga själv, föräldrar, släktingar eller grannar.

Många som arbetar med barn, ungdomar och familjer har dessutom en skyldighet enligt barnskyddslagen att kontakta barnskyddet om de i sin uppgift får kännedom om ett barn för vars del behovet av vård och omsorg, omständigheter som äventyrar barnets utveckling eller barnets eget beteende kräver att behovet av barnskydd utreds. Anmälan ska göras utan dröjsmål och kan inte delegeras till andra personer. Om situationen inte är brådskande kan också en myndighet med stöd av socialvårdslagen kontakta socialvården skriftligen tillsammans med barnet eller familjen. En sådan kontakt kan ersätta behovet av en barnskyddsanmälan.

Om barnet är klient hos barnskyddet kan du direkt kontakta den socialarbetare som ansvarar för barnet.

Om situationen är brådskande ska du ringa social- och krisjouren eller 112.

Servicekanaler

Lastensuojelu, Kaarina

Lastensuojelu, Kaarina

Lastensuojelu, Paimio