Hyppää pääsisältöön

Ammattilaiselle

Uutinen Julkaistu 13.3.2024 11.15

Sosiaalityöntekijäksi lastensuojeluun

Tarjoamme merkityksellistä työtä sosiaalityöntekijöille ja -ohjaajille sekä perheohjaajille kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Varhassa on käytössä toimenpideohjelmat, joiden tavoitteena on saada erityisesti lastensuojelun sosiaalityöntekijät sitoutumaan työhönsä ja myös rekrytoida uusia työntekijöitä. Varhan aluehallitus hyväksyi uuden toimenpideohjelman kokouksessaan 30.1.2024.

Kaksi henkilöä istuu vastapäätä toisiaan pöydän ympärillä

Varhassa etsitään tilapäisten ratkaisujen ohella koko ajan yhdessä henkilöstön kanssa keinoja, joilla sosiaalityöntekijöiden rekrytointitilannetta voitaisiin pysyvästi parantaa.  Lisäksi Varhassa laaditaan tarkemmat linjaukset toimenpideohjelman rekrytointipalkkiota ja asumisetua koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanosta niin, että Varhan nykyinen henkilöstö otetaan tasapuolisesti huomioon.

Rekrytointipalkkio

Lastensuojelun täyttämättömien sosiaalityöntekijöiden virkojen täyttämiseksi suunnitellaan rekrytointikampanja. Kampanjassa kannustetaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sote-henkilöstöä etsimään ammattitaitoisia sosiaalityöntekijöitä lastensuojeluun. Onnistuneen rekrytoinnin ja vähintään kuuden kuukauden sitoutumisen myötä sekä rekrytoija että Varhan lastensuojelun tehtäviin Varhan ulkopuolelta rekrytoitu uusi sosiaalityöntekijä palkitaan bonusrahalla sitoutumisajan päätyttyä. Bonusraha on 500 euroa kummallekin osapuolelle.

Asumisetu

Asumisetu on tarkoitettu Varhan sijaistusyksikön sosiaalityöntekijöille 1-2 yöksi viikossa silloin, kun sosiaalityöntekijän työpiste sijaitsee 100 kilometrin päässä vakituisesta asunnosta tai yhden suuntainen työmatka on yli puolitoista tuntia. Sosiaalityöntekijöiden sijaistusyksikkö on määräaikainen 31.12.2024 asti toimiva resurssiyksikkö, jonka sosiaalityöntekijät siirtyisivät töihin resurssia akuuteimmin tarvitseviin yksiköihin.


Johtamisen ja työn organisoinnin tehostaminen

Sosiaalityöntekijöiden resurssipulaa ratkotaan työtä uudelleen organisoimalla, tukemalla johtamista, tehostamalla rekrytointia ja parantamalla työolosuhteita. Alla on esitettynä toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan sosiaalityöntekijöiden työolosuhteita ja työmäärää.

Johtavien sosiaalityöntekijöiden tuki, tavoitteelliset tiimikoot ja työtehtävien kartoitus

Johtavilla sosiaalityöntekijällä on merkittävin rooli työyksiköiden toimivuuden, työntekijöiden työhyvinvoinnin, asiakkaiden saamien palveluiden, palveluiden vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden näkökulmasta. Johtavien sosiaalityöntekijöiden johtamien tiimien tulisi olla kohtuullisen kokoisia, jotta pystytään varmistamaan riittävän laadukas ja läsnä oleva johtaminen.

Lisäksi lastensuojelun ja lapsiperheiden tiimikokojen tulee olla riittävän pienet, jotta lähijohtaminen vahvistuu ja systeeminen työ on mahdollista. Yhdellä johtavalla sosiaalityöntekijällä tulisi olla 8-10 lastensuojelun sosiaalityöntekijää alaisuudessaan. Tämän lisäksi johtavalla sosiaalityöntekijällä voi olla alaisuudessaan vastaava ohjaaja. Lapsiperhesosiaalityössä yhdellä johtavalla sosiaalityöntekijällä on alaisuudessaan 10-12 sosiaalityöntekijää ja sen lisäksi vastaava ohjaaja.

Vuoden 2024 alussa kartoitetaan kaikkien sosiaalihuollon sosiaalityöntekijöiden nykyiset työtehtävät. Jos tiettyä tehtävää ei ole erikseen säädetty tietyn tutkinnon tai ammattipätevyyden suorittaneen henkilön hoidettavaksi, työnantajilla on harkintavaltaa toteuttaa joustavia työjärjestelyitä ja osoittaa henkilöstönsä koulutustaan, osaamistaan ja ammattitaitoaan vastaaviin tehtäviin. Osan sosiaalityöntekijöiden työtehtävistä voi hoitaa sosiaaliohjaaja tai toimistosihteeri.

 

Systeemisen työotteen käyttöönotto

Toimintayksikössä säännöllisesti kokoontuva systeeminen tiimi turvaa haastavissa työntekijärekrytointitilanteissa sen, että asiakkaan asiasta on ajantasainen tieto usealla työntekijällä. Tiimi myös kouluttaa uusia työntekijöitä syvällisen asiakastyön tekemiseen ja vaihtoehtoisten työskentelypolkujen luomiseen haastavissa asiakastapauksissa. Tiimin kautta yksikön esihenkilö saa systeemaattisesti tietoa asiakasrajapinnasta ja pystyy turvaamaan työntekijäresurssia kiireellisimpiin ja haastavimpiin asiakastapauksiin.

Sosiaalityöntekijöiden oppimisklinikan vakiinnuttaminen

Oppimisklinikka on otettu kokeiluluontoisesti käyttöön Varhassa syksyn 2023 aikana osana sosiaalityöntekijöiden toimenpideohjelmaa. Oppimisklinikka on tarkoitettu sosiaalityön opinnoissaan pro gradu -vaiheessa oleville, Varhassa sijaispätevinä sosiaalityöntekijänä toimiville. Oppimisklinikan tuki on mahdollinen kaikkien tulosalueiden ja -ryhmien sijaispäteville sosiaalityöntekijöille, mutta etusija on sosiaali- ja vammaispalvelujen, erityisesti lastensuojelun työntekijöillä.

Tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammatissa toimivien ohjaus, johtaminen ja valvonta

Sosiaalityöntekijän ammatissa voi toimia tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja käytännön harjoittelun. Tilapäisesti sosiaalityöntekijän ammatissa toimivan henkilön on ammattihenkilölain (12 §) mukaan toimittava hänelle nimetyn laillistetun sosiaalityöntekijän ohjauksen, johtamisen ja valvonnan alaisena. Ohjauksen on oltava säännöllistä.

Uusilla sosiaalityöntekijöillä on Varhassa käytössään valmennusmalli. Rinnalle ollaan rakentamassa varhaisempaan vaiheeseen tilapäisesti sosiaalityön ammatissa toimivien opiskelijoiden ohjauksen, valvonnan ja johtamisen mallia, jossa määritellään vastuut ja tuetaan opiskelijaa oman osaamisen kehittämiseen. Ohjaajana toimivalle laillistetulle sosiaalityöntekijälle, joka ei toimi esihenkilönä maksetaan 400 euroa ohjattavaa sijaispätevää työntekijää kohden kertakorvauksena.

Rekrytoinnin tehostaminen

Sosiaalityöntekijöitä on erityisen haasteellista rekrytoida. Rekrytointia on jo tehostettu mm. järjestämällä virtuaalinen rekrytointitilaisuus, jolla on pyritty saavuttamaan mahdolliset sosiaalityöntekijät ja sijaispätevät sosiaalityöntekijät laajemmalti.

Toimintaohjeiden päivittäminen kiireellisesti

Lastensuojelun toimintaohjeiden tarkentaminen on tarpeen, jotta ohjeiden hyödynnettävyys asiakastyössä Varhan toimintaympäristössä paranee. Lastensuojelun palveluiden kriteereitä ja toimintatapoja on yhdenmukaistettava edelleen.

Koulutussuunnitelma sosiaalityöntekijöille

Kokoaikaisten sosiaalityöntekijöiden edellytetään osallistuvan vuosittain 10 päivää täydennyskoulutukseen. Ensisijaisesti se rakennetaan lastensuojelun sosiaalityöntekijöille ja -ohjaajille ja seuraavassa vaiheessa muille sosiaalityöntekijöille ja ohjaajille) ja viimeisessä vaiheessa muille työntekijäryhmille.

Lue myös aiemmin vuonna 2023 päätetystä toimenpideohjelmasta ja sen sisältämistä kokonaisuuksista, joita sosiaalityöntekijöille tarjoamme: