Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 25.9.2023 23.00

Tyks Varhain -koordinaattorit antavat psyykkisesti oireilevia nuoria kohtaaville tukea ja menetelmiä työhön

Avainsanat:

Tyks Varhain -tiimin koordinaattorit jalkautuvat Varhan alueelle ja auttavat koulujen opiskeluhuollon ja sosiaalipalvelujen ammattilaisia tunnistamaan mahdollisimman varhain nuorten mielenterveyden häiriöitä ja puuttumaan niihin. Vaikkapa kuraattori tai kouluterveydenhoitaja voi konsultoida tiimiä kun huoli nuoresta on noussut ja saa tarvittaessa tiimistä työparin avuksi ratkomaan nuoren tilannetta.

Masentunut nuori tyttö nojaa käytävällä seinään

Varsinais-Suomessa lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujärjestelmä on erikoissairaanhoitopainotteinen ja pirstaleinen. Varhainen puuttuminen perustasolla olisi ensiarvoisen tärkeää.

Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen psykososiaalisten menetelmien kehittäminen -projektissa on kehitetty Tyks Varhain -mallia, joka nimensä mukaisesti tarttuu nuoren ongelmiin varhaisessa vaiheessa.

– Meihin voivat ottaa yhteyttä koulujen terveydenhoitajat, lääkärit, kuraattorit, psykologit, psykiatriset sairaanhoitajat tai nuorten sosiaalipalveluissa työskentelevät ammattilaiset, kun nuoren mielenterveys tai vaikkapa jokin ilmiö nuorten keskuudessa herättää huolta. Yhteydenotto voi olla puhelinkonsultaatio, mutta usein se johtaa säännölliseen yhteistyötapaamiseen, kertoo projektipäällikkö Tiina Louhi.

Varhain-tiimiin kuuluu viisi koordinaattoria, joista kaksi on koulutukseltaan psykiatrisia sairaanhoitajia, yksi psykiatrinen sairaanhoitaja–perheterapeutti, yksi psykiatrinen sairaanhoitaja-psykoterapeutti sekä yksi toimintaterapeutti-psykoterapeutti. Koordinaattoreilla on laaja kokemus mielenterveyshäiriöiden arvioinnista, hoidosta ja verkostotyöskentelystä sekä monista menetelmistä kuten Cool Kids- ja IPC-menetelmistä sekä ahdistuneisuuden lyhytinterventioista, ohjatuista omahoidoista ja interventionavigaattori-työkalusta.

Tapaamiset nuoren omassa elinympäristössä

Kun yhteydenotto tulee, Varhain-koordinaattori selvittää nuoren psyykkisen oireilun luonnetta, sen vakavuusastetta ja nuoren toimintakykyä yhdessä yhteyttä ottaneen perustason ammattilaisen kanssa.

– Sen perusteella tehdään arvio siitä, tarvitseeko nuori erikoissairaanhoidon hoitoa vai voidaanko nuorta ja perhettä auttaa perustasolla yhdessä opiskeluhuollon ja sosiaalipalveluiden ammattilaisten kanssa, Tiina Louhi kuvaa.

Työparityöskentelyssä Varhain-koordinaattori ja perustason työntekijä tapaavat yhdessä nuorta ja tämän perhettä ensisijaisesti koululla tai sosiaalipalveluiden tiloissa. Myös kotikäynnit ovat mahdollisia. Työskentelymenetelminä käytetään esimerkiksi vanhempien ohjausta ja psykoedukaatiota eli tiedon jakamista mielenterveydestä ja mielenterveyteen vaikuttavista asioista.

Tarvittavat lääkäripalvelut saadaan pääsääntöisesti perusterveydenhuollosta, mutta kerran viikossa tiimillä on mahdollisuus konsultoida myös nuorisopsykiatrian erikoislääkäriä.

– Varhain-toiminnassa käytetyistä työmuodoista juuri työparityöskentelyn on koettu vahvistavan perustason ammattilaisten psykiatrista osaamista parhaiten ja se nähdään mallissa merkityksellisenä. Opiskeluhuollon ja nuorisopsykiatrian yhteistyön kautta saadaan vielä laajempi näkemys nuoren tilanteeseen, Louhi kertoo.

Laajassa monialaisessa tiimissä mietitään tarvittavia tukitoimia

Varhain-toimintaan voi yhtä hyvin ohjata alueellinen avopediatri, joita on Varhan alueella kuusi. Varhain-tiimin koordinaattorit ovat myös mukana osassa avopediatrien johtamissa monialaisissa arviointi- ja konsultaatiotiimeissä.

Nämä laajemmat terveys-, sosiaali- ja sivistystoimen ammattilaisten muodostamat arviointi- ja konsultaatiotiimit kokoontuvat säännöllisesti. Laajassa tiimissä on tarkoitus miettiä yksilöllisesti ja perhekeskeisesti tarvittavia tukitoimia ja tutkimuksia, jotta lapsen tai nuoren elämässä oleva haaste saadaan ratkaistua mahdollisimman nopeasti ja lähellä.

– Varsinainen verkostopalaveri pidetään yhdessä perheen kanssa erikseen sovitusti, kun kaikki tutkimukset ovat valmiina. Varhain-tiimi on tarvittaessa mukana myös muissa nuoren verkostoissa tuen tarpeen selvittämiseksi ja järjestämiseksi, Louhi kertoo.

Palvelujärjestelmässä Varhain-työ sijoittuu perustason ja erityistason palveluiden yhdyspintaan.

– Yhtenä toiminnan tavoitteena onkin luoda sujuvampi yhteistyörakenne peruspalveluiden ja erikoissairaanhoidon välille hoitoketjujen sujuvoittamiseksi, Louhi sanoo.

Toimintamallin avulla voidaan jäsentää tarpeenmukaista hoitoa nopeammin ja tavoitteellisemmin, jolloin nuori saa tarvitsemansa avun läheltä ja oikea-aikaisesti. Näin vältytään pitkäaikaiselta oireilulta sekä toistuvilta hoitokontakteilta. Hyvinvointialueen kannalta tämä merkitsee kustannussäästöjä, kun toiminnan painopiste siirtyy vahvemmin perustasolle.

Toimintamallin kehittäminen jatkuu Kestävän kasvun Varsinais-Suomi -hankkeessa vuoden 2025 kesään asti, johon mennessä tavoitteena on laajentaa Tyks Varhain -toiminta kattamaan kaikki Varsinais-Suomen hallinnolliset sotekeskusalueet. Tällä hetkellä Varhain -toimintaa on kuudella sotekeskusalueella, yhteensä 21 Varsinais-Suomen kunnassa 27:stä.

Kehittämisen lähtökohtana ovat HUSissa vuodesta 2013 toteutetut Varhain-konsultaatiot.