Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 25.9.2023 23.22

ÅUCS Varhain-koordinatorer ger stöd och metoder till dem som i sitt arbete möter unga med psykiska symptom

Nyckelord:

Koordinatorerna i teamet Varhain på ÅUCS gör besök i välfärdsområdet Varha och hjälper yrkesfolk i skolornas elev- och studerandevård och socialvårdstjänsterna att i ett så tidigt skede som möjligt identifiera och ingripa vid psykiska störningar hos unga. Till exempel en kurator eller en skolhälsovårdare kan konsultera teamet när oron har väckts för en ung person och får då vid behov få hjälp av teamet att lösa den ungas situation.

Masentunut nuori tyttö nojaa käytävällä seinään

I Egentliga Finland är systemet för mentalvårds- och missbrukartjänster för barn och unga huvudsakligen specialiserad sjukvård och splittrat. Ett tidigt ingripande på basnivå skulle vara av största vikt.

I projektet för utveckling av psykosociala metoder i Egentliga Finlands program för framtidens social- och hälsocentral har ÅUCS modell Varhain utvecklats, och som det finska namnet antyder, ingriper i unga personers problem i ett tidigt skede.

– Skolhälsovårdare, läkare, kuratorer, psykologer, psykiatriska sjukskötare eller yrkesfolk inom socialvården för unga kan kontakta oss när en ung persons psykiska hälsa eller till och med något fenomen bland unga väcker oro. Kontakten kan vara en telefonkonsultation, men ofta leder det till regelbundna samarbetsmöten, säger projektledaren Tiina Louhi.

Teamet Varhain består av fem koordinatorer varav två är psykiatriska sjukskötare, en psykiatrisk sjukskötare-familjeterapeut, en psykiatrisk sjukskötare-psykoterapeut och en ergoterapeut-psykoterapeut. Koordinatorerna har omfattande erfarenhet av bedömning, behandling och nätverksarbete vid psykiska störningar och många olika metoder som Cool Kids- och IPC-metoderna samt korttidsinterventioner vid ångest, assisterad egenvård och verktyget interventionsnavigatorn.

Möten i den ungas egen livsmiljö

När kontakt tas utreder Varhain-koordinatorn hurdant psykiskt symptom den unga har, dess svårighetsgrad och den ungas funktionsförmåga tillsammans med den yrkesperson på basnivå som tagit kontakt.

– Utifrån det görs en bedömning om den unga behöver vård inom den specialiserade sjukvården eller om den unga och familjen kan få hjälp på basnivå tillsammans med yrkesfolk inom elev- och studerandevården och socialvårdstjänsterna, säger Tiina Louhi.

I arbetet i par träffar Varhain-koordinatorn och en anställd på basnivå tillsammans den unga och den ungas familj i första hand i skolan eller socialvårdstjänstens lokaler. Även hembesök är möjliga. Arbetsmetoder som används är till exempel handledning av föräldrarna och psykoedukation, det vill säga att dela information om psykisk hälsa och de faktorer som påverkar den.

De nödvändiga läkartjänsterna fås i regel från primärvården, men en gång i veckan har teamet möjlighet att konsultera en specialist i ungdomspsykiatri.

– Av de arbetsformer som används i verksamheten Varhain har det upplevts att arbetet i par bäst stärker den psykiatriska kompetensen hos yrkesfolk på basnivå, och det anses vara betydelsefullt i modellen. Genom samarbetet mellan elev- och studerandevården och ungdomspsykiatrin fås en ännu vidare syn på den ungas situation, säger Louhi.

I det multiprofessionella teamet övervägs lämpliga stödåtgärder

Till verksamheten Varhain kan lika väl en pediatriker inom öppenvården anvisas. I området Varha finns det sex pediatriker inom öppenvården. Metodkoordinatorerna i teamet Varhain är också involverade i en del av de multiprofessionella bedömnings- och konsultationsteamen  som leds av pediatrikerna inom öppenvården.

Dessa mer omfattande bedömnings- och konsultationsteam, som består av personal inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och utbildningsväsendet, möts regelbundet. I det breda teamet är avsikten att fundera individuellt och familjeinriktat på nödvändiga stödåtgärder och undersökningar, för att den utmaning som barnet eller den unga har i sitt liv ska kunna lösas så snabbt och nära som möjligt.

– Det egentliga nätverksmötet hålls separat efter överenskommelse tillsammans med familjen när alla undersökningar är klara. Teamet Varhain deltar vid behov också i andra nätverk för den unga för att utreda och ordna det stöd som behövs, berättar Louhi.

I servicesystemet placeras arbetet med Varhain i kontaktytorna för tjänster på basnivå och tjänster på specialnivå.

– Ett av målen med verksamheten är också att skapa en smidigare samarbetsstruktur mellan basservicen och den specialiserade sjukvården för att göra vårdkedjorna smidigare, säger Louhi.

Med hjälp av verksamhetsmodellen kan den vård som behövs struktureras snabbare och mer målinriktat, då den unga får den hjälp hen behöver nära och i rätt tid. På så sätt undviks långvariga symptom och upprepade vårdkontakter. Ur välfärdsområdets synvinkel innebär detta kostnadsbesparingar, då tyngdpunkten i verksamheten i högre grad överförs till basnivån.

Utvecklingen av verksamhetsmodellen fortsätter i projektet Hållbar tillväxt i Egentliga Finland fram till sommaren 2025, då meningen är att utvidga ÅUCS verksamhet i Varhain till att omfatta samtliga Egentliga Finlands administrativa social- och hälsocentralsområden. För närvarande finns verksamheten Varhain i sex social- och hälsocentralsområden, i sammanlagt 21 av 27 kommuner i Egentliga Finland.

Utgångspunkten för utvecklingen är Varhain-konsultationerna som har genomförts i HUS sedan 2013.