Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 12.9.2023 16.48

Varsinais-Suomen aluehallituksen päätökset 12.9.2023

Avainsanat:

Aluehallitus hyväksyi esitetyt välittömät toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi. Osa toimenpiteistä käynnistetään välittömästi.

Varha aluehallitus

Varhan taloudellinen tilanne on vahvasti alijäämäinen. Ennuste tämän vuoden alijäämästä on noussut noin 123 miljoonaan euroon. Aluehallituksen puheenjohtaja Sanna Vauranoja toteaa, että talouden tilannekuva näyttää erittäin vaikealta.

- Alijäämä johtaa siihen, että liikkumavaramme koko hyvinvointialueen kehittämiseen kapenee valtion ohjauksen kiristyessä. Tilanne haastaa myös meidät päättäjät ajattelemaan täysin uudella tavalla, koska hyvinvointialueen talouden ohjaus on tyystin erilaista kuin kuntien, Vauranoja pohtii.  

Välittömästi käynnistettäviin toimiin kuuluu se, että palvelujen ostojen kustannusmuutokset sidotaan uusissa hankinnoissa maksimissaan hyvinvointialueindeksiin, joka vastaa hyvinvointialueen rahoituksessa käytettävää sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastuspalvelujen kustannusten tarkistamisen indeksiä.

Pidemmän aikavälin taloutta tasapainottavat toimenpiteet sisällytetään vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelmavuosien valmisteluun. Yhteistyössä keskeisten sidosyksiköiden kanssa haetaan keinoja ostopalvelukustannusten alentamiseksi.

Vuokratyövoiman käyttöä tullaan vähentämään. Vuokratyövoiman käyttö on perusteltua lyhyissä määräaikaisissa tarpeissa. Päätöksen mukaan muusta vuokratyövoiman käytöstä lähdetään pidättäytymään hallitusti ja mahdollisissa kilpailutuksissa käytetään hintakattoja. Henkilöstön poissaoloja pyritään vähentämään edistämällä työhyvinvointia ja työssäjaksamista.

- Henkilöstön saatavuus on tärkeä turvata kaikissa tilanteissa. Työhyvinvointiin, yhteisöllisyyteen ja alan arvostuksen kasvattamiseen panostamme edelleen vahvasti, järjestämisjohtaja Antti Parpo sanoo.

Lisäksi varhaisen tuen mallin käyttöä tehostetaan ja henkilöstömitoitukset on tarkoitus yhtenäistää eri palveluissa koko Varsinais-Suomen alueella. Samalla varmistetaan, etteivät lakisääteiset henkilöstömitoitukset ylity, jos ylitykselle ei ole asiakkaiden palvelutarpeista syntyvää ja objektiivisesti todennettavissa olevaa erityistä syytä. Palvelujen myöntökriteerejä tullaan arvioimaan erityisesti ikääntyneiden sekä sote-palveluissa. Kriteerien arvioinnilla halutaan edistää palvelurakenteen keventämistä laaja-alaisesti.

Terveyspalveluissa suunnitellaan yhtenäistettäväksi lähetekäytäntöjä. Yksityisiltä vuokratut tilat kartoitetaan. Tiloista suunnitellaan luovuttavaksi, mikäli se on toiminnan näkökulmasta mahdollista eikä luopuminen vaaranna palvelujen jatkuvuutta. Hallintohenkilöstön tehtäviä suunnitellaan tarkistettavaksi niin, että hallintohenkilöstön rekrytointitarpeita voidaan hillitä. Uusien toimien perustamista ja hallinnollisten toimien täyttöä arvioidaan kriittisesti ja päätöksenteko nostetaan tarvittaessa hyvinvointialuejohtajalle.

Henkilöstön edustajat päätettiin ottaa tiiviimmin mukaan talouden tasapainottamisen suunnitteluun ja tarkemmat suunnitelmat talouden tasapainotuksen keinoista tuodaan aluehallituksen seuraavaan kokoukseen. Seuraavassa aluehallituksen kokouksessa arvioidaan uudelleen myös se, onko kesäkuussa vuodelle 2024 päätetty 36 miljoonan tasapainotus riittävä heikentyneessä taloustilanteessa.

Vammaislain uudistukseen liittyvät päätökset tehtiin ehdollisina

Jos lokakuun alussa voimaan tulevaksi päätettyjen vammaislain uudistuksia ei lykätä, lokakuun alusta lähtien vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen omavastuuosuus on Fölin lähimaksuna maksetun normaalin kertalipun mukainen Varhan sisäisessä liikenteessä. Varhan ulkopuolelle suuntautuvassa liikenteessä Matkahuollon Valtakunnallisten 30 päivän tai 30 matkan sarjalippujen hinnoittelun mukaan laskettava kertahinta. Kuljetuspalvelun omavastuuosuudelle määritetään kuukausittainen maksukatto, joka on voimassa 1.10.2023 lähtien. Omavastuuosuus on Varhan sisäisessä liikenteessä Fölin asiakasryhmän 30 päivän kausikortin taksan mukainen. Varhan ulkopuolelle suuntautuvat maksut eivät kerrytä maksukattoa. Myös asiakasmaksuja päivitettiin. Kaikki vammaislakiin liittyvät päätökset raukeavat, jos vammaispalvelulaki ei tule voimaan 1.10.2023.

Psykiatrisen sairaalan II-vaiheen toiminnallinen suunnitelma hyväksyttiin

Aluehallitus hyväksyi psykiatrisen sairaalan kakkosvaiheen muutetun toiminnallisen suunnitelman ja järjestöavustusten myöntämisperiaatteiden muuttamista koskeva päätös palautettiin valmisteluun. Hyvinvointialuejohtajan sijaisena toiminut Antti Parpo käytti otto-oikeutta hyvinvointijaoston tekemään järjestöavustuspäätökseen. Asia valmistellaan uudelleen. Tyks sairaalapalveluiden lääkäriviran hakuperusteisiin tehtiin tekninen muutos. Muut kuin tässä mainitut asiakohdat hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.