Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 12.9.2023 16.54

Beslut av välfärdsområdesstyrelsen 12.9.2023

Nyckelord:

Välfärdsområdesstyrelsen godkände de föreslagna direkta åtgärderna för att balansera ekonomin. En del av åtgärderna inleds omedelbart.

Varha välfärdsområdesstyrelsen

Den ekonomiska situationen för Varha utvisar strakt underskott. Prognosen om underskottet för detta år har uppgått till belopp av cirka 123 miljoner euro. Ordförande för välfärdsområdesstyrelsen Sanna Vauranoja konstaterar att lägesbilden av ekonomin ser särdeles svår ut.

- Underskottet leder till att vårt utrymme för utveckling av hela välfärdsområdet blir smalare när statens styrning stramas åt. Situationen utmanar även oss beslutsfattare att tänka på ett helt nytt sätt eftersom styrningen av välfärdsområdets ekonomi är fullständigt annorlunda än kommunernas, funderar Vauranoja.

Till de åtgärder som vidtas omedelbart hör att kostnadsändringar i köp av tjänster binds maximalt vid välfärdsområdesindexet, vilket motsvarar i välfärdsområdenas finansiering det index som används i justering av kostnader för social- och hälsotjänster samt för räddningstjänster.

Åtgärderna som balanserar ekonomin på längre sikt inkluderas i beredningen av budgeten för år 2024 och i beredningen av ekonomiplanerna för åren 2025-2026. I samarbete med de centrala anknutna enheterna söker man medel för att sänka kostnaderna för köpta tjänster.

Man kommer att minska användning av inhyrd arbetskraft. Användningen av inhyrd arbetskraft är motiverad i korta behov för en utsatt tid. Enligt beslutet kommer man att avstå kontrollerat från annan användning av inhyrd arbetskraft och i eventuella konkurrensutsättningar kommer man att använda avgiftstak. Man försöker minska personalens frånvaro genom att främja arbetshälsan hos personalen och hur man orkar i arbetet.

- Det är viktigt att trygga tillgång till personalen i alla situationer. Vi satsar fortfarande starkt på arbetshälsa, social gemenskap och ökning av uppskattning av branschen, säger direktör för organiseringens tjänster Antti Parpo.

Utöver dessa effektiveras användning av modell för tidigt ingripande samt avsikten är att personaldimensioneringarna förenhetligas i olika tjänster inom hela området för Varha. Samtidigt säkerställs det att de lagstadgade personaldimensioneringarna inte överskrids, ifall det inte finns någon särskild orsak som uppstår av servicebehoven hos kunderna och som kan bevisas objektivt. Kriterierna för beviljandet av service bedöms särskilt i tjänster för äldre samt i social- och hälsotjänster. Genom bedömning av kriterierna vill man främja lättande av servicestrukturen på ett övergripande sätt.

I hälsotjänsterna planeras det att praxis gällande remisser förenhetligas. Lokaler som har hyrts av privata aktörer kartläggs. Det planeras att man avstår från lokaler ifall det är möjligt med tanke på verksamheten och om avståendet inte äventyrar kontinuiteten i tjänsterna. Det planeras att förvaltningspersonalens uppgifter granskas så att man kan dämpa behov att rekrytera förvaltningspersonal. Inrättande av nya befattningar och tillsättande av administrativa befattningar bedöms kritiskt och vid behov riktas beslutsfattandet till välfärdsområdesdirektören.

Det beslöts att representanterna för personalen tas intensivare med i planeringen av balanseringen av ekonomin, och noggrannare planer om medel för balanseringen förs till välfärdsområdesstyrelsens nästa sammanträde. I nästa sammanträde bedöms på nytt även, om den balansering på 36 miljoner som beslöts i juni för år 2024 är tillräcklig i den försämrade ekonomiska situationen.

Beslut som hänför sig till reform av lagen om funktionshinderservice fattades villkorliga

Om de förnyelser av lagen om funktionshinderservice som har beslutats att träda i kraft i början av oktober inte senareläggs, är självriskandelen för färdtjänster i enlighet med lagen om funktionshinderservice i Egentliga Finlands välfärdsområde i enlighet med Fölis normala enkelbiljett som betalats genom kontaktlös betalning i den interna trafiken i Varha. I trafik som riktar sig utanför Varha är självriskandelen i enlighet med engångspris som räknas enligt prissättning av Matkahuolto riksomfattande seriebiljetter för 30 dagar eller 30 resor. Det definieras ett månatligt avgiftstak för självriskandelen för färdtjänster som är i kraft fr.o.m. 1.10.2023. Självriskandelen är i enlighet med taxan för Fölis månadskort på 30 dagar för kundgruppen i den interna trafiken i Varha. Avgifter som riktar sig utanför Varha beaktas inte i avgiftstaket. Även kundavgifter uppdaterades. Alla beslut som hänför sig till lagen om funktionshinderservice upphör, om lagen om funktionshinderservice inte träder i kraft 1.10.2023.

Operativ plan för psykiatriska sjukhuset fas II godkändes

Välfärdsområdesstyrelsen godkände den ändrade operativa planen för den andra fasen för psykiatriska sjukhuset och beslutet som gällde ändring av grunder för beviljande av organisationsbidrag sändes tillbaka för ny beredning. Antti Parpo som vikarierade för välfärdsområdesdirektören utnyttjade övertagningsrätt på beslutet om organisationsbidrag som sektionen för främjande av välfärd och hälsa hade fattat. Ärendet bereds på nytt. Det gjordes en teknisk ändring i ansökningsgrunderna för läkartjänsten inom ÅUCS/sjukhustjänster. Övriga ärenden, vilka inte separat nämns i detta meddelande, godkändes enligt föredragningslistan.