Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 24.1.2023 16.19

Varsinais-Suomen aluehallituksen päätökset 24.1.2023

Avainsanat:

Palvelustrategian valmistelun toteuttamistapa vahvistettiin ja alustava etenemissuunnitelma Turunmaan sairaalan alueen muuttamisesta sotekeskuskäyttöön hyväksyttiin.

Varha aluehallitus

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen toimintaa pitkälle tulevaisuuteen raamittavan palvelustrategian valmistelu etenee nyt laajalla rintamalla. Valmistelun alustavaa aikataulua on täsmennetty ja samalla on tarkasteltu valmistelutyön rajauksia ja tavoitteita. Tiedonkeruu palvelujen nykytilasta jatkuu laajana yhteistyönä hyvinvointialueella ja tietoja täydennetään ulkoisilla konsultaatiolla ja vertaisarvioinnilla muiden hyvinvointialueiden kanssa. Palvelustrategia on tarkoitus valmistella niin, että erityistä huomiota saavat ne 5-8 keskeisintä palvelukokonaisuutta, joissa on suurimmat asiakasmäärät tai joiden aiheuttamat kustannukset ovat merkittävimmät. Palvelustrategian rinnalla valmistellaan myös esitys Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palveluverkosta. Nykytilan analyysit ja esitykset näiden palveluiden pitkän aikavälin tavoitteista ja kehittämisen keinoista tuotetaan helmikuun ja maaliskuun aikana. Valmistelutyön pohjalta tehdyt esitykset tuodaan päätöksenteon elinten, palvelutuottajien, järjestöjen, henkilöstön ja muiden sidosryhmien arvioitavaksi ja käsiteltäväksi huhtikuusta alkaen.

Palvelustrategian valmistelun operatiivista vastuuta kantaa järjestämisen palvelujen tulosalue. Järjestämisen palvelujen tulosalueen, strategisen suunnittelun ja seurannan tulosryhmän strategiajohtaja vastaa valmistelun etenemisestä järjestämisjohtajan ja hyvinvointialuejohtajan ohjauksessa. Operatiivinen valmistelu toteutetaan yhteistyössä muiden Varhan tulosalueiden kanssa. Työssä huomioidaan Varhan ulkoiset kumppanit ja yhteistyötahot.

Palvelustrategian valmistelua ohjataan ja seurataan järjestämisjaostossa ja järjestämisjaosto myös esittää palvelustrategian aluehallitukselle. Aluehallitus seuraa palvelustrategian valmistelua omissa kokouksissaan ja valtuusto saa kuukausittain tietoa valmistelun etenemisestä. Myös aluehallituksen puheenjohtajisto kuulee säännöllisesti valmistelun etenemisestä. Muita Varhan toimielimiä osallistetaan palvelustrategian valmisteluun erikseen päätettävinä aikoina. Lopullisen päätöksen sekä palvelustrategiasta että palveluverkosta tulee tekemään aluevaltuusto. Aluehallitus vahvisti valmistelun toteuttamistavan tiistain kokouksessaan.

Turunmaan sairaalasta sotekeskus noin 30 000 ihmiselle

Aluehallitus hyväksyi alustavan etenemissuunnitelman Turunmaan sairaalan alueen muuttamisesta sotekeskuskäyttöön. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen investointisuunnitelmassa vuosille 2024-2027 on varauduttu Turunmaan sairaalan rakennushankkeen käynnistämiseen. Turunmaan sairaalan muuttamista sotekeskukseksi on tarkasteltu siitä lähtökohdasta, että että Varhalle siirtyneistä sote-tiloista ei Turun alueelta löydy sellaista tilaa, joka olisi otettavissa sotekeskuskäyttöön. Alustavaa toiminnallista suunnitelmaa on hahmoteltu noin 30 000 asukkaan väestön sotekeskuspalveluille. Sotekeskus tulee palvelemaan Turun seudun ruotsinkielisiä kansalaista ja sen lisäksi suomen- ja muunkielisiä asiakkaita, kuten muutkin alueen sotekeskukset. Suunnitteluratkaisu ja toiminnallinen suunnitelma on tarkoitus saattaa valmiiksi kesään 2023 mennessä. Tilasuunnittelun eteneminen ja hankkeen etenemiseksi tarvittavat päätökset tuodaan erilliseen päätöksentekoon hallintosäännön määrittämällä tavalla. 

Aluevaltuustoon uusi valtuutettu

Aluevaltuuston jäsen Jaakko Lindforsin eronpyyntö aluevaltuuston valtuutetun tehtävästä hyväksyttiin, koska hänen kotikuntansa on vaihtunut Varsinais-Suomen hyvinvointialueen alueen ulkopuolelle. Lindforsin tilalle valtuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi puheenjohtaja kutsui Vasemmistoliiton järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutettu Katri Kapasen. Myös poliittista yhteistyötoimikuntaa täydennettiin.

Kaikki kunnat eivät ole nimenneet nuorisovaltuutettujaan

Aluehallitus asetti tiistaina nuorisovaltuuston, jotta nuorisovaltuuston toiminnan käynnistäminen ei aikataulullisesti viivästy tarpeettomasti. Alueellinen nuorisovaltuusto asetettiin siitä huolimatta, että joidenkin kuntien edustajat vielä puuttuvat. Aluehallitus ei päätä nuorisovaltuustoon nimettävistä jäsenistä, vaan jäsenet ovat kuntien päätösvallassa oleva asia. Nuorisovaltuuston kokoonpano täydentyy sitä mukaa, kun kunnat saavat edustajansa nimettyä. Nuorisovaltuusto nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ensimmäisessä kokouksessaan.

Muut kuin tässä mainitut päätöskohdat hyväksyttiin päätösesitysten mukaisesti.