Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 29.8.2023 19.18

Varsinais-Suomen aluehallituksen päätökset 29.8.2023

Avainsanat:

Aluehallitus käsitteli hyvinvointialueen osavuosikatsauksia, hyväksyi organisaation sisäisiä muutoksia ja niihin liittyviä määrärahamuutoksia.

Varha aluehallitus

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ennuste vuoden 2023 alijäämästä nousee noin 123 miljoonaan euroon. Ennuste on tehty ensimmäisen vuosipuoliskon toteuman pohjalta. Näkymä kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle siirtyneeseen toimintaan ja talouteen alkaa kirkastua.

– Ensimmäinen, vuoden 2023 talousarvio oli nimensä mukaisesti arvio. Laadimme sen poikkeuksellisissa olosuhteissa: hyvinvointialueiden talouden näkyvyys oli monella tavalla sumuinen ja ennustettavuus heikko. Nyt sumu on hälvenemässä ja näemme, missä tilanteessa olemme, hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen sanoo.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kuluvan vuoden toimintakulujen arvioidaan ylittyvän noin 66 miljoonalla eurolla. Merkittävä osa poikkeamista johtuu henkilöstökuluista ja palvelujen ostomenoista. Henkilöstömenojen ylitystä analysoidaan tarkemmin, mutta kuluja ovat nostaneet ylityöt ja hälytyskorvaukset, joilla on kompensoitu henkilöstöpulaa. Henkilöstövuokrausmenot ovat iso osa palvelujen ostoja ICT-kulujen ohella.

– Teemme jatkuvasti töitä koko Varhassa löytääksemme tapoja alijäämän kasvun pysäyttämiseksi. Vakava pula henkilöstöstä heijastuu kustannuskehitykseemme. Henkilöstömme hyvinvointi on nyt erityisen tärkeää, ja siihen panostamme entistä enemmän, sanoo Martikainen.

Hyvinvointialue on aloittanut useita erilaisia toimia alijäämän kasvun pysäyttämiseksi.

Toiminnallisia siirtoja tulosalueiden sisällä

Talousarvion valmistelun yhteydessä tulosryhmissä on valmisteltu organisaatioon liittyviä muutoksia, jotka tulisi saattaa voimaan vuoden 2024 alussa. 

Nuorten selviämisaseman toiminta siirretään Tyks-sairaalapalveluiden tulosalueelta Sote-palveluiden tulosalueelle. Hankintapalvelut siirretään konsernipalveluiden tulosalueelta järjestämisen palveluiden tulosalueelle ja kuntoutus- ja arviointipalveluita siirretään sote-palveluiden tulosalueelta ikääntyneiden palveluiden tulosalueelle.

Salon fysiatrian poliklinikan toiminta siirtyy Sote-palveluiden tulosalueelta Tyks-sairaalapalveluiden tulosalueelle ja kouluterveydenhuollon toimet siirtyvät puolestaan Tyks-sairaalapalveluiden tulosalueelta Sote-palveluiden tulosalueelle.

Turun lastenneurologian, lasten terapiapalveluiden sekä lasten ja nuorten poliklinikka siirtyy Tyks-sairaalapalveluiden tulosalueelle ja kuntien terapiapalveluja keskitetään Tyks-sairaalapalveluihin siltä osin, kun kyse on sairaalaan tai vuodeosastotoimintaan liittyvistä terapiapalveluista.

 Sote-valmiuskeskus siirretään organisaatiossa Tyks-sairaalapalveluiden tulosalueelle ja tukipalveluja sekä asiakasmaksupalveluja keskitetään konsernipalveluihin.

­- Asetamme organisaation sisällä palasia toiminnallisesti järkevämpiin kohtiin. Näihin muutoksiin on varauduttu ja muutokset on keskusteltu henkilöstön kanssa, Martikainen kertoo.

Siirroilla ei ole vaikutusta henkilöstön määrään.

Järjestämisen palveluihin uusi tulosryhmä

Vuoden 2024 alusta alkaen perustetaan järjestämisen palveluihin uusi Turvallisuus ja riskienhallinta -tulosryhmä. Tulosryhmässä vastataan hyvinvointialuetasoisesti valmiussuunnittelusta ja -koordinaatiosta sekä riskienhallinasta. Tulosryhmää johtamaan tulee turvallisuus- ja riskienhallintajohtaja.

Sote-palveluiden tulosalueella päätettiin käynnistää lasten, nuorten ja perheiden tulosryhmän valmistelu. Aluehallitus haluaa tarkemmat valmistelusuunnitelmat ennen uuden tulosryhmän perustamista.

Pelastuspalvelujen neljä tulosryhmää tiivistetään vuoden 2024 alusta kolmeen tulosryhmään. Nykyiset tulosryhmät ovat hallintopalvelut ja asiakasohjaus, tilanne- ja johtokeskus, operatiivinen toiminta ja riskienhallinta. Nykyiset hallintopalvelut ja asiakasohjaus sekä tilanne- ja johtokeskus tulosryhmät lakkautetaan. Lakkautettujen tulosryhmien toiminnat siirretään riskienhallinnan, operatiiviseen ja uuteen perustettavaan esikuntapalveluiden tulosryhmiin.

Varhan hallintosäännön mukaan aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen jakautumisesta tulosalueisiin. Aluehallitus päättää tulosalueiden jakautumisesta tulosryhmiin. Hyvinvointialuejohtaja päättää tulosryhmien jakautumisesta palvelualueisiin ja palveluyksiköihin.

Pykälät 281 ja 282 poistettiin esityslistalta. Aluehallitus käytti otto-oikeutta koulupsykologihankinta-asiassa. Muut kuin tässä mainitut pykälät hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.