Hyppää pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 9.5.2023 16.35

Varsinais-Suomen aluehallituksen päätökset 9.5.2023

Avainsanat:

Aluehallitus teki tiistaina muutoksia investointisuunnitelmaan ja varautuu lisälainanottoon. Aluehallitus päätti myös käynnistää työn kieliohjelman laatimiseksi. Varsinais-Suomen hyvinvointialue on yksi maamme kahdeksasta, kaksikielisestä hyvinvointialueesta.

Varha aluehallitus

Aluehallitus hyväksyi kansalliskielilautakunnan ehdotuksen kieliohjelman laatimisesta Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle. Tuleva kieliohjelma sisältää toimenpideohjelman. Kieliohjelmatyö aloitetaan kansalliskielilautakunnan asettamalla työryhmällä ja työryhmä raportoi työstään säännöllisesti kansalliskielilautakunnalle.

Aluehallitus toivoo, että kieliohjelmassa tarkastellaan myös muiden  Varsinais-Suomessa puhuttavien kielten kuin suomen ja ruotsin asemaa. Kieliohjelmassa hyvinvointialue voi kuvata, kuinka väestön kielelliset oikeudet tulevat toteutumaan käytännössä ja kuinka hyvinvointialueen johtamisrakenne huomioi ja tukee kaksikielisyyttä. Kieliohjelmassa voidaan myös nostaa esiin toimenpiteitä, jotka edistävät organisaation kaksikielisyyttä. Sellaisia ovat esimerkiksi panostukset henkilöstön kielikoulutukseen.

Investointisuunnitelmaan muutoksia

Valtioneuvosto myönsi hyvinvointialueelle lainanottovaltuutta 470 miljoonaa euroa 16.kesäkuuta. 2022. Myönnetyn lainanottovaltuuden perusteella laadittiin ministeriöiden ennakkohyväksyntämenettelyyn investointisuunnitelma vuosille 2023-2026, joka hyväksyttiin loppuvuodesta 2022. Investointisuunnitelma vuosille 2023-2026 valmisteltiin syksyllä 2022 poikkeuksellisen vaillinaisin tiedoin. Toimintansa hyvinvointialueille siirtäneillä organisaatioilla ei ollut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä lukuunottamatta ollut investointisuunnitelmia vuodesta 2023 alkaen. Sairaanhoitopiirin kiinteistöinvestoinneista oli olemassa pidemmän aikavälin suunnitelma.

Hyvinvointialueelle laaditun ensimmäisen suunnitelman taustalla on tarvekysely, joka tehtiin siirtyville organisaatioille keväällä 2022. Kartoitetut tarpeet olivat hyvin erilaisia ja erilaisissa suuruusluokissa ja niitä täydennettiin viime hetkille asti. Jo suunnitelmaa laadittaessa oli selvää, että erityisesti suunnitelmavuosien hankkeita on edelleenkin tietojen kertyessä täsmennettävä. Myös nopea inflaatio ja korkojen nousu toi tarpeen päivittää investointisuunnitelmaa.

Tarkistettuun investointiohjelmaan ICT-hankkeita sisältyy aiemman 73,3 miljoonan euron sijaan 63,9 miljoonalla. Laite- ja kalusteinvestointien muutokset koskevat pienempiä hankintakohteita. Laite- ja kalustoinvestoinneiksi esitetään 32,2 miljoonaa euroa, kun aiemmassa suunnitelmassa niiden osuus oli 28,9 miljoonaa. Keskeneräisiin hankkeisiin liittyvien vuokravastuiden määrä tarkennetaan 14,9 miljoonaan euroon aiemman investointisuunnitelman 44,9 miljoonasta. Investointien tulorahoitusosuuksiin ei esitetä muutoksia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon osasuunnitelman osalta hyväksyttiin tarkistettuun osasuunnitelmaan sisältyvät 409 miljoonan euron hankkeet (aiemmin 439,1 miljoonaa euroa) ja pelastustoimen tarkistettuun osasuunnitelmaan 23,3 miljoonaa euroa (aiemmin 18,2 miljoonaa euroa).
Tarkennetun suunnitelman mukaan lainanottovaltuutta käytetään investointisuunnitelmassa 2023 - 2026 yhteensä 432,4 miljoonaa euroa (aiemmin 457,3 miljoonaa euroa).

Hyvinvointialueen taseeseen toteutetaan päivitetyn suunnitelman mukaan investointeja yhteensä 84,3 miljoonalla eurolla vuonna 2023 (86,3 miljoonaa euroa). Hyväksytyt muutokset sisältyvät aluevaltuuston vahvistamaan kokonaisinvestointien sitovuustasoon ja hyvinvointialueelle myönnettyyn lainanottovaltuuteen.

Hyvinvointialue varautuu hakemaan lisälainavaltuuksia

Saatujen ennakkotietojen mukaan Varsinais-Suomen hyvinvointialue olisi saamassa 48,3 miljoonan euron kertakorvauksen vuodelle 2023 kuntien tilinpäätöstietojen perusteella. Tämänkin jälkeen hyvinvointialueen tilikautta 2024 edeltävän vuoden 2023 talousarvion mukainen oikaistu vuosikate jää negatiiviseksi eikä lainanottovaltuutta investointisuunnitelmavuosille 2024-2027 näin ollen muodostu.

Ellei valtiovarainministeriö myönnä sellaista lainanottovaltuutta, joka mahdollistaa vuosia 2024-2027 koskevan investointisuunnitelman toteuttamisen, on valmistauduttava käynnistämään lisälainanottovaltuuden hakuprosessi. Hyvinvointialueen on laadittava suunnitelma talouden tasapainottamiseksi ja siten osoitettava taloudellinen kantokyky haettavaan lisälainanottovaltuuteen. Aluehallitus päätti esittää valtuustolle, että aluevaltuusto päättää käynnistää lisälainanottovaltuuden hakumenettelyn vuosien 2024-2027 investointisuunnitelman toteuttamiseksi.

Työtoiminnan korvauksia yhtenäistettiin

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kunnilla on ollut erilaisia käytäntöjä koskien sosiaalisen ja kuntouttavan työtoiminnan aikaisista etuuksista. Aluehallitus yhtenäisti työikäisten kuntouttavan työtoiminnan etuudet siten, että ne ovat yhtenäiset koko maakunnassa. Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden mahdollisista liikuntaeduista tullaan neuvottelemaan kuntien kanssa. Sosiaalisen kuntoutuksen aikaiset etuudet palautettiin valmisteluun.

Palvelusetelien muutokset voimaan taannehtivasti

Aluehallitus päätti vahvistaa ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusetelisääntökirjan palvelukohtaiset muutokset niin, että muutokset ovat voimassa taannehtivasti 1.4.2023 lähtien. Muutoslistan kohta numero seitsemän poistettiin.

Muut kuin tässä mainitut päätöskohdat hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.