Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 9.5.2023 16.45

Beslut vid Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelsen sammanträde 9.5.2023

Nyckelord:

Välfärdsområdesstyrelsen gjorde ändringar i investeringsplanen och bereder sig på att uppta mera lån. Välfärdsområdesstyrelsen beslöt även att inleda arbetet för att utarbeta ett språkprogram. Egentliga Finlands välfärdsområde är ett av de åtta tvåspråkiga välfärdsområden i vårt land.

Varha välfärdsområdesstyrelsen

Välfärdsområdesstyrelsen godkände nationalspråksnämndens förslag om utarbetandet av språkprogram för Egentliga Finlands välfärdsområde. Det ingår ett handlingsprogram i det kommande språkprogrammet. Arbetet med språkprogrammet inleds med en arbetsgrupp som nationalspråksnämnden har tillsatt. Arbetsgruppen rapporterar regelbundet om sitt arbete för nationalspråksnämnden. Välfärdsområdesstyrelsen önskar att man iakttar även de andra språkens ställning, vilka talas i Egentliga Finland i språkprogrammet.

I ett språkprogram kan välfärdsområdet beskriva, hur de språkliga rättigheterna hos befolkningen kommer att tillgodoses i praktiken, och hur ledningsstrukturen i välfärdsområdet beaktar och stöder tvåspråkighet. I ett språkprogram kan man även lyfta fram åtgärder som främjar tvåspråkighet i en organisation. Sådana är till exempel satsningar på personalens språkutbildning.

Ändringar i investeringsplan

Statsrådet beviljade välfärdsområdet en fullmakt att uppta lån till ett belopp av 470 miljoner euro de 16 juni 2022. På basis av den beviljade fullmakten att uppta lån utarbetades det en investeringsplan för åren 2023-2026 för ministeriernas förhandsförfarande för godkännande, vilken godkändes i slutet av året 2022. Investeringsplanen för åren 2023-2026 bereddes med exceptionellt bristfälliga uppgifter under hösten 2022. De organisationer som överförde sin verksamhet med undantag av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt hade inte några investeringsplaner från och med år 2023. Det fanns en plan på lång sikt för fastighetsinvesteringar i sjukvårdsdistriktet.

I bakgrunden för den första planen som utarbetades för välfärdsområdet finns det en enkät som gjordes för de organisationer som övergår till välfärdsområdet på våren 2022. De behov som kartlades var mycket olika och i olika storleksklasser och de kompletterades ända fram till sista stund.  Även den snabba inflationen och räntehöjningarna medförde ett behov att uppdatera investeringsplanen.

I den justerade investeringsplanen ingår ICT-projekt till belopp som uppgår till 63,9 miljoner euro i stället för det tidigare beloppet som uppgick till 73,3 miljoner euro. Ändringarna i utrustnings- och inventarieinvesteringar gäller mindre upphandlingsobjekt. Det föreslås 32,2 miljoner euro till utrustnings- och inventarieinvesteringar medan deras andel var 28,9 miljoner euro i den tidigare planen. Antalet hyresansvar som hänför sig till icke slutförda projekt justeras till belopp som uppgår till 14,9 miljoner euro jämfört med den tidigare investeringsplanen, där beloppet uppgick till 44,9 miljoner euro. Det föreslås inga ändringar i andelarna i den interna finansieringen.

Gällande delplanen för social- och hälsovården godkände man att det ingår projekt på 409 miljoner euro i den justerade delplanen (tidigare 439,1 miljoner euro) och på 23,3 miljoner euro i den justerade delplanen för räddningsväsendet (tidigare 18,2 miljoner euro).


Enligt den preciserade planen används fullmakten att uppta lån till ett sammanlagt belopp av 432,4 miljoner euro i investeringsplanen 2023-2026 (tidigare 457,3 miljoner euro). Till välfärdsområdets balansräkning genomförs det enligt den uppdaterade planen investeringar till ett sammanlagt belopp av 84,3 miljoner euro år 2023 (86,3 miljoner euro). De godkända ändringarna ingår i den bindande nivån för helhetsinvesteringarna, vilken välfärdsområdesfullmäktige har fastställt och i den fullmakt att uppta lån som beviljades välfärdsområdet.

Välfärdsområdet bereder sig på att söka fullmakt att uppta mera lån

Enligt de förhandsuppgifter som inkommit skulle Egentliga Finlands välfärdsområde få en engångsersättning på 48,3 miljoner euro för år 2023 på basis av kommunernas bokslutsuppgifter. Även efter detta blir det korrigerade årsbidraget i enlighet med budgeten för år 2023, vilket föregår räkenskapsperioden 2024 för välfärdsområdet negativt, och således bildas det ingen fullmakt att uppta lån för åren 2024-2027, vilka omfattas av investeringsplanen.

Ifall finansministeriet inte beviljar en sådan fullmakt att uppta lån som möjliggör genomförandet av investeringsplanen för år 2024-2027 ska man förbereda sig på att inleda en ansökningsprocess om en fullmakt att uppta mera lån. Välfärdsområdet ska utarbeta en plan för att balansera ekonomin och således visa sin ekonomiska bärkraft för den fullmakt att uppta mera lån som ansöks. Välfärdsområdesstyrelsen beslöt att föreslå välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige beslutar att inleda ett ansökningsförfarande för att genomföra investeringsplanen för åren 2024-2027.

Ersättningar för arbetsverksamhet förenhetligades

Kommunerna i Egentliga Finland har haft olika praxis gällande förmåner under social rehabilitering och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Välfärdsområdesstyrelsen förenhetligade förmånerna inom arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte för personer i arbetsför ålder så att de enhetliga i hela landskapet. Man kommer att förhandla om eventuella motionsförmåner för personer som omfattas av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte med kommunerna. Förmånerna under social rehabilitering sändes tillbaka för ny beredning.

Ändringar i servicesedlar i kraft retroaktivt

Välfärdsområdesstyrelsen beslöt att fastslå servicespecifika ändringar i regelboken för servicesedel för serviceboende med heldygnsomsorg så att ändringarna är i kraft retroaktivt från och med 1.4.2023. Punkten sju på ändringslistan avfördes.

Övriga ärenden, vilka inte separat nämns i detta meddelande, godkändes enligt föredragningslistan