Hyppää pääsisältöön

Vammaisten kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilöille, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää joukkoliikennettä. Kuljetuspalvelun oheen voidaan tarvittaessa myöntää saattajapalvelua. Erityisin perustein voidaan asiakkaalle myöntää myös vakiotaksioikeus eli oikeus käyttää samaa taksinkuljettajaa.

Kuljetuspalvelua voidaan järjestää seuraavilla toteuttamistavoilla tai niiden yhdistelmillä:

  1. julkisten liikennevälineiden käytön ohjauksella ja ohjatulla harjoittelulla;
  2. saattajapalveluna;
  3. ryhmäkuljetuksina;
  4. korvaamalla taksilla, invataksilla tai muulla vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset;
  5. muulla soveltuvalla tavalla.

Kuljetuspalvelua voidaan myöntää asiointi- ja vapaa-ajan matkoihin sekä työ- ja opiskelumatkoihin. Palvelua ei voi käyttää sellaisiin terveydenhuollon, kuntoutuksen tai sairaanhoidon matkoihin, joihin on mahdollista saada Kelan matkakorvausta tai korvausta vakuutusyhtiöltä.

Arvio kuljetuspalvelujen myöntämiskriteerien täyttymisestä perustuu yksilölliseen palvelutarpeen arvioon, jonka tekee vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja yhteistyössä sinun kanssasi. Arviota varten sinun tulee toimittaa hakemuksen liitteenä riittävän kattava terveydenhuollon selvitys terveydentilastasi, toimintakyvystäsi ja liikkumisen tuen tarpeistasi. Selvityksen tulee olla ajantasainen ja nykytilannettasi kuvaava. Vammaispalvelujen työntekijä ohjaa tarvittaessa selvitysten hakemisessa.

Kuljetuspalvelun tarvetta arvioidessa kartoitetaan myös mahdollisuutesi liikkua asuinympäristössäsi sekä niitä palveluita, joita sinun on mahdollista käyttää, esimerkiksi joukkoliikennevälineitä, kuten matalalattia-autoja ja niitä täydentäviä palvelulinjoja tai kutsutaksiliikennettä.

Mikäli sinulle myönnetään sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua, sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja ohjeistaa sinulle kuljetuspalvelujen käyttöön liittyvät käytännöt. Matkojen tarkempi määrä, sisältö ja tarvittavat lisäpalvelut tarve määritellään sinun tarpeittesi mukaan.

Voit käyttää matkoja pääsääntöisesti oman asuinkuntasi ja naapurikuntien alueilla. Poikkeuksellisesti alueena voi olla myös jokin muu tarkoituksenmukaisempi alue. Matkat myönnetään tavallisesti käyttöön vuodeksi kerrallaan, ja valitset itse, minkä verran matkoja missäkin kuussa käytät. Sinun tulee itse huolehtia siitä, että myönnetyt matkat riittävät koko vuodeksi.

Palvelun maksullisuus

Palvelu on asiakkaalle muutoin maksuton, mutta asiakas maksaa omavastuuosuuden, joka Varsinais-Suomen hyvinvointialueen linjauksen mukaisesti vastaa julkisen liikenteen maksuja. Mikäli sinulle myönnetään palvelu, vammaispalvelujen työntekijä ohjeistaa sinulle omavastuuosuuksiin liittyvät käytännöt.

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua voivat saada vaikeavammaiset henkilöt. Vaikeavammaisena kuljetuspalvelun osalta pidetään henkilöä, jolla on vammasta tai sairaudesta johtuen pitkäaikaisia, erityisiä vaikeuksia liikkumisessa kodin ulkopuolella ja joka ei pysty käyttämään julkisen liikenteen palveluita ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Hyvinvointialueen on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kuljetuspalveluja määrärahoista riippumatta, eikä palvelun myöntämiseen vaikuta hakijan taloudellinen tilanne.

Mikäli toimintakyvyn alenema liittyy ensisijaisesti korkeaan ikään, tai palvelun tarve alkaa korkealla iällä, palvelun tarpeeseen vastataan ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaisin liikkumisen tuen palveluin.

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voidaan myöntää, jos

- sinulla on pitkäaikaisia liikkumisvaikeuksia, jotka johtuvat toimintakykysi alenemisesta (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen), mutta vaikeavammaisuuden kriteerit kuljetuspalvelun osalta eivät täyty

- liikkumista tukevat palvelut mahdollistavat sinulle kotona asumisen sekä edistävät toimintakykyäsi, selviytymistäsi ja sosiaalista vuorovaikutustasi arjessa

- liikkumisesi ei riittävästi mahdollistu omaisten tai läheisten kuljetusavulla ja

- sinulla on päivittäin käytössääsi liikkumisen apuvälineitä tai liikkumiskykysi on muulla tavalla merkittävästi alentunut.

Sosiaalihuoltolain mukaista palvelua myönnetään kalenterivuodelle varattujen määrärahojen puitteissa. Päätös palvelusta perustuu sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan tekemään kokonaisvaltaiseen arvioon hakijan toimintakyvystä ja taloudellisesta tilanteesta. Palvelu on tarkoitettu turvaamaan kaikkein pienituloisimpien henkilöiden välttämätön liikkuminen.

Miten saat palvelua?

Ole yhteydessä oman alueesi vammaispalvelujen työntekijään tai täytä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kuljetuspalveluhakemus. Hakemuksen voit täyttää ja lähettää varha.fi sivuston kautta tai tulostaa ja lähettää täytetyn hakemuksen alueesi vammaispalvelutoimistoon.

Kun olet hakenut kuljetuspalvelua, vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja on sinuun yhteydessä palvelutarpeesi arvioimiseksi. Arvion tekemiseksi tarvitaan tämänhetkistä terveydentilaasi ja liikkumiskykyäsi kuvaava julkisen terveydenhuollon lausunto. Jos haet palvelua työ- tai opiskelumatkoihin, liitäthän mukaan selvityksen työ- tai opiskelupaikastasi.

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalveluhakemuksen käsittelemiseksi sinulta pyydetään suostumus siihen, että hakemuksen käsittelijä saa tarkistaa tulotietosi Kelan rekisteristä ja Tulorekisteristä. Jos asut puolison kanssa, tarvitaan lupa myös puolisosi tulotietojen tarkistamiseen. Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalveluhakemuksen käsittelyssä ei tarvita tulotietoja.

Kun hakemuksesi on käsitelty, saat palvelusta kirjallisen päätöksen, jonka mukana on myös muutoksenhakuohjeet.

Jos sinulla on jo asiakkuus Varhan vammaispalveluissa, ja olet hakemassa sinulle uutta palvelua tai muutosta sinulle jo myönnettyyn palveluun, voit ottaa yhteyttä sinulle nimettyyn Varhan vammaispalvelujen työntekijään.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vammaispalveluista saat tarvittaessa apua ja neuvontaa hakemuksen täyttämiseen ja siihen, millaisia liitteitä hakemaasi palveluun liittyen tarvitaan.

Soveltamisohje

Vammaispalvelujen kuljetuspalvelujen myöntämiseksi on laadittu soveltamisohje. Sen avulla voidaan turvata asiakkaiden tasavertainen kohtelu sekä tukea palveluihin hakeutumista ja päätöksentekoa.

Asiointikanavat

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut

Sosiaalitoimisto, Aura

Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut