Hyppää pääsisältöön

Arkeen Voimaa -toiminta

Arkeen Voimaa -toiminnan tunnuskuva jossa hahmoja rivissä

Kehittämisprojekti oli osa Varsinais-Suomen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta (hankekausi 2020–2023). Toiminta on vakiintunut Varhan alueelle ja toimii myös valtakunnallisesti.

Arkeen Voimaa -toiminnan ryhmät ja aikataulut ovat Varhan verkkopalvelussa.

Arkeen Voimaa -toimintamallin (ArVo) toimintaperiaatteet ovat luottamus omasta selviytymisestä, ratkaisukeskeisten itsehoidon työkalujen harjoitteleminen käytännössä ja vertaisuus.

Arkeen Voimaa -toiminta on tarkoitettu henkilöille, joilla on elämässään haasteita, jotka vaikuttavat heidän pärjäämiseensä arjessa. Arkeen Voimaa -itsehoidon ryhmätoiminta auttaa osallistujia etsimään ratkaisuja arjen haasteisiin.

Arkeen Voimaa -ryhmä on määräaikainen. Se kokoontuu kuusi kertaa viikon välein, 2,5 tuntia kerrallaan. Toiminta perustuu vertaisuuteen, luottamukseen omasta selviytymisestä sekä ratkaisukeskeisten toimintamallien opettelemiseen.

Ryhmän kokoontumisissa tutustutaan itsehoidon työkaluihin, joilla voi

 • hallita omaa terveyttä ja hyvinvointia,
 • pysyä aktiivisena arjessa ja
 • elää täyttä elämää haasteista huolimatta.

Toimintamalli pitää sisällään myös asiakkaan kirjan, joka toimii itsenäisenä lukukappaleena niille, jotka eivät halua tai pysty osallistumaan ryhmään. Kirja löytyy kirjastoista, on ostettavissa eri toimipisteistä omaksi ja on myös saatavilla saavutettavuuskirjasto Celiasta äänikirjana.

Lisätietoja Innokylästä: https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/arkeen-voimaa

Tavoitteet

 1. Vuoden 2024 alussa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kaikista 27 kunnista voi osallistua on ArVo-toimintaan.
 2. Kuntalaisten arkipärjääminen kohenee ja vastuunotto omasta hyvinvoinnista lisääntyy.
 3. Hyvinvointipalveluiden tunnettavuutta lisätään.
 4. Järjestöyhteistyön lisääminen.

Miten tähän päästään?

Prosessikuvaukset kehitetään vastaamaan hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyötä ja tehdään näkyväksi, niin että ammattilaiset voivat ohjata kuntalaisia ryhmiin. Palveluohjausta tehostetaan myös järjestöyhteistyön avulla.

Arkeen Voimaa-ryhmätoiminnan saatavuuden varmistaminen koko Varhan alueella.

Ryhmät ovat sekä kohtaavia sekä teams-välitteisiä. Ryhmätoimintaa on sekä suomeksi että ruotsiksi.

Laadunvarmistamiseksi on käytössä laatukäynnit, WHOQOL-BREF-elämänlaatumittarit ja asiakaspalautelomakkeet.

Oma-arviointi (mittarit)

WHOQOL-BREF-elämänlaatumittari sekä asiakaspalautelomakkeet on jokaisessa ryhmässä käytössä ja vastauksia analysoidaan vuosittain.

Vuoden 2024 alussa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kaikista 27 kunnista voi osallistua on ArVo-toimintaan.

Toiminnan tämänhetkiset tulokset

WHOQOL-BREF -elämänlaatumittarin tuloksia 

Tulokset noudattavat kansainvälisiä tuloksia toiminnan vaikuttavuudesta. Kyselyjen perusteella ryhmän käyneiden koettu elämänlaatu koheni ja tyytyväisyys omaan terveyteen lisääntyi.

Asiakaspalautteiden tuloksia 

Vastaajista 94% oli tyytyväisiä palveluun.

Parannusta on tapahtunut esim. seuraavissa asioissa: 

 • Arjen haasteiden kanssa pärjääminen (90 %) 
 • Oman toiminnan suunnittelu (94 %) 
 • Ongelmanratkaisutaitojen oppiminen (94 %) 
 • Huomion kiinnittäminen säännölliseen ateriarytmiin (82 %) 
 • Liikkumisen lisääntyminen (68%)

Toiminnan toteuttajataho on Varsinais Suomen hyvinvointialue yhteistyössä Varsinais-Suomen kuntien ja Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Vasson kanssa.

Yhteystiedot

Riikka Haumo
projektipäällikkö, Arkeen Voimaa -toimintamalli
p. 040 6117 393
riikka.haumo@varha.fi

https://vasso.fi/arkeen-voimaa/  
https://selfmanagementresource.com/ 

Twitter: @ArkeenVoimaa  
Instagram: @arkeenvoimaa  
Facebook: Arkeen Voimaa Suomi