Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 30.11.2022 15.13

Beslut i Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelses sammanträde på 29.11.2022

Nyckelord:

Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelse sammanträdde 29.11.2022.

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår välfärdsområdesfullmäktige kompletteringar till bestämningsgrunderna för kundavgifter för de tjänster som tillhör välfärdsområdets organiseringsansvar:

Det föreslås välfärdsområdesfullmäktige att ett akutbesök hos sjukskötare i den specialiserade sjukvården skulle kosta 28,70 euro. Läs mera om kundavgifterna i besluten vid välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde 23.11.2022.

Enligt klientavgiftslagen får kundavgifter inte tas ut för sjukskötares, hälsovårdares eller barnmorskas mottagning i öppen vård. Avgiftsfriheten gäller inte sjukskötarmottagningar i den specialiserade sjukvården. I jouren i den specialiserade sjukvården har det använts en kundavgift på 28,70 euro som tagits ut för ett akutbesök hos sjukskötare.Välfärdsområdesstyrelsen anser att det är ändamålsenligt att besöksavgiften kan tas ut även fr.o.m. 1.1.2023.

Det föreslås även välfärdsområdesfullmäktige att patientens självriskandel inom transporttjänster i den prehospitala akutsjukvården införs i enlighet med vad FPA har definierat. I enlighet med klientavgiftslagen är den prehospitala sjukvården som ordnats i enlighet med i hälso- och sjukvårdslagen avgiftsfri med undantag av sjuktransport som hänför sig till den prehospitala sjukvården. Den självriskandel som tagits ut av patienten för sjuktransport har efter FPA-ersättningen varit 25 euro.

Välfärdsområdesstyrelsen beslöt i enlighet med det förslag som ändrades vid sammanträdet att inleda servicen social kreditgivning så snabbt som möjligt i Egentliga Finlands välfärdsområde, dock senast 1.8.2023. Den lag som stipulerar om ärendet håller på att förändras så att social kreditgivning blir en lagstadgad uppgift som organiseras på välfärdsområdena från och med 1.8.2023.

Enligt lagen som håller på att förnyas ska välfärdsområdet ordna social kreditgivning gälllande innehållet och i den omfattning som det behov som förekommer i området kräver och definiera grunderna för beviljandet av krediten i enlighet med lagen om social kreditgivning.

Välfärdsområdesstyrelsen godkände för sin del den riktgivande investeringsplanen för åren 2024-2027. Planen ska tillställas social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet och finansministeriet för förhandsförfarandet för godkännande före utgången av detta år. Planen är riktgivande i det här skedet, och det beslutas separat om investeringarna.

I planen bereds det investeringar som inleds och investeringsliknande avtal för budgeten år 2024. Storleken på investeringsplanen är sammanlagt 190,3 miljoner euro. Investeringsplan för år 2024–2027 (tweb.fi, på finska)

Välfärdsområdesfullmäktige behandlade investeringsplanen för år 2023 redan i oktober, läs mera Investeringsplan för år 2023-2026 (tweb.fi).

Välfärdsområdesstyrelsen sände budgeten och ekonomiplanen tillbaka för beredning. Styrelsen har för avsikt att behandla dessa på nytt under den första veckan i december.

Välfärdsområdesstyrelsen sände även tillbaka förvaltningsstadgan för beredning.

Välfärdsområdesstyrelsen befullmäktigade fastighetsdirektör Timo Seppälä att godkänna hyresavtalen om de lokaler som kommunerna äger och som tjänar social- och hälsovården samt räddningsväsendet och som överförs i välfärdsområdets besittning. Befullmäktigandet är i kraft till slutet av innevarande år.

Från kommunerna håller det på att övergå cirka 500 lokaler för social- och hälsovården samt räddningsväsendet med ett avtal på 3+1 år, villka hyrs ut, till välfärdsområdet. De sammanlagda kvadratmetrarna för dem uppgår till cirka 300 000. Årshyran för lokalerna uppgår sammanlagt till cirka 53 miljoner euro.

Enligt införandelagen gällande social- och hälsovårdsreformen övergår de lokaler som används inom kommunalt ordnad primärvård, specialiserad sjukvård, socialväsende och räddningsväsende i välfärdsområdets besittning i början av år 2023. Enlig lagen ska välfärdsområdet och kommunen ingå hyresavtal om besittning av lokalerna, vilket ska gälla åtminstone till och med den 31 december 2025.

Välfärdsområdet har rätt att förlänga hyresavtalet med ett år genom att meddela kommunen om saken senast 12 månader innan hyresavtalet går ut.

Välfärdsområdesstyrelsen diskuterade även planerna gällande Åbolands sjukhus. Man har preliminärt planerat en tvåspråkig social- och hälsocentral i fastigheten. Projektet skulle eventuellt börja redan år 2023, om den preliminära investeringsplanen för år 2024 godkänns.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt äger fastigheten på Kaskisgatan och den övergår i välfärdsområdets ägo vid årsskiftet. Stiftelsen Eschnerska frilasarettet har planer på seniorbostäder i samma kvarter.

Välfärdsområdesstyrelsen behandlade därtill Egentliga Finlands kommuners, städers och samkommuners kompletterade utredningar om de avtal och den egendom som övergår till välfärdsområdet.

Föredragningslistan för välfärdsområdesstyrelsen finns att läsa offentligt i sin helhet på adressen: Esityslistahaku (tweb.fi)

Övriga ärenden, vilka inte separat nämns i detta meddelande, godkändes enligt förslaget.