Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 14.12.2022 11.14

Beslut i Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelses sammanträde på tisdag 13.12.2022

Nyckelord:

Välfärdsområdesstyrelse sammanträdde på tisdag 13.12.2022.

Välfärdsområdesstyrelsen inrättade kommittén för medicinsk forskningsetik i Egentliga Finlands välfärdsområde för mandatperioden 2023-2025 och valde medlemmarna till kommittén. Till ordförande valdes Sirkku Jyrkkiö, till första vice ordförande Carl-Olof Pirttikangas och till andra vice ordförande Helena Lapinleimu.

Ett välfärdsområde som upprätthåller ett universitetssjukhus ska ha minst en regional kommitté för medicinsk forskningsetik, vilken inrättas av välfärdsområdesstyrelsen. Det är kommitténs lagstadgade uppgift att på förhand bedöma om kliniska forskningsprojekt kan godkännas etiskt och avge ett nationellt utlåtande om detta i enlighet med forskningslagen.

Kommittén har även uppgifter att avge utlåtanden som baserar sig på biobankslagen, lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål samt lagen om medicintekniska produkter. Utlåtanden av kommittén är avgiftsbelagda. Kommittén täcker samarbetsområdet, dvs. utöver Egentliga Finland Satakunta och Österbottens välfärdsområde.

Till personliga assistenter i enlighet med lagen om handikappservice godkände välfärdsområdesstyrelsen en grundtimlön på 11,38 euro. Timlönen uppgår till 12,55 euro om det ingår krävande uppgifter i assistentens uppgifter.

Därtill betalas det kvälls-, natt- och veckoslutstillägg. Nästa år är lönen är enhetlig för alla personliga assistenter som arbetar inom Egentliga Finlands område. En lägre basnivå för timlön om vilken det beslöts används för närvarande i 16 kommuner, två kommuner har samma nivå och i nio kommuner är basnivån för timlönen högre för närvarande.

Välfärdsområdesstyrelsen beslöt att införa Egentliga Finlands anvisningar för kompletterande och förebyggande utkomststöd 1.1.2023. Det kompletterande utkomststödet beviljas behovsprövat för utgifter som beror på den sökandes eller familjens specialsituation.

Som utgifter som berättigar till kompletterande utkomststöd beaktas i behövlig utsträckning utgifter som på grund av en persons eller familjs särskilda behov eller förhållanden ansetts behövliga för tryggande av försörjningen eller främjande av förmågan att klara sig på egen hand. Avsikten med det förebyggande utkomststödet är att främja enskilda personers eller familjers sociala trygghet och förmåga att klara sig på egen hand samt att förebygga marginalisering och långvarigt beroende av utkomststöd.

I anvisningarna för det förebyggande och kompletterande utkomststödet i Egentliga Finlands välfärdsområde dras det upp riktlinjer angående det maximala beloppet för utgifter som beaktas genom det kompletterande utkomststödet. Det är inte ändamålsenligt att definiera noggrannare grunder för beviljande av förebyggande utkomststöd och gränser i euro för stödet eftersom beviljande av förebyggande utkomststöd baserar sig på individuellt övervägande.

Föredragningslistan för välfärdsområdesstyrelsen med bilagorna finns att läsa offentligt i sin helhet på adressen: Sök ärendelistor (tweb.fi).

Ärendet om utnämningar till ordförandena för påverkansorgan avskrevs från listan och man återkommer till ärendet vid nästa sammanträde. Övriga ärenden, vilka inte separat nämns i detta meddelande, godkändes enligt förslaget.