Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 15.11.2022 13.47

Beslut i Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelses sammanträde på tisdag 15.11.2022

Nyckelord:

Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelse sammanträdde 15.11.2022.

Välfärdsområdesstyrelsen beslöt om:

 • Förvärvandet av den personal som övergår till Egentliga Finlands välfärdsområde. Det övergår cirka 23000 professionella inom olika branscher till välfärdsområdet (situationen 30.6.2022, på finska). Personalen övergår till välfärdsområdet genom överlåtelse av rörelse 1.1.2023 när välfärdsområdet inleds. Personalsituationen uppdateras att motsvara tidpunkten för överlåtelse av rörelse.
 • Enligt det ändringsförslag som välfärdsområdesdirektören lade fram vid sammanträdet förvärvar välfärdsområdet den matserviceproduktion som överförs från kommunerna och samkommunerna med undantag av Åbo stad och överlåter rörelsen vidare till Kaarea Oy samtidigt 1.1.2023. Förhandlingarna fortsatts för Åbo stads och Samkommun för barnskydd i Egentliga Finlands del med Kaarea Oy.
 • Överföringen av verksamheten vid Egentliga Finlands medlingsbyrå från Åbo stad till välfärdsområdet från och med 1.1.2023. Medling vid brott och tvister är en avgiftsfri tjänst där den misstänkte och brottsoffret genom en opartisk medlares förmedling kan behandla de psykiska och materiella skador som ett brott orsakat offret samt försöka komma överens om att gottgöra dessa skador.
 • Helhetskostnaderna för definieringsfasen av kund-/patientdatasystemet i socialvården och primärhälsovården cirka 362 000 euro och till att inleda och konkurrensutsätta upphandlingen.
 • Att det föreslås välfärdsområdesfullmäktige att det öppnas ett certifikatprogram för välfärdsområden för Egentliga Finlands välfärdsområde, alternativt ett kommuncertifikatprogram, med OP Företagsbanken Abp, Nordea Bank Abp, Kommunfinans Abp och Danske Bank Abp. Det föreslås att det sätts upp en kreditlimit per finansiär till ett belopp av 180,0 miljoner euro.

Ordförande för välfärdsområdesstyrelsen meddelade att hon har utnyttjat övertagningsrätt i de tjänsteinnehavarbeslut som berör tjänsteutnämningar. Dessa tjänsterutnämningar bereds på nytt.

Nytt förslag om bestämningsgrunder för kundavgifter för välfärdsfullmäktige

Välfärdsområdesstyrelsen beslöt i enlighet med förslaget om bestämningsgrunderna för kundavgifter för de tjänster som tillhör välfärdsområdets organiseringsansvar, vilka den föreslår välfärdsområdesfullmäktige att de godkänner.

 1. hälsotjänster (bilaga 1, på finska)
 2. tjänster för äldre (bilaga 3, på finska och bilaga 4, på finska)
 3. barnskyddet genom definierandet av underhållsavgiften (bilaga 6, på finska och bilaga 7, på finska)
 4. hemservice för barnfamiljer (bilaga 8, på finska)
 5. handikappservice (bilaga 9, på finska)
 6. färdtjänster i enlighet med socialvårdslagen och lagen om handikappservice (bilaga 10, på finska)

Därtill förutsatte välfärdsområdesstyrelsen att det utarbetas en utredning om likvärdighet gällande självriskandelar i färdtjänsterna inom handikappservice senast 30.9.2023.

Det finns ett behov av att harmonisera olika kommunala avgifter, ersättningar eller arvoden inom social- och hälsovården i och med välfärdsområdesreformen. Enligt lagen är den avgift som tas ut för servicen högst lika stor som kostnaderna för serviceproduktionen.

Avkastningarna från kundavgifter i social- och hälsovården kommer i Egentliga Finland enligt de prelimära beräkningarna att vara cirka 144 miljoner euro per år.

Det är mycket ringa variation i kundavgifterna gällande hälsotjänster hos de nuvarande aktörerna och avgifterna är i regel små i relation till produktionskostnaderna för tjänsterna. Däremot finns det variation i kommunernas och samkommunernas kundavgifter i tjänster för äldre och i innehållet i dessa tjänster.

Välfärdsområdesfullmäktige behandlar kundavgifter på nytt vid sitt sammanträde i november. Ärendet togs för första gången upp i fullmäktige i oktober.

Föredragningslistan i sin helhet finns att läsa offentligt på adressen: Esityslistahaku (tweb.fi).

Styrelsens nästa sammanträde är 23.11.2022 och föredragningslistan för sammanträdet publiceras i den ovannämnda webbtjänsten. Protokollen för sammanträdena publiceras på samma adress efter att de undertecknats.