Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 10.9.2023 13.25

Delta i enkät och påverka servicen i Egentliga Finlands välfärdsområde

Nyckelord:

Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) genomför en enkät som riktar sig till alla invånare i välfärdsområdet. Svaren används vid utarbetandet av Varhas servicestrategi.

Peukalot yhteen

Servicestrategin är en plan för hur social- och hälsovårdstjänsterna ska ordnas i Egentliga Finlands välfärdsområde. Den slår fast välfärdsområdets långsiktiga mål för hur tjänsterna kan produceras med så hög kvalitet som möjligt.  

– Med hjälp av den här enkäten vill vi få åsikter från så många invånare i Egentliga Finland som möjligt. För att stödja beslutsfattandet är det viktigt att vi får ett material som är både mångsidigt och mångstämmigt, säger Leena Setälä, strategidirektör för välfärdsområdet. 

Invånarenkäten om servicestrategin öppnar måndagen den 11 september och kan besvaras fram till den 5 oktober. Man kan svara på finska, svenska eller engelska. Enkäten finns på Varhas webbplats.  

I enkäten som genomfördes i våras tillfrågades invånarna om servicestrategin på ett allmän plan, nu fäster man särskild vikt vid servicestrukturen, servicenätet och tjänsteproducenterna. Svaren kommer att beaktas i full utsträckning när strategin utarbetas. 

Utöver invånarenkäten begär man också om utlåtanden av välfärdsområdets organ och kommuner samt från företag och organisationer inom social- och hälsovårdsbranschen.

Servicestrategin färdigställs under hösten 

De politiska besluten om servicestrategin fattas i slutet av 2023, varefter planeringen av själva servicenätet inleds. Resultaten av enkäten kommer att påverka hur servicen inom välfärdsområdet utformas. Varhas första servicestrategi sätter fokus på de sju servicehelheter som har det mest brådskande behovet av utveckling.  

Delta i enkäten om servicen inom Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha)