Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 12.2.2024 10.12

E-rökning är synligt och oroande – invånarna i Egentliga Finland svarade på en rusmedelsenkät

Nyckelord:

I Egentliga Finland genomfördes en missbrukarenkät i november–december 2023 som riktade sig till hela landskapet. Syftet med enkäten var att samla observationer och åsikter om rusmedelsbruk och skadorna av rusmedel. Både vuxnas och ungdomarnas oro för e-rökning syntes starkt i resultaten.

Elektronisk cigarett.

Rekordantalet invånare i Egentliga Finland har uttryckt sin åsikt om rusmedelssituationen i regionen. Detta var andra gången som undersökningen genomfördes inom hela Egentliga Finland. År 2021 svarade cirka 3500 invånare på enkäten, nu kom mer än dubbelt fler svar, sammanlagt mer än 8 500 stycken. För minderåriga och vuxna genomfördes något olika enkäter.

De flesta svar kom från minderåriga, vilket utgjorde mer än hälften av alla som svarade. Näst störst var antalet svarande i åldern 30–49 år (23%). Två tredjedelar av de svarande var kvinnor eller flickor. Svar inkom från alla Egentliga Finlands kommuner. Det största antalet svar inkom från Salo, Åbo, Kimitoön och Lundo.

Enkäten gav också rikligt med utvecklingsförslag till Varhas förebyggande rusmedelsarbete inom kommunernas och Egentliga Finlands välfärdsområde.

E-rökning är en växande trend som man vill tackla

Svaren från både unga och vuxna visade en ökning av användningen av e-cigaretter. 81 procent av de vuxna svaranden hoppades på mer ingrepp i e-rökning bland minderåriga. Av de unga svarande tyckte 59% att det var för mycket e-rökning i deras kommun. Förmedlingen av e-cigaretter till minderåriga tycks också ha ökat jämfört med år 2021.

De flesta svarande hade upptäckt att minderåriga rökte och i synnerhet använde e-cigaretter i sin hemkommun under det senaste året. Två av tre hade noterat alkoholanvändning och ungefär hälften hade noterat snus. Förvånansvärt få hade observerat droganvändning hos minderåriga, och mindre än 20 % av alla svarande rapporterade drogobservationer.

Enkäten frågade om den svarandes bostadskommun borde ingripa mer än idag i minderårigas användning av tobak och nikotinprodukter eller berusningsmedel och penningspel. Majoriteten, 70–80 procent av de finskspråkiga vuxna, vill se ett hårdare tag om minderårigas användning av alkohol, narkotika, tobak och nikotinprodukter. Ungdomar själva skulle vilja se åtgärder för att ta itu med användningen av e-cigaretter, särskilt bland minderåriga.

De unga känner tillförlitliga källor

Oro för ordningsstörningar förorsakade av substansmissbruk återspeglades också i enkätsvaren. Omkring en tredjedel av de svarande hade varit rädda för berusade på gatan eller andra offentliga platser.

Det uppmuntrande i resultatet var att upp till 80 % av de minderåriga svarande vet var de kan hitta tillförlitlig information om droger och deras effekter. Ungefär hälften av ungdomarna vet också var de kan få hjälp med att minska drogmissbruk.

Enkäten gav upphov till mer än 1000 utvecklingsförslag. Utvecklingsförslagen gällde i synnerhet tillgången till missbrukarvård och förebyggande av ungdomars missbruk av rusmedel. Trafikbeteende, rattfylleri och drogmissbruk framkom också som ett stort bekymmer.

Utvecklingsarbetet fortsätter i kommunerna och resultaten av enkäten kommer att användas i beredningen av Egentliga Finlands välfärdsområdets socialservice.

Varha och kommunerna arbetar tillsammans med förebyggande rusmedelsarbete

Egentliga Finlands välfärdsområde Varha planerar och genomför det förebyggande rusmedelsarbetet tillsammans med kommunerna i området. År 2024 ska en gemensam handlingsplan utarbetas, som bland annat ska omfatta stöd för psykiskt välbefinnande och förebyggande av våld i nära relationer.

Planerna för att minska och förebygga e-rökning omfattar utbildning för yrkesverksamma och information till föräldrar. Varha utvecklar också metoder för nikotinavvänjning som ska vara enhetliga i hela området.

Pakka-modellen påverkar lokalsamhällens attityder till droganvändning

Missbruksenkäten är en del av Pakka-metoden för förebyggande av missbruk, som har visat sig vara en effektiv behandlingsform för missbrukare. Syftet med Pakka-modellen är att minska och förebygga skadorna av alkohol, tobak och penningspel på lokal nivå.

Pakka-modellen används i stor skala i hela Finland. I Egentliga Finland har Åbo, Salo, St.Karins, Reso, Pemar, Sagu och Nystad medverkat. Målet är att starta Pakka-verksamhet i andra kommuner i området under innevarande år.