Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 10.5.2024 15.07

Servicenät

Planeringen av servicenätet i Varha framskrider – lägesrapport över placeringen av välfärdsområdets tjänster

Nyckelord:

Planeringen av servicenätet för Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) framskrider. Den 10 maj presenterade Varha tjänsteinnehavarnas senaste planer för var verksamhetsställena och serviceenheterna ska placeras i välfärdsområdet.

Karttakuva Varsinais-Suomen alueesta. Karttaan on merkitty risteillä Turun keskusta, Mäntymäki, Kaarina, Raisio, Loimaa, Salo ja Uusikaupunki sekä palloilla Varissuo, Kirkkotie, Runosmäki, Naantali, Rusko, Mynämäki, Laitila, Lieto, Riihikoski, Paimio, Salon läntinen terveysasema, Somero, Parainen ja Kemiönsaari.

Planerna gäller placeringen av bl.a. enheter för social- och hälsovårdstjänster, vårdavdelningar och tjänster för äldre. De egentliga förslagen till beslut om servicenätet görs genom separat beredning i början av sommaren.

Varje kommun inom välfärdsområdet ska ha ett serviceställe inom social- och hälsovården, eller tjänster på motsvarande nivå. I planerna ingår nedläggning av verksamhetsställen, men samtidigt säkerställs tillgången till tjänster på olika sätt.

Planen för servicenätet gäller perioden 2024–2026 och beslut ska fattas i juni 2024. Det är beslutsorganen som fattar beslut om verksamhetsställenas placering och tjänster per servicehelhet.

Det nya servicenätet ska vara tillgängligt och bestå av fasta serviceställen samt av mångsidiga digitala och mobila tjänster. När servicenätet förnyas ska kontinuiteten i kundens service och de språkliga rättigheterna tillgodoses så, att den nya tjänsten fungerar innan en ändring träder i kraft.

I framtiden kommer digitala tjänster att vara en central serviceformen för många kunder, när det gäller tjänster som lämpar sig för det. Vid planeringen tar man dock hänsyn till att alla inte har möjlighet att använda digitala tjänster.

Effektiv användning av fastigheter påverkar framtidens servicenät

Varhas program för produktivitet och ekonomisk effektivitet 2024–2026 förutsätter en betydande minskning av fastighetsarealen.

Endast en tredjedel av de fastigheter där Varha har verksamhet är i gott skick. Varha har som mål att avstå från lokaler som är oändamålsenliga och i dåligt skick, och samtidigt garantera personalen trygga arbetsförhållanden.

Social- och hälsovårdstjänster i tre nivåer

I den nuvarande planen för servicenätet för social- och hälsocentraltjänsterna ska tjänsterna erbjudas i tre nivåer:

  • Social- och hälsocentraler erbjuder ett brett utbud av tjänster
  • Social- och hälsostationer erbjuder ett något smalare utbud av tjänster
  • Serviceställen inom social- och hälsovården erbjuder ett begränsat utbud av lokala tjänster.

Mer än 95 % av invånarna i Varha kommer att ha en bilresa på högst 20 minuter till närmaste social- och hälsocentral eller social- och hälsostation, eller en enhet på motsvarande nivå.

Planen är att Varha framöver ska ha 41 fasta verksamhetsställen med social- och hälsocentraltjänster. Av dessa ska sju vara social- och hälsocentraler med omfattande tjänster i de största befolkningskoncentrationerna. Därutöver färdigställs den nya social- och hälsocentralen Kaskisbacken 2027.

I medelstora bosättningscentrum ska det finnas 14 social- och hälsostationer. I små bosättningscentrum ska det finnas 20 serviceställen inom social- och hälsovården så att det i varje kommun i Varha tillhandhålls social- och hälsovårdstjänster på minst serviceställenivå.

Av de befintliga hälsostationerna kommer 12 att stängas. Tjänsterna från dessa stationer flyttas till det närmaste eller mest tillgängliga verksamhetsstället.

Varje kund inom den offentliga hälso- och sjukvården har enligt lag rätt att välja vilken social- och hälsocentrals tjänster han eller hon använder inom sitt eget välfärdsområde. Byte av social- och hälsocentral kan göras högst en gång om året. Valet kan gälla endast en social- och hälsocentral åt gången och det omfattar alla primärvårdstjänster. Det är alltså inte möjligt att välja vissa tjänster från vissa stationer.

Mun- och tandvård

Mun- och tandvården kommer också framöver att ha ett tätt servicenät med 34 tandkliniker. Verksamheten ska effektiviseras genom att centralisera vårdenheterna så, att en tandklinik ska ha minst fem vårdenheter. Den här lösningen är dock inte till alla delar möjlig i de nuvarande lokalerna.

Elevvårdens mun- och tandvård ska tillhandahållas på en central tandklinik så nära skolan som möjligt eller som mobila tjänster i skolorna.

Mun- och tandvården läggs ned vid 22 små verksamhetsställen med låg användningsgrad eller höga kostnader. Dessa tjänster finns tillgängliga på verksamhetsställen i närområdet eller som mobila tjänster.

Tjänster för barn, unga och familjer

I fortsättningen ska det finnas 48 mödra- och barnrådgivningar, familjerådgivningar eller hälsovårdarmottagningar samt cirka 40 verksamhetsställen som erbjuder barnskydd eller socialt arbete för barnfamiljer. Totalt kommer 37 verksamhetsställen att stängas och tjänsterna överföras till närliggande verksamhetsställen.

Elevvårdstjänsterna ordnas som närtjänster enligt skolnätet i skolorna eller deras omedelbara närhet.

Mentalvårds- och missbrukartjänster samt socialservice för personer i arbetsför ålder

Tjänsterna tillhandahålls i fortsättningen på 83 verksamhetsställen med mentalvård och missbruk, samt med socialservice för personer i arbetsför ålder. Syftet är att centralisera verksamheterna så att kunderna får både hälsovårds- och socialtjänster från samma adress.

Det ska finnas fasta verksamhetsställen i alla kommuner i Varha, med undantag för Oripää, Pyhäranta och S:t Mårtens, där motsvarande tjänster tillhandahålls enligt behov vid serviceställen inom social- och hälsovården.

Totalt kommer 37 verksamhetsställen att stängas och ersättande tjänster erbjudas vid närliggande verksamhetsställen.

Översikt över funktionshinderservicen samt service på institutioner

Endast få ändringar görs inom boendetjänsterna under de närmaste åren. Varha har cirka 40 egna boendeenheter på olika håll för personer med funktionsnedsättning. De är huvudsakligen i gott skick. Endast en boendeenhet i Pemar kommer att ersättas av en ny.

Sju enheter kommer att stängas, men största delen av dem behöver ersättande lokaler.

Boendeservice för äldre

Varha vill bidra till att göra servicestrukturen lättare genom att skapa möjligheter för privata serviceproducenter att bl.a. öka gemenskapsboendet. I framtiden bildar det privata och Varhas eget servicenät en helhet.

Inom boendeservicen för äldre planeras 12 verksamhetsställen läggas ned. Dessa tjänster ska finnas tillgängliga på andra verksamhetsställen i närområdet, antingen i egen regi eller som köpta tjänster.

Under 2024–2025 ska sju rehabiliterande bedömningsenheter inrättas för att betjäna hela den äldre befolkningen i Varha och bedöma deras servicebehov. Mer kapacitet kommer troligen att behövas senare. Andra tjänster för äldre, såsom dagcenter, tas med i planen i ett senare skede.

Vårdavdelningar på basnivå

År 2024 kommer Varha att ha 914 vårdplatser inom den specialiserade sjukvården och 687 inom primärvården. Hemsjukhuset har kapacitet för 156 patienter och vårdavdelningar finns på 16 orter.

På grund av läkarbrist kommer den slutna vården att upphöra i Pöytis redan under 2024 och avdelningsvård erbjuds i Loimaa. I Pargas kommer den ena vårdavdelningen att ändras till en rehabiliterande bedömningsenhet för äldre.

Stängningen av en vårdavdelning i Masku beror på problem med inomhusluften, och motsvarande antal vårdplatser ordnas på de befintliga vårdavdelningarna i Reso och Nådendal.

Invånarträff måndag 13.5.2024

Måndagen den 13 maj kl. 18–19 ordnar Varha en liveträff som riktar sig till alla invånare, där man presenterar nuläget för reformen av servicenätet samt svarar på frågor. På plats i direktsändningen finns Leena Setälä, ledande expert, samt resultatområdesdirektörerna Mikko Pakarinen (social- och hälsovårdstjänster), Eeva-Sirkku Pöyhönen (tjänster för äldre) och Mikko Pietilä (ÅUCS-sjukhustjänster).

Varhas plan för servicenätet framskrider – invånarträff 13.5.2024

Mer information 

www.varha.fi/servicenät