Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 25.10.2023 12.17

Tvåspråkig service främjar ett tillåtande språkklimat

Nyckelord:

Tvåspråkig service inom Egentliga Finlands välfärdsområde finns till för bland andra kunderna, personalen och ledningen och arbetar aktivt för välfärdsområdets svenskspråkiga tjänsteutbud och för tjänsternas kvalitet och invånarnas jämlikhet.

Neljä naista rivissä, seisovat rappusissa ja hymyilevät.

Från vänster teamet inom Tvåspråkig service: Wiveka Kauppila, Nina Taxell-Ahlbäck, Annika Lönnroth, Bettina Aaltonen och Karin Simola.

Tvåspråkig service, som hör till resultatområdet Organiseringens tjänster, utvecklar och främjar tvåspråkigheten och koordinerar och ger råd i tvåspråkighetsärenden. Inom teamet för Tvåspråkig service arbetar för tillfället fem personer, av vilka tre på heltid och två på deltid.

Resultatgruppen ansvarar för samordningen av samarbetsavtalet mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena och bereder just nu välfärdsområdets språkprogram i en arbetsgrupp med representanter för nationalspråksnämnden och för välfärdsområdets alla resultatområden.

– Vårt team främjar ett tillåtande språkklimat inom organisationen och stöder ledningen, personalen och verksamheten i ärenden som gäller service på svenska, säger Karin Simola, direktör för Tvåspråkig service.

Tvåspråkig service rapporterar regelbundet till nationalspråksnämnden om svenska språket inom Varha.

Dessutom upprätthåller Tvåspråkig service tjänsten Fråga Annika.

90 frågor till Annika

Fråga Annika-tjänsten startade den sista mars 2023 och har tagits emot positivt. De flesta som kontaktat tjänsten är välfärdsområdets kunder och oftast handlar ärendet om fakturor eller avgiftstaket. Personalen har också varit i kontakt i olika frågor, bland annat gällande översättningar. Antalet kontakter har varit drygt 90 sedan april fram till slutet av september 2023.

Den som har frågor och vill framföra dem på svenska kan ringa eller skicka e-post till tjänsten. Telefonnumret är 040 749 3187 och servicen är säkrast tillgänglig måndag-tisdag klockan 10–11. E-postadressen är
fraga.annika@varha.fi.

Den som behöver hjälp med frågor gällande ÅUCS-sjukhustjänster på svenska kan också kontakta Wiveka Kauppila, koordinator för svenskspråkig service. Kauppila nås på telefonnummer 050 577 0625 och e-postadressen wiveka.kauppila@varha.fi.

Samarbetet mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena tilltar

Alla tvåspråkiga välfärdsområden i Finland (sju till antalet) samt HUS och Helsingfors stad håller på att ingå ett samarbetsavtal om tjänster på svenska.

Med samarbetsavtalet ska man garantera att de svenskspråkigas språkliga rättigheter tillgodoses inom social- och hälsovården. Egentliga Finlands välfärdsområde samordnar beredningen av avtalet.

– Man ska avtala åtminstone om tjänster på svenska inom funktionshinderservicen men också om andra tjänster så som särskilt krävande tjänster inom missbrukarvården, dygnetruntvård inom barnpsykiatrin och vissa tjänster inom barnskyddet, säger Karin Simola.

Beredningsarbetet inleddes redan våren 2022 och var som mest intensivt under våren 2023. Avtalet ska godkännas av alla parters högsta beslutande organ. Just nu inväntas svar från social- och hälsovårdsministeriet på avtalsparternas officiella hörandebegäran.

Avtalet är ett ramavtal och med hänvisning till det ingås serviceavtal gällande de specifika tjänster där man samarbetar.

Nationalspråksnämnden i varje välfärdsområde följer upp hur avtalet genomförs.

Språkprogrammet framskrider

Inom Tvåspråkig service utarbetar man för tillfället ett språkprogram som kommer att omfatta hela Egentliga Finlands välfärdsområde.

– Språkprogrammet är ett styrdokument som ska hjälpa både ledningen och personalen att betjäna bättre på båda språken och öka förståelsen för nationalspråken, säger specialsakkunnig Wiveka Kauppila.

De språkliga rättigheterna bör förverkligas för att också säkerställa patient- och klientsäkerheten. Till språkprogrammet kommer att höra språkambassadörer som ska utses inom hela Egentliga Finlands välfärdsområde. Språkambassadörer och kontaktpersoner finns redan inom ÅUCS-sjukhustjänster där man infört ett språkprogram tidigare.

En grund till språkprogram förväntas vara klart efter årsskiftet 2023-24.

Plan om tvåspråkig vårdcentral på Kaskisbacken

Den verksamhetsplan som är uppgjord för Kaskisbackens vårdcentral som planeras för Kaskisgatan 13 i Åbo innehåller tvåspråkiga social- och hälsotjänster, specialsjukvårdstjänster och socialvårdens klienthandledning på svenska. 

– Om projektplanen, innehållande verksamhetsplanen, godkänns i Varhas fullmäktige, betyder det att vi kan förbättra de tvåspråkiga tjänsterna för svenskspråkiga Åbobor och invånare i kranskommunerna samt finskspråkiga invånare i Åbo, sammanlagt för 30 000 invånare. Planen innehåller moderna lösningar för utrymmesanvändning, som ska göra tjänsterna så fungerande och flexibla som möjligt ur kundens synvinkel. Det är en första gemensam plan för en ny vårdcentral inom Varha, säger Miia Lindström, områdeschef för social- och hälsotjänster i Pargas, Kimitoön och svenskspråkiga Åbo.

Svenska veckan firas med ”pokkaruotsi”-kaffepauser

Ett Svenska veckan-team inom välfärdsområdet ordnar så kallade ”pokkaruotsi”-kaffepauser och vem som helst inom personalen kan beställa en dragare att komma med på kaffepaus för att dricka kaffe och prata svenska med en enhet eller ett team. Med ”pokkaruotsi” menas att man ska våga tala svenska fastän man kanske inte talar så flytande. ”Pitää pokkansa” på finska betyder hålla masken.

Dessutom ordnas olika jippon runtom välfärdsområdet, bland annat på ÅUCS-sjukhusbacken i Åbo kommer man att dela ut pins och Åbo Underrättelser-tidningen till personal och förbipasserande samt engagera dem genom att skriva ner det vackraste ordet på svenska.