Hoppa till huvudinnehåll

Egentliga Finlands sjukvårdsdistriktets revisionsnämnd och övervakning

Obs! Den här sidan gäller Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, som avskaffades den 31 december 2022.

För övervakning av samkommunens verksamhet tillsätter fullmäktige en revisionsnämnd vars ordförande och vice ordförande är fullmäktigemedlemmar.

Revisionsnämnden övervakar samkommunens verksamhet i enlighet med kommunallagen. Den bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt.

Revisionsnämnden lämnar fullmäktige på våren en utvärderingsberättelse som innehåller resultaten av utvärderingen. Fullmäktige behandlar utvärderingsberättelsen i samband med bokslutet. Styrelsen ger fullmäktige ett utlåtande om de åtgärder som utvärderingsberättelsen föranleder.

Revisionsnämnden ska be om utredning från ifrågavarande part och styrelsens utlåtande om de anmärkningar som gjorts i revisionsberättelsen.

Nämnden presenterar även sin bedömning om anmärkningar som gjorts i revisionsberättelsen och ifrågavarande parts redogörelse om dem samt styrelsens utlåtande. Nämnden föreslår fullmäktige åtgärder som nämndens beredning och revisionsberättelsen ger grund för.

Föredragande och sekreterare
Synnöve Niemi, samkommunsrevisor
Tfn. 02 313 3606, mobiltelefon 050 438 1826
E-post: synnove.niemi@varha.fi