Hoppa till huvudinnehåll

Allmän information om servicenätet

Servicenätet är Varhas plan för hur social- och hälsovårdstjänsterna ska produceras och var serviceställena ska finnas i fortsättningen i Egentliga Finlands välfärdsområde.

Reformen av servicenätet i sin helhet kommer att ta flera år. Arbetet förbereds och beslut fattas skilt för varje servicehelhet:

 • social- och hälsocentraler
 • mun- och tandvården
 • tjänster som stöder funktionsförmågan
 • tjänster för barn, unga och familjer
 • mentalvårds- och missbrukartjänster samt socialservice för personer i arbetsför ålder
 • funktionshinderservice
 • tjänster för äldre
 • specialiserad sjukvård, diagnostik, jourtjänster och prehosopital akutsjukvård.

I pla­ne­ring­en av ser­vice­nä­tet be­ak­tas föl­jan­de:

 • ‌Invånarnas nuvarande och framtida servicebehov, befolkningsutvecklingen i Egentliga Finland på lång sikt, befolkningskoncentrationerna, befolkningens naturliga färdriktningar till service, samt språkliga rättigheter.
 • Det nuvarande läget för social- och hälosvårdens fastigheter samt deras skick och andra funktioner.
 • Lagstiftningen, som förutsätter att social- och hälsovårdstjänsterna ska tillhandahållas nära kunderna med beaktande av befolkningens behov. Servicen kan dock koncentreras till större helheter för att säkerställa kvaliteten och tillgången till service, eller för att optimera kostnadshanteringen.

Servicenätet grundar sig på Varhas servicestrategi

 • Servicenätet är tillgängligt och består av fasta serviceställen samt av mångsidiga digitala och mobila tjänster.
 • När servicenätet utvecklas beaktas följande: behoven hos befolkningen och olika kundgrupper; befolkningsutvecklingen och befolkningskoncentrationerna; befolkningens naturliga färdriktningar till service; regionala särdrag, såsom skärgården, och hur kollektivtrafiken fungerar.
 • Planeringen av servicenätet syftar till effektiv användning av lokaler och beaktar ekonomiska ramar, fastigheternas skick, tillgång på personal samt annan kapacitet som står till förfogande.
 • Vid reformen av servicenätet tar man hand om kontinuiteten i kundens service och om tillgodoseendet av språkliga rättigheter så att en ny fungerande tjänst är i användning innan ändringen träder i kraft.
 • Välfärdsområdet främjar för sin del livskraft i Egentliga Finland och dess olika områden i samarbete med kommunerna.

Varhas servicestrategi

Välfärdsområdesfullmäktige har godkänt servicestrategin för Egentliga Finlands välfärdsområde 15.11.2023.

Läs mer

Palveluverkon periaatteet (kommer snart på svenska)

Preliminär tidsplan för beslutsfattande

April 2024

 • Välfärdsområdesstyelsen behandlade detaljerade principer för reformen av servicenätet.

Juni 2024

 • Välfärdsområdesstyrelsen behandlar planen. Välfärdsområdesfullmäktige fattar det slutliga beslutet om servicenätet.
 • Nämnderna och/eller välfärdsområdesstyrelsen behandlar planen för servicenätet skilt för varje servicehelhet.

Följ beslutsprocessen

Föredragningslistor och protokoll för organen i Varha