Hoppa till huvudinnehåll

Servicenätet

Servicenätet är Varhas plan för hur social- och hälsovårdstjänsterna ska produceras och var serviceställena ska finnas i fortsättningen i Egentliga Finlands välfärdsområde. Under våren 2024 framskrider planen för servicenätet för social- och hälsocentraltjänster till beslut.

Reformen av servicenätet i sin helhet kommer att ta flera år. Arbetet förbereds och beslut fattas skilt för varje servicehelhet:

 • social- och hälsocentraler
 • mun- och tandvården
 • tjänster som stöder funktionsförmågan
 • tjänster för barn, unga och familjer
 • mentalvårds- och missbrukartjänster
 • funktionshinderservice
 • socialservice för personer i arbetsför ålder
 • tjänster för äldre
 • specialiserad sjukvård, diagnostik, jourtjänster och prehosopital akutsjukvård.

I planeringen av servicenätet beaktas följande:

 • ‌Invånarnas nuvarande och framtida servicebehov, befolkningsutvecklingen i Egentliga Finland på lång sikt, befolkningskoncentrationerna, befolkningens naturliga färdriktningar till service, samt språkliga rättigheter.
 • Det nuvarande läget för social- och hälosvårdens fastigheter samt deras skick och andra funktioner.
 • Lagstiftningen, som förutsätter att social- och hälsovårdstjänsterna ska tillhandahållas nära kunderna med beaktande av befolkningens behov. Servicen kan dock koncentreras till större helheter för att säkerställa kvaliteten och tillgången till service, eller för att optimera kostnadshanteringen.

Planen för servicenätet för social- och hälsocentraler, preliminärt utkast

Det här är ett preliminärt utkast till planen för servicenätet för social- och hälsocentraltjänster. Ett förslag om var social- och hälsocentralerna i Egentliga Finlands välfärdsområde ska placeras regionalt kommer att beredas under våren 2024, för att därefter gå vidare till politiskt beslut.

Vanliga frågor

Läs mer och se inspelning från pressträff 15.3.2024

Servicenätet grundar sig på Varhas servicestrategi

 • Servicenätet är tillgängligt och består av fasta serviceställen samt av mångsidiga digitala och mobila tjänster.
 • När servicenätet utvecklas tas behov hos befolkningen och olika kundgrupper, befolkningsutveckling och befolkningskoncentrationer samt befolkningens naturliga rutter vid uträttandet av ärenden och regionala särdrag, såsom skärgården, och hur kollektivtrafiken fungerar i beaktande.
 • Planeringen av servicenätet syftar till effektiv användning av lokaler och tar ekonomiska ramar, fastigheternas skick, tillgång till personal samt annan kapacitet som står till förfogande i beaktande.
 • Vid reformen av servicenätet tar man hand om kontinuiteten i kundens service och om tillgodoseendet av språkliga rättigheter så att en ny fungerande tjänst är i användning innan ändringen träder i kraft.
 • Välfärdsområdet främjar för sin del livskraft i Egentliga Finland och dess olika områden i samarbete med kommunerna.

Varhas servicestrategi

Välfärdsområdesfullmäktige har godkänt servicestrategin för Egentliga Finlands välfärdsområde 15.11.2023