Hoppa till huvudinnehåll

Boende dygnet runt för äldre

Nyckelord:

Vård dygnet runt kan ordnas antingen vid enheten för serviceboende dygnet runt eller vid institutionsvårdenheten. Det är möjligt att bo dygnet runt när du behöver vård och omsorg dygnet runt och du inte längre kan bo i ditt eget hem. Vid enheterna för boende dygnet runt finns hela tiden personal som ger den hjälp du behöver och garanterar att du får den hälso- och sjukvård du behöver.

Serviceboende med heldygnsomsorg:

Med serviceboende med heldygnsomsorg avses boende i ett vårdhem, ett servicehem eller en liknande boendeenhet som är tillgänglig och trygg och tillhandahåller social verksamhet. I enheterna för serviceboende dygnet runt kan du leva och bo tryggt enligt dina egna önskemål och vanor. Om du vill kan du delta till exempel i friluftsliv, motion, kultur och hobby. På vårdhemmet bor du i ett rum som du hyr och som är utrustat med åtminstone en elektroniskt justerbar säng, madrass och garderob. Vårdpersonalen svarar för att läkemedelsbehandlingen genomförs. Du svarar själv för kostnaderna för läkemedelsbehandlingen. Vid enheterna har man också utsett en ansvarig läkare.

Boende inom institutionsvården:

Det är möjligt att bo på institution när det stöd du behöver för boende inte kan ordnas hemma dygnet runt. Behovet av boende på institution bedöms genom att kartlägga din funktionsförmåga och ditt hälsotillstånd samt andra faktorer kring ditt behov av vård dygnet runt. Beslut om att bo i institutionsvård fattas utifrån din hälsa och trygghet. I institutionsvården ingår den vård, rehabilitering och sjukvård som du behöver samt måltider, läkemedel, läkartjänster, nödvändig tandvård, hygien- och vårdartiklar, kläder och klädvård. I institutionsvården ingår också transporter när de är en del av din vård. Vid enheterna för boende inom institutionsvården är det möjligt att delta i gemensam verksamhet som är riktad till boende.

Boendet ingår i din tjänst och för det betalas ingen separat hyra. Du bor i ett färdigt möblerat rum för en eller flera personer. Det kan hända att tvätt- och toalettutrymmen delas av flera klienter. Under boendet kan du behöva byta rum. Under tiden du bor i institutionsvård stöds och främjas ditt välbefinnande, din trygghet och din livskvalitet. Vården och rehabiliteringen sker i samarbete mellan dina närstående och personal. Du kan i regel bo i institutionsvård till slutet av ditt liv.

Vad kostar det?

För tjänsten tas det ut en klientavgift som välfärdsområdet bestämmer.

För vem?

För boende dygnet runt krävs en bedömning av servicebehovet och ett beslut om servicebehovet. Din situation bedöms helhetsmässigt när beslutet tas. Du kan beviljas service om du har så mycket nedsatt funktionsförmåga att du behöver vård och omsorg dygnet runt. Bedömningen av helhetssituationen bistås av olika indikatorer för bedömning av den fysiska, psykiska, kognitiva eller sociala funktionsförmågan. En förutsättning för servicen är att hemvårdstjänster, närståendevård eller andra tjänster som stöder boende i hemmet redan prövats som stöd för din vardag, men de har konstaterats otillräckliga.

Gör så här

Servicen kan också ordnas med servicesedel.

Servicekanaler

Aftonro, Iniö

Almahemmet, Kimito

Amandakoti, Lundo

Aura vårdhem

Birgittakoti, Nådendal