Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 7.3.2023 18.17

Beslut av Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelse 7.2.2023

Nyckelord:

Välfärdsområdesstyrelsen firade sitt första verksamhetsår med ett knytkalas. Efter att tjänsteinnehavarledningen hade gett en lägesrapport samt utredningar om aktuella ärenden behandlade välfärdsområdesstyrelsen begäranden om omprövning och fick ett svar på SFP:s fullmäktigemotion om tvåspråkighet.

Aluehallitus juhli ensimmäisen toimintavuotensa täyttymistä alkoholittomalla herukkajuomalla.

Aluehallituksen jäsenet toivat ensimmäisen toimintavuoden täyttymisen kunniaksi kotipaikkakunniltaan syötävää tai juotavaa yhteisiin nyyttikesteihin.

Välfärdsområdesstyrelsen behandlade flera begäranden om omprövning. Begäranden om omprövning handlade om beslut om bidrag, vilka sektionen för främjandet av välfärd och hälsa hade fattat. Begäranden om omprövning som anfördes av Etävanhempien liitto och Länsi-Suomen etävanhemmat ry förkastades eftersom det har ansetts att verksamheten hör till den verksamhet som kommunerna understöder, inte till den som välfärdsområdet understöder. Begäran om omprövning av Laitilan seudun A-kilta ry godkändes. Föreningens verksamhet som innehåller fotvård, hemstädning samt bidrag för läkare och mediciner på basis av fakturor och kvitton, hör inte till den verksamhet som Egentliga Finlands välfärdsområde understöder. Verksamheten för Paimion Sotaveteraanit, såsom i princip även verksamheten för andra veteranföreningar anses höra till den verksamhet som kommunerna understöder. Begäran om omprövning angående assistentverksamhet av Pöytyän Sotaveteraanit ry däremot godkändes. Assistenten hjälper i vardagen. Den hjälp assistenten ger planeras och genomförs enligt klientens önskemål. Föreningen har som målsättning är upprätthålla klientens funktionsförmåga, stöda boende hemma och minska ensamhet. Begäran om omprövning av Turun Seudun Yksinhuoltajat ry avvisades eftersom begäran om omprövning anfördes för sent.

Man beaktar tvåspråkigheten i allt man gör

Välfärdsområdesstyrelsen behandlade även fullmäktigemotionen som SFP:s fullmäktigegrupp väckte 30.3.2022, och i vilken det föreslås att man tillsätter en ansvarsperson som ansvarar för den svenska kommunikationen till personalen och till invånarna. I motionen fäste man därtill uppmärksamhet vid att man kommunicerar på finska och svenska samtidigt. Motionen i sin helhet finns som bilaga. Som en del av resultatområdet koncerntjänster har kommunikationstjänsterna strävat efter att säkerställa den svenskspråkiga kommunikationen genom att allokera resurser till de sakkunnigas språkkunskaper. Det berättades för välfärdsområdesstyrelsen att finns det två svenskspråkiga kommunikationsexperter i teamet för kundkommunikation och en svenskspråkig kommunikationsexpert i teamet för kommunikation inom arbetsgemenskap samt utöver dessa finns det en tvåspråkig kommunikationsexpert i teamet för varumärke och utveckling. Funktionaliteten på Varhas intranät, en gemensam kanal för kommunikation inom arbetsgemenskapen, finns på svenska och intranätet har byggts upp på det sättet att materialen kan publiceras på två språk. När det gäller till exempel olika slags anvisningar kan två språkversioner publiceras. Ansvaret för innehållsproduktionen har getts de enheter som handhar ärendena. Tvåspråkigheten förverkligas i praktiken i den omfattning som man förmår producera anvisningar, riktlinjer och anvisningar på olika språk i enheterna. Basinnehållet i webbtjänsten varha.fi som öppnades i december 2022 och s.k. SDL-uppgifterna (servicedatalagret suomi.fi) finns på svenska. Det finns enstaka brister, och de kompletteras hela tiden. Ändringskommunikationen som riktades till personalen vid årsskiftet 2022–2023 genomfördes så att de centralaste meddelanden som riktades till personalen förmedlades på finska och svenska, och av de regelbundna informationstillställningarna arrangerades två tillställningar helt på svenska. Infotillställningen för kunder i december 2022 spelades in och den textades till svenska. Även vägvisare för kunder och skyltar genomförs tvåspråkigt och de förnyas i fortlöpande takt med att det förekommer behov. De meddelanden om välfärdsområdesfullmäktiges och välfärdsområdesstyrelsens sammanträden som delas ut på den dag som sammanträdet äger rum förverkligas tvåspråkigt. Välfärdsområdesstyrelsen beslöt att föreslå välfärdsområdesfullmäktige att det antecknar svaret för kännedom och motionen behandlad.

Som aktieägare i Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab

Välfärdsområden kan inte enligt Kommunförbundets regel vara medlemmar i Kommunförbundet och inte heller möjliggör konkurrenslagstiftningen samarbete som baserar sig på avtalet om de tjänster som Kommunförbundet erbjuder. Välfärdsområdena och Kommunförbundet har tillsammans strävat efter att hitta en lösning för samarbete som möjliggör välfärdsområdena service utan avbrott under övergångsskedet och processen mot en mer etablerad lösning. Kommunförbundet har inrättat Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 28.10.2022 efter att det hade hört rekommendationen av ledningsgruppen för beredningen av välfärdsområdesbolaget Välfärdsområdena har utöver övergångsskedet en period för utveckling, integration av tjänsterna och etablerande av verksamheten, vilken kommer att ta flera år, framför sig. Syftet med det bolag som inrättas är att stöda sina ägare i organiserandet av social- och hälsotjänsterna samt av räddningstjänsterna genom att erbjuda tjänster som ägarna har definierat. Dessa är bland annat sakkunnigtjänster i anslutning till beredning av lagstiftningen och påverkansarbetet samt till stödet för tillämpningen och upprätthållandet av nätverk. Målsättningen för verksamheten är i sista hand att säkerställa smidiga tjänster för invånarna. Det övergick cirka 16 personer från Kommunförbundet i bolagets tjänst genom överlåtelse av rörelse. Välfärdsområdesstyrelsen beslöt att teckna 10 st. aktier vid emissionen i Välfärdsområdesbolaget Ab och godkände delägaravtalet. Man kommer att ge en utredning till välfärdsområdesstyrelsen om inledningen av verksamheten i Välfärdsområdesbolaget Hyvil Oy och dess resultat med tanke på Egentliga Finlands välfärdsområde på basis av bolagets första verksamhetsår

Förslaget om delegering av befogenheter sändes tillbaka för ny beredning.

Övriga ärenden, vilka inte separat nämns i detta meddelande, godkändes enligt förslaget.