Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 16.1.2024 17.03

Beslut av välfärdsområdesstyrelsen 16.1.2024

Nyckelord:

Välfärdsområdesstyrelsen rättade till sitt beslut som den fattade i december om arbetsersättningen för arbetsverksamhet till personer med funktionsnedsättning och godkände beredskapsplanen.

Varha välfärdsområdesstyrelsen

Välfärdsområdesstyrelsen godkände den allmänna delen av beredskapsplanen för Egentliga Finlands välfärdsområde. Med beredskap avses verksamhet som säkerställer att de normala uppgifterna kan utföras med minsta möjliga störning och att de extraordinära åtgärder som eventuellt behövs kan vidtas vid störningar under normala förhållanden och i undantagsförhållanden.

Beredskapen syftar till att man förebygger olyckor och störningssituationer, förbereder sig på att agera när de är förestående eller inträffar samt att man planerar återhämtningen från olyckor och störningssituationer. Varje aktör och bransch ansvarar för sin egen beredskap och kontinuitetskontroll. Resultatområdesdirektörerna berättigades att godkänna resultatgrupps- och serviceområdesspecifika beredskapsplaner inom sitt resultatområde. 

En arbetsersättning på hel tid till öppen arbetsverksamhet 

I enlighet med beslutet som fattades den 19 januari 2023 är arbetsersättningen för arbetsverksamhet på heltid mindre till dem som omfattas av öppen arbetsverksamhet och som behöver mer stöd och handledning än till dem som arbetar vid arbets- och verksamhetscentren, och detta orsakar ett problem när det gäller likabehandling i kundprocessen och av kunderna.

Man kan inte, så att säga låta kunderna falla ner i den mindre arbetsersättningen på 10 euro i det skedet när de övergår till en vanlig arbetsplats, och den mindre arbetsersättningen kan inte heller motiveras med ett mindre behov av stöd och handledning.

Välfärdsområdesstyrelsen beslöt att från och med den 1 februari 2024 används det inom öppen arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning bara en arbetsersättning på heltid, vilken är 12 euro. Arbetsersättningen på 10 euro stryks från arbetsersättningarna till personer med funktionsnedsättning. 

Paragrafen om principer för överlåtandet ströks från föredragningslistan. Övriga paragrafer, vilka inte nämns i detta meddelande, godkändes enligt föredragningslistan.