Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 10.10.2023 17.52

Beslut av välfärdsområdesstyrelsen för Egentliga Finlands välfärdsområde 10.10.2023

Nyckelord:

Välfärdsområdesstyrelsen fick en utredning om arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning och klienter inom psykisk rehabilitering och stakade ut bolagsspecifika ägarpolitiska riktlinjer när det gäller dotterbolag.

Varha välfärdsområdesstyrelsen

Välfärdsområdesstyrelsen satte sig närmare in i en utredning, där det undersöktes hur Varhas riktlinjer påverkar arbetsersättningen och antalet personer som har fått den samt där det begärdes utvecklingsförslag till utveckling av arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning och klienter inom psykisk rehabilitering och till främjande av sysselsättningen. Utredningen och sammanfattningen antecknades för kännedom. 

Välfärdsområdesstyrelsen satte sig även närmare in i en utredning om förhållandet mellan social rehabilitering, arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning och verkstadsverksamhet inom arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Välfärdsområdesstyrelsen antecknade utredningen för kännedom och beslöt att det inte betalas sysselsättningspenning under tiden för social rehabilitering för personer med funktionsnedsättning, men ärendet ska föras till välfärdsområdesstyrelsen för beslutsfattande på nytt så att det bestäms om en egen arbetsersättning till klienter inom psykisk rehabilitering på basis av deras olika servicebehov. 

Till de klienter som har betalats sysselsättningspenning för social rehabilitering i enlighet med ett giltigt beslut som fattats tidigare betalas sysselsättningspenning längst ända till slutet av det innevarande året eller längst tills dess att bedömning av servicebehovet hos klienten har utförts på nytt.

I Egentliga Finland deltas arbetsverksamheten uppskattningsvis av 896 klienter, varav 675 är i arbetsverksamhet och 221 i öppen arbetsverksamhet. Det finns 24 verksamhetsenheter i landskapet. 

Finansministeriet minskar Varhas finansiering 

Välfärdsområdesstyrelsen behandlade på tisdagen meddelandet som finansministeriet publicerade 10.10.2023 om välfärdsområdenas uppdaterade finansieringskalkyler som baserar sig på statens budgetförslag för 2024. På grundval av finansministeriets kalkyler minskar den finansiering som kommer till Varha uppskattningsvis sammanlagt med 120 miljoner euro under 2023-2026.

- Vår ekonomiska situation var svår redan tidigare och nu försvåras den anmärkningsvärt mer. Situationen kräver striktare åtgärder än förr av oss, funderar välfärdsområdesdirektör Tarmo Martikainen.

Under 2024 kommer man att söka tilläggskostnadsbesparingar till ett belopp av 23 miljoner euro utöver 56 miljoner euro, om vilket man redan tidigare har kommit överens om. Helhetsanpassningsprogrammet gällande Varhas ekonomi har redan inletts. Det ändrade finansieringsunderlaget kommer att beaktas i ekonomiplanerna för 2025-2026.

Ägarpolitiska riktlinjer för dotterbolag

Välfärdsområdesstyrelsen godkände på tisdagen Varhas ägarpolitiska riktlinjer när det gäller innehav av dotterbolag. Varha har för tillfället fyra dotterbolag. Välfärdsområdesstyrelsen definierade på tisdagen i sina bolagsspecifika ägarpolitiska riktlinjer, om det fortfarande finns grunder för innehavet i den nuvarande verksamhetsomgivningen och vad som välfärdsområdet strävar efter med sitt ägarskap.

När det gäller Västkustens Arbetshälsa Ab som producerar företagshälsovårdstjänster förutsätter Varha att bolaget kan producera effektiva och förebyggande tjänster som medför kostnadsbesparingar för Varha. 

Myllykoti Oy producerar boendeservice med heldygnsomsorg för äldre. Syftet med bolagsinnehavet är att Varha får jämförande uppgifter genom att analysera bolagets kostnadsstruktur och kostnadsnivå i relation till priser av marknadsoperatörer som producerar motsvarande service. 

När det gäller Lamminniemen Hyvinvointikeskus Oy och Oy Vasso Ab beslöt välfärdsområdesstyrelsen att det inte finns någon grund för att fortsätta verksamheten i bolagsform. Utöver detta beslöt välfärdsområdesstyrelsen att beredningsarbetet som gäller överföring av verksamheten till Varhas egen serviceproduktion kan inledas. Vid överföringen av verksamheten skulle de arbetstagare som är i bolagens tjänst övergå till välfärdsområdet genom överlåtelse av rörelse. 

Huvuddelen av välfärdsområdets bolagsinnehav har övergått till välfärdsområdet på basis av överföringar av äganderätt från kommuner och samkommuner. Välfärdsområdesfullmäktige definierade i januari 2023 principer på allmän nivå, enligt vilka Varhas aktieinnehav ska bedömas.

Begäran om omprövning gällande ärendet om serviceproducent inom hemvården sändes tillbaka för ny beredning. Övriga ärenden, vilka inte separat nämns i detta meddelande, godkändes enligt beslutsförslagen.