Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 8.11.2022 13.20

Beslut i Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelses sammanträde på tisdag 8.11.2022

Nyckelord:

Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelse sammanträdde 8.11.2022.

I diskussionen om aktuella ärenden koncentrerades det i synnerhet att behandla de risker som hänför sig till förändringarna vid årsskiftet. Det rapporteras om riskerna till styrelsen varje vecka. För närvarande är de största ärendena som inte är avgjorda processer för olika kundavgifter och –förmåner.

Det inrättades 28 tjänster som övervakningskoordinator i välfärdsområdets övervakningscentral. Tjänsterna tillsätts i regel internt bland den personal som omfattas av överlåtelsen av rörelse till välfärdsområdet. Välfärdsområdets lagstadgade tillsynsansvar utvidgas avsevärt från kommunernas nuvarande tillsynsansvar.

I fortsättningen omfattas den offentliga och den privata serviceproduktionen av övervakningen. Verksamheten vid övervakningscentralen i Egentliga Finlands välfärdsområde ska inledas omedelbart när välfärdsområdet börjar sin verksamhet dvs. från början av år 2023. Det rapporteras till välfärdsområdesstyrelsen i juni 2023 om hur övervakningen räcker till.

Välfärdsområdesstyrelsen beslöt att föreslå välfärdsområdesfullmäktige besluten om servicenivån för den prehospitala sjukvården och för räddningsväsendet

I beslutet om servicenivån för den prehospitala sjukvården fastställs hur den prehospitala akutsjukvården ska organiseras, serviceinnehållet, vilken utbildning de personer som medverkar i den prehospitala akutsjukvården ska ha, de mål som satts upp av samarbetsområdets central för prehospital akutsjukvård i fråga om den tid inom vilken befolkningen ska få vård samt andra omständigheter som är behövliga med tanke på vårdens organisering inom området. Läs mera om beslutet om servicenivån för den prehospitala sjukvården (på finska).

Som beslutet om servicenivån för räddningsväsendet föreslås det välfärdsområdesfullmäktige att det beslut om räddningsväsendets servicenivå som Egentliga Finlands regionala räddningsnämnd har beslutat 12.11.2020 följs. Beredningen av beslutet om räddningsväsendets servicenivå påbörjas i resultatområdet för räddningsväsendets tjänster så att den övergångsperiod som definierats i lagen beaktas. Läs mera om beslutet om servicenivån för räddningsväsendet (på finska).

Välfärdsområdesstyrelsen behandlade också kundavgifter för räddningstjänster fr.o.m. 1.1.2023. Det är välfärdsområdesfullmäktige som beslutar om avgifterna. Avgifterna, bl.a. avgifter för brandsyn, som föreslås välfärdsområdesfullmäktige presenteras i bilagan Kundavgifter för räddningstjänster fr.o.m. 1.2023 (på finska).

Välfärdsområdesstyrelsen behandlade grunder för beviljande av stöd för närståendevård och vårdarvoden fr.o.m. 1.1.2023

Stödklasserna i närståendevården godkändes enligt förslaget, läs mera om stöd för närståendevård (på finska).

Målsättningen med stödet för närståendevården i Egentliga Finlands välfärdsområde är att stöda och möjliggöra omsorg som ges hemma och förebygga klienternas behov av att flytta utanför hemmet för att omfattas av regelbundet serviceboende med heldygnsomsorg. I augusti 2022 fanns det ca 3600 personer i Egentliga Finland som fick närståendevård. Av dem är två tredjedelar över 65 år och under en femtedel är under 18 år.

Stödet för närståendevård utvecklas under år 2023 så att eventuella ändringar kan beaktas i planeringen av ekonomin och verksamheten för år 2024.Välfärdsområdesstyrelsen kompletterade

förslaget så att arvodesklasserna i närståendevården och andra stödtjänster som erbjuds närståendevårdarna bedöms i förhållande till närståendevårdens dragningskraft. Utöver det förutsätter välfärdsområdesstyrelsen att sektionen för organiseringen följer hur anslaget som har reserverats för stödet för närståendevård används och hur det räcker till.

Läs mera: Grunderna för beviljandet av stöd för närståendevård och vårdarvoden i Egentliga Finlands välfärdsområde från och med 1.1.2023 (på finska). Välfärdsområdesstyrelsen korrigerade bilaga 1 så ett barns båda föräldrar kan fungera som närståendevårdare.

Välfärdsområdesstyrelsen behandlade servicebeskrivningar för social service

Kriterier för beviljande av service och grunder för beviljandet godkändes enligt förslaget:

  1. Servicebeskrivningar för sociala tjänster och grunder för beviljande (på finska)
  2. Tabell servicebeskrivningar för social service och kriterier (på finska)
  3. Tabell beskrivningar av tjänster för personer med funktionsnedsättning och kriterier (på finska)
  4. Servicebeskrivningar för tjänster för äldre och grunder för beviljande (på finska).

I anslutning till detta förutsatte välfärdsområdesstyrelsen att det förs ett preciserat förslag om gemenskapsboende i tjänster för äldre till behandling senast 13.12.2022.

Välfärdsområdesstyrelsen inrättade inalles fem tjänster som hade förslagits. Tjänsten för krävande handikappservice förs till behandling på nytt.

Välfärdsområdesstyrelsen behandlade därtill kommunernas kompletterade utredningar om de avtal som övergår till välfärdsområdet.

Det beslöts att vikarierekryteringar upphandlas av Sarastia Rekry Oy.