Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 24.5.2023 19.52

Beslut vid Egentliga Finlands välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde 24.5.2023

Nyckelord:

Välfärdsområdesdirektör Tarmo Martikainen berättade för välfärdsområdesfullmäktige att etableringen och förnyandet av verksamheten förutsätter att ärendena prioriteras, beslutsfattandet påskyndas och att man har tålamod. Välfärdsområdesfullmäktige godkände även att man inleder ansökan om fullmakten att uppta mera lån för att kunna täcka investeringarna.

Aluevaltuusto

Aluevaltuusto kuunteli tarkasti hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikaisen ajankohtaiskatsauksen. Martikainen kertoi toiminnan vakiinnuttamisen tilanteesta, johon tulee väistämättä kulumaan tämä vaalikausi.

- ­Ensimmäinen henkilökunnan pulssikysely on nyt tehty. Oman työn arvostus on yli 90%, joten meillä on erittäin sitoutunutta henkilökuntaa. Kysyimme myös, miten henkilökunta jaksaa. Noin 60 jaksaa prosenttia jaksaa hyvin, mutta kolmannes väestämme voi huonommin.

Erityisiä haasteita henkilöstö koki olevan johtamisessa.

Palvelujen saatavuudessa Varsinais-Suomessa on sosiaalityön palveluissa selkeitä pulmia, joiden korjaamiseksi on tehty. Erikoissairaanhoitoa yli kuusi kuukautta odottaneita oli 10 prosenttia palvelua tarvitsevista, Perusterveydenhuollon lääkärille pääsee 14 vuorokaudessa puolet palvelua tarvitsevista.

Palveluiden tuotantokyvyssä ollaan vuoden 2022 tasolla.

- ­Tilanne ei siis tuotantokyvyn osalta ole huonompi tai parempi kuin viime vuonna, mutta haasteita tietysti on. Erityisesti kesä tulee olemaan hankala, Martikainen pohti ja kiitti Varhan henkilökuntaa jaksamisesta kaiken hässäkän keskellä.

Investointeihin tarvitaan lisärahaa

Aluevaltuusto päätti käynnistää aluehallituksen esityksen mukaisen lisälainanottovaltuuden hakumenettelyn vuosien 2024-2027 investointisuunnitelman toteuttamiseksi. Saatujen ennakkotietojen mukaan Varsinais-Suomen hyvinvointialue olisi saamassa 48,3 miljoonan euron kertakorvauksen vuodelle 2023 kuntien tilinpäätöstietojen perusteella.

Tämänkin jälkeen hyvinvointialueen tilikautta 2024 edeltävän vuoden 2023 talousarvion mukainen oikaistu vuosikate jää negatiiviseksi, eikä lainanottovaltuutta investointisuunnitelmavuosille 2024 - 2027 näin ollen muodostu. Jos valtiovarainministeriö ei myönnä sellaista lainanottovaltuutta, joka mahdollistaa vuosia 2024 - 2027 koskevan investointisuunnitelman toteuttamisen, on valmistauduttava käynnistämään lisälainanottovaltuuden hakuprosessi.

Hyvinvointialueen on laadittava suunnitelma talouden tasapainottamiseksi ja siten osoitettava taloudellinen kantokyky haettavaan lisälainanottovaltuuteen.

­- Talouden on oltava tasapainossa, muuten emme saa lainaa, Tarmo Martikainen havainnollisti.

Muut kuin tässä mainitut päätöskohdat hyväksyttiin esityslistan mukaan.

Välfärdsområdesfullmäktige lyssnade noggrant lägesöversikten över aktuella ärenden av välfärdsområdesdirektör Tarmo Martikainen. Martikainen berättade om situationen med etableringen av verksamheten, vilken ofrånkomligen kommer att ta den här valperioden. 

- Den första personalenkäten har nu genomförts. Uppskattningen av eget arbete uppgår till över 90 % så vi har mycket engagerad personal. Vi frågade även, hur personalen mår. Cirka 60 procent orkar bra, men en tredjedel av vår personal mår sämre.  Personalen upplevde att det finns särskilda utmaningar i ledarskapet.

När det gäller tillgången till service i Egentliga Finland, finns det tydliga brister inom tjänsterna för socialt arbete, och åtgärder har vidtagits för att korrigera dem. Andelen personer som hade väntat på tillgång till den specialiserade sjukvården över sex månader uppgick till 10 procent av alla som behövde service. Inom primärvården har hälften av dem som behöver service tillgång till läkare inom 14 dygn.

- Man ska tacka personalen för detta. Personalen har orkat i mitten av all denna villervalla, tackade välfärdsområdesdirektören sina trupper.  

När det gäller kapacitet för att producera service når man nivån för år 2022. 

- Således är situationen med kapaciteten för att producera servicen inte sämre eller bättre än förra året, men det finns förstås utmaningar. Speciellt sommaren kommer att vara svår, funderade Martikainen och tackade personalen i Varha för att de orkat i mitten av all villervalla.

Det behövs mera pengar för investeringar

Välfärdsområdesfullmäktige beslöt i enlighet med förslaget av välfärdsområdesstyrelsen att inleda ansökningsförfarandet för att genomföra investeringsplanen för åren 2024-2027. Enligt de förhandsuppgifter som inkommit skulle Egentliga Finlands välfärdsområde få en engångsersättning på 48,3 miljoner euro för år 2023 på basis av kommunernas bokslutsuppgifter.

Även efter detta blir det korrigerade årsbidraget i enlighet med budgeten för år 2023, vilket föregår räkenskapsperioden 2024 för välfärdsområdet negativt, och således bildas det ingen fullmakt att uppta lån för åren 2024 - 2027, vilka omfattas av investeringsplanen. Om finansministeriet inte beviljar en sådan fullmakt att uppta lån som möjliggör genomförandet av investeringsplanen för år 2024 - 2027 ska man förbereda sig på att inleda en ansökningsprocess om en fullmakt att uppta mera lån.  

Välfärdsområdet ska utarbeta en plan för att balansera ekonomin och således visa sin ekonomiska bärkraft för den fullmakt att uppta mera lån som ansöks. 

- Ekonomin ska vara i balans, annars får vi inte lån, illustrerade Tarmo Martikainen.  

Övriga ärenden, vilka inte separat nämns i detta meddelande, godkändes enligt föredragningslistan