Hoppa till huvudinnehåll

Nyhet Publicerad 20.6.2023 16.05

Beslut vid Egentliga Finlands välfärdsområdesstyrelses sammanträde 20.6.2023

Nyckelord:

Välfärdsområdesstyrelsen för Egentliga Finlands välfärdsområde beslöt om ett exceptionellt och i regel tidsbundet handlingsprogram för rekryteringen av socialarbetare vid sitt sista sammanträde under våren.

Varha välfärdsområdesstyrelsen

Det godkända handlingsprogrammet består av tillägg för att man engagerar sig i arbetet, graduledighet på en månad och ersättning för avlagd examen, inrättande av en enhet för vikariat bland socialarbetare, ökning av juridiskt och informationstekniskt stöd, effektiverad rekrytering, införande av modell för coaching och kompletterad företagshälsovård för dem som verkar i situationer som är psykiskt belastande.

Det handlingsprogram som har utarbetats för att garantera att antalet socialarbetare räcker till är en exceptionell åtgärd i sin helhet, genom vilket man strävar efter att snabbt hitta lösningar på den akuta personalbristen. Det förekommer problem med rekryteringen även i andra personalgrupper i Varha, men bristen på socialarbetare inom barnskyddet kan anses vara exceptionell. Personalbristen medför att skyldigheterna i lagstiftningen inte blir fullgjorda, och personalbristen har effekter på barn som befinner sig i synnerligen utsatt situation.

Inom öppenvård och inom vård av barn utom hemmet finns det sammanlagt 123 tjänster, av vilka bara 63 handhas av en legitimerad socialarbetare. Det finns 60 tjänster som inte är tillsatta inom barnskyddet. Särskilt inom barnskyddet fattar man beslut som berör självbestämmanderätt hos klienten, vilka bara en legitimerad socialarbetare är berättigad att fatta. Den största bristen på socialarbetare finns uttryckligen i barnskyddet och av den anledningen har en del av åtgärderna i handlingsprogrammet riktats endast till socialarbetare i barnskyddet.

Det är fråga om en åtgärd av engångsnatur, som i regel är tidsbunden, vilken motiveras med att RFV:s tillsynsåtgärd har riktats till verksamheten inom barnskyddet. Varha har gjort en anmälan till regionförvaltningsverket i april om att Varha inte klarar att verka i enlighet med lagen. Regionförvaltningsverket har efter detta begärt en noggrannare utredning av de åtgärder som Varha hittills har vidtagit i ärendet så att verksamheten i Varha är laglig. Det har getts en utredning av de åtgärder som vidtagits och situationen i fråga om arbetsstyrkan till regionförvaltningsverket i början av juni. Situationen förutsätter exceptionella och snabba lösningar av arbetsgivaren för att förbättra situationen och för att nå den nivå som lagen förutsätter.

Det noggrannare innehållet i åtgärderna framgår av paragrafen om handlingsprogrammet.

Psykiatri behöver bäddplatser

Välfärdsområdet sänder ett utlåtande av byggnadsbehov inom psykiatrin till Åbo stad. Åbo stad har föreslagit att sjukhusskolan, som staden ansvarar för, placeras i anslutning till byggnaden för psykiatrin. Enligt välfärdsområdets synpunkt behövs all den byggnadsrätt som har planerats för nybyggnaden i utkastet till planen för användning av psykiatrin i fortsättningen på grund av det utökade antalet bäddplatser.

Det är synnerligen viktigt att bäddavdelningsverksamheten centraliseras på ett ställe. I anslutning till bäddavdelningsverksamheten är det operativt motiverat att placera även verksamhet inom öppenvård som stöder bäddavdelningsverksamheten och av vilken man får större synergifördelar med tanke på psykiatrin än om man placerade sjukhusskolan i nybyggnaden. Bäddavdelningsverksamhet förutsätter större stomdjup av byggnaden och i utkastet till planen kan lokalerna för bäddavdelningen placeras endast inom byggnadsmassan på Sirkkalagatans sida i utformningen av byggnadsmassan.

Det förslås att det ordnas lokaler för sjukhusskolan någon annanstans på ÅUCS campus eller i närheten av det. Till exempel den nuvarande C-flygeln vid A-sjukhuset står tom, men den kräver en omfattande renovering. Ett alternativ till placeringen av sjukhusskolan är även byggnaden 10, vilken blir ledig då de nya lokalerna för psykiatrin blir färdiga. Byggnaden 10 skulle var lämpligare för detta syfte med tanke på storleken av byggnaden och den skulle kunna tas i användning snabbare.

Övriga ärenden, vilka inte separat nämns i detta meddelande, godkändes enligt föredragningslistan.

Nya avtal och anvisningar till Varha

Välfärdsområdesstyrelsen godkände samarbetsavtalet om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen i Egentliga Finland, uppdaterade system för servicesedlar, servicebeskrivningar och kriterier för beviljande av service samt verksamhetsanvisningen om stöd för närståendevård med ett tillägg om transporter.

Ändringarna i paragrafen om funktionshinderservice godkändes villkorligt så att de ändringar som eventuellt kommer att göras i funktionshinderservicelagen i och med regeringsprogrammet beaktas.

Övriga ärenden, vilka inte separat nämns i detta meddelande, godkändes enligt föredragningslistan.

Mera information ges av:

Tarmo Martikainen

Välfärdsområdesdirektör

050 558 4579

tarmo.martikainen@varha.fi

Sanna Vauranoja

Ordförande för välfärdsområdesstyrelsen

050 306 6129

sanna.vauranoja@varha.fi